CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 26-01-2012, VOORTGEZET OP 2 FEBRUARI 2012

 

Voorzitter

L.C.G. Kusters

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezige leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (D66), A.J. Egging (VVD), A.G. Jacobs (CDA), H.J.W.M. Van de Loo (WL), P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

J.W.J. Goubet (SP) 

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

G.W.J. Gabriëls (WL) (niet op 02-02-2012) 

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, A.W.P. Kirkels, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, T. v. Tilburg, P. Joppen, M. Van Aken, J. Jongeling, H. Janssen, H. Zontrop, H. Eggengoor

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Gabriëls neemt als extra deelnemer deel aan de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 15 wordt na 9 behandeld. Agendapunt 10 behoort tot de portefeuille van wethouder Coolen. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 26-01-2012

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.  Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 1 december 2011, voortgezet op 6 december 2011.

B.  Vaststellen advieslijst openbare vergadering opiniërende raad d.d. 7 december 2011.

C.  Kennisnemen overzicht conclusies informatiebijeenkomst RO d.d. 7 december 2011.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld. Er wordt kennis genomen van het overzicht van conclusies.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie RO 01-12-2011

 Advieslijst opiniërende raad 07-12-2011

 Overzicht conclusies informatiebijeenkomst RO 07-12-2011

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 9 november 2011 en 14 december 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1: 393: reactie wordt t.z.t. betrokken bij bestuursopdracht Beekstraatkwartier, het college stuurt alvast een tussenbericht.

405: wordt betrokken bij vaststelling subsidiebeleid.

5.3: Informatie over toezegging 54 (stand van zaken Sutjensstraat zuid en ter inzage leggen plannen) naar commissie (TOEZEGGING). Motie publiekstrekkers: commissie informeren welke zich hebben gemeld (TOEZEGGING). De opmerkingen en vragen over de toezeggingen werkprocessen bouwinspecteurs en het projectenoverzicht worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 09-11-2011 en 14-12-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

- Het CDA heeft geen vragen meer over TILS-324 (verzoek herziening bestemmingsplan Vloedmolenweg 19).

- De aanvullende vraag van Weert Lokaal over DESM (als sportvelden dichter dan 50 meter bij de huizen komen te liggen, hoe kan de gemeente dan objectief aantonen dat de akoestische effecten en de geluidsbelasting als gevolg hiervan niet tot een verslechtering van het woongenot zullen leiden?) wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

- Vragen Weert Lokaal over plan Heidehof Alterweerterheide en Wolfsven zijn ter vergadering beantwoord.

- Woningbouw Diesterbaan: Op 1 februari a.s. wordt tijdens de informatiebijeenkomst voor de commissie RO bij behandeling van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied ingegaan op de verschillen tussen de regelingen Ruimte voor Ruimte en Limburgs Kwaliteitsmenu (inhoudelijk en financieel).

- De vragen van Weert Lokaal over de duurzaamheidscoördinator zijn ter vergadering beantwoord.

- De PvdA zal bij de wethouder nadere informatie inwinnen over het bomenregister en het bomenbeleidsplan.

- De vragen van de VVD over de Duizendpoot in Stramproy zijn ter vergadering beantwoord.

- De vragen van CDA over project Stramproyerbroek/Wijffelterbroek zijn ter vergadering beantwoord.

- De vraag van het CDA over de stand van zaken handhavingsparagraaf nota paardenhouderijen wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 TILS-stuk 324

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van B&W d.d. 13 december 2011 met bijbehorende memo van 14 december 2011 over de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Conclusies

De commissie is akkoord met het stuk, maar verzoekt voor de raad van 8 februari a.s. een raadsvoorstel aan te bieden, waarmee de raad wordt geconsulteerd conform artikel 169 lid 4 Gemeentewet.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Stand van Lemmers en uitspraak Rechtbank (geagendeerd op verzoek van de PvdA).

 

Toezeggingen

Na collegebesluitvorming op 31 januari a.s. de commissie informeren over afwegingen college.  

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Memo stand van zaken Lemmers

 Uitspraak Rechtbank

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Reactie gemeente op werkplan CZW 2012-2013 (geagendeerd op verzoek van CDA).

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Conclusies

Betreurd wordt dat er geen bestuurlijke reactie vanuit de gemeente naar de provincie is gestuurd. Een volgend werkplan komt terug in de commissie.

 

Bestanden

 Memo werkplan CZW 2012-2013

 Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Hennenstraatje 16-18’.

 

Expliciete fractiestandpunten

CDA: constateert dat het college ook in dit dossier al verplichtingen is aangegaan waardoor de raad in een bepaalde richting wordt geduwd. De overeenkomst vervalt alleen als het bestemmingsplan wordt venietigd door de Raad van State. De raad kan niet meer in vrijheid beslissen. Dit komt de laatste tijd vaker voor, maar het hoort niet zo te gaan. Bij de bestemmingsplanvoorschriften is geen maximale inhoudsmaat opgenomen voor woningen. Bij de bestemmingen “agrarische waarden”, “water” en “waterstaat” staat een bepaling over het uitvoeren van werken die van invloed kunnen zijn op de waterstand in het kader van waterbeheer, die nieuw is. Een dergelijke bepaling zou moeten worden gehanteerd bij het project van Ark. De bepaling is heel algemeen, zo is waterbeheer niet gedefinieerd. Dit is een aandachtspunt voor het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied.

Weert Lokaal merkt op dat de Raad van State uiteindelijk beslist over het bestemmingsplan. Weert Lokaal stemt in met het bestemmingsplan, want het lost de problemen in Swartbroek op, er komt een einde aan een jarenlange discussie. Wel vraagt Weert Lokaal zich af hoe hoog het bedrag zou zijn als er niet op basis van het Limburgs kwaliteitsmenu zou worden afgerekend, maar op grond van de regeling Ruimte voor Ruimte.

De VVD is blij met deze ontwikkeling, omdat de stankcirkel in Swartbroek wordt opgeheven, die al jaren onderwerp van discussie is.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 Geluidsfragment schorsing vergadering

 Geluidsfragment voortzetting vergadering d.d. 02-02-2012

 

 

 

11.

Onderwerp

Bestemmingsplan Kantoor Emmasingel – Boerhaavestraat.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA is van mening dat er aan de singelring geen uitbreiding van kantoren dient plaats te vinden. De indruk bestaat dat het college mensen wil faciliteren alleen maar omdat zij een plan hebben ontwikkeld. Het CDA merkt op dat de bestemming ruimer wordt dan de initiatiefnemer heeft aangevraagd. Er is in Weert voldoende kantoorruimte; mocht dat toch niet zo zijn dan moet er een kantoorverzamelgebouw komen. Het CDA betwijfelt of deze functie ruimtelijk en economisch gewenst is. De initiatiefnemer krijgt een aanzienlijke waardevermeerdering van zijn eigendom, maar hoeft daar niet voor te betalen. In het buitengebied geldt het Limburgs Kwaliteitsmenu en moeten mensen bij plannen met waardevermeerdering tot gevolg wel betalen. Hier is sprake van ongelijkheid. Het college sluit een planschadeovereenkomst met een burger waardoor de raad al wordt gebonden en niet meer vrij kan beslissen. De raad heeft het bestemmingsplan nog niet vastgesteld. In de overwegingen van de overeenkomst staat zelfs dat er planologisch geen beletselen zijn. De VVD vindt het plan een verbetering voor de kwaliteit van de omgeving. Als een ondernemer in deze tijd investeringen wil doen is het niet erg als hij er iets aan verdient. De PvdA is eveneens blij met deze kwaliteitsverbetering en is van mening dat dit ook op andere plekken moet gebeuren. De PvdA is niet akkoord met de kantoren aan de Boerhaavestraat, vanwege de lokatie en omdat dit concurrentie voor de andere kantoorlokaties betekent, maar de mogelijkheid voor een zgn. huiskamerrestaurant aan de singel is prima. D66 is akkoord met het plan.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van de geactualiseerde Welstandsnota 2012 onder gelijktijdige intrekking van de  Welstandsnota 2004 en vrijgeven voor inspraak van het voornemen tot aanwijzing van woonwijken, industrie- en bedrijventerreinen tot welstandsvrije gebieden.

(De erfgoedverordening wordt in de commissie Welzijn van 24 januari 2012 behandeld).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal stelt dat het beleid voor banieren en spanframes niet handhaafbaar is. D66 heeft al eerder gepleit voor welstandsvrij bouwen met uitzondering van monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze nota gaat te ver. Sommige activiteiten zijn nu vergunningvrij terwijl ze voorheen op basis van welstand niet geoorloofd waren. Een goed beeldkwaliteitsplan is beter dan welstandsnormen. Bij de uitbreiding van Laarveld kan een proef worden gedaan met welstandsvrij bouwen. Het ontbreken van criteria voor excessen kan leiden tot discussie. Laarveld moet niet onder het soepele niveau vallen. De PvdA vindt het vergunningvrij plaatsen van zonnecollectoren niet altijd wenselijk. Soms worden de panelen te schuin opgesteld, waardoor de achterburen last heffet van reflectie. De gemeente kan daar dan niets aan doen. De voor welstandsvrij bouwen aangewezen gebieden zijn nog weinig in ontwikkeling. De PvdA vindt dat de preventieve welstandstoets zoveel mogelijk moet worden toegepast. Worden de beschermde stads- en dorpsgezichten in het bestemmingsplan beschermd? De PvdA vraagt zich af wat nog de waarde van beeldkwaliteitsplannen is als we er van afwijken bij bijvoorbeeld Vrouwenhof en Laarveld. Het CDA is van mening dat ruimere mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen leiden tot kwaliteitsvermindering. Een goede excessenregeling kan een preventieve werking hebben, maar dan moet de regeling wel breed bekend gemaakt worden. De gemeente moet zich goed beraden of de verordening gewijzigd dient te worden om het gehele stedelijk gebied welstandsvrij te maken. E.e.a. kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van de bestaande woongebieden. In vergelijkbare wijken in de kerkdorpen blijft de welstandstoets wel bestaan, waar deze in de stad verdwijnt. Dit is naar de mening van CDA en VVD niet redelijk. De VVD is akkoord met het voorstel.

 

Toezeggingen

De vraag van de PvdA n.a.v. de tweede alinea op pagina 14 waar het wellicht mogelijk wordt dat een supermarkt vergunningsvrij kan uitbereiden op het achterliggende parkeerterrein wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Verlengen van de startersregeling.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is verheugd dat deze regeling wordt verlengd. De fracties Weert Lokaal, PvdA en CDA maken zich er wel zorgen over dat woningcoörperaties grote aantallen woningen willen verkopen waarvan het de vraag is of het verstandig is dat starters deze kopen, zoals portiekwoningen. Zouden bepaalde categorieën woningen of gebieden niet moeten worden uitgesloten van deze regeling? Het CDA merkt op dat de regeling beoogt om zoveel mogelijk woningen te verlopen aan starters. Het CDA vindt dat het beperkt beschikbare budget voor inwoners van Weert beschikbaar gehouden zou moeten worden. De VVD stemt in met het voorstel en vindt het niet relevant wie er gebruik van maakt.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

14.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de prestatieafspraken met Woningstichting St. Joseph Stramproy voor de periode 2012 t/m 2015.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt de omstandigheid dat de prestatieafspraken in het verleden goed zijn nagekomen een gunstig uitgangspunt voor het maken van nieuwe afspraken. Kleine coörperaties zoals St. Joseph gaan zich actief bezig houden in kleine kernen, waar de grotere coörperaties, zoals Wonen Limburg, zich terugtrekken. Dit is een goede ontwikkeling, maar lopen kleinere coörperaties geen financiële risico’s? CDA, PvdA en VVD spreken hun complimenten uit over de afspraken. De VVD spreekt zijn waardering uit voor de bijdrage die St. Joseph aan Kwartierstaete heeft geleverd. St. Joseph is een gezonde coörperatie, die kwalitatief goed bouwt en onderhoudt. St. Joseph gaat een aantal projecten uitvoeren; zorgen over de financiële situatie zijn niet aan de orde. De VVD verzoekt om een toelichting op de stelling dat er bij Plan West speciale aandacht moet zijn vanwege de leefbaarheidsproblemen.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Advies commissie

De commissie adviseert de raad niet tot het uitbrengen van wensen en/of bedenkingen en acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Notities

15.

Onderwerp

Kennisnemen van de zevende tussenrapportage Complex Poort van Limburg (vast agendapunt).

Bij dit agendapunt wordt betrokken TILS-327 (desintegratieschade UWV Complex Poort van Limburg) (op verzoek van het CDA).

 

Toezeggingen

Informatievoorziening richting onderzoekers Twijnstra en Gudde in het kader van het rekenkameronderzoek tegen het licht houden.

Nagaan of er slechts een ambtelijke email is ontvangen van het UWV en geen bestuurlijke reactie als reactie op de claim van de gemeente richting UWV.   

 

Conclusies

De fracties uiten hun zorgen omtrent de informatievoorziening richting Twijnstra en Gudde.

 

Bestanden

 B&W-besluit (TILS 327)

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

16.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van B&W d.d. 20 december 2011 om:

a.   Kennis te nemen van de uitwerking van de intentieovereenkomst met Hazeheuvel BV inzake de realisatie van een sauna/wellnesscentrum met overnachtingsmogelijkheid aan de Vetpeelweg ongenummerd, locatie Hazeheuvel.

b.     In principe onder voorwaarde medewerking te verlenen aan het initiatief van een nieuw op te richten sauna/wellnesscentrum met overnachtingsmogelijkheid op de locatie Hazeheuvel.

c.   In te stemmen met het opstellen van een realisatieovereenkomst met Hazeheuvel BV (geagendeerd op verzoek van de fracties PvdA en CDA).

 

Toezeggingen

De vraag van Weert Lokaal of er voorzieningen zijn getroffen voor het bouwpuin dat mettertijd vanuit de grond omhoog zal worden gestuwd wordt schriftelijk beantwoord.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit (TILS 338)

 Geluidsfragment

 

 

 

17. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit op 2 februari 2012 om 22.50 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2012,

 

 

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 M.H.R.M. Wolfs-Corten

                                                 L.C.G. Kusters