CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING GEMEENTE WEERT

D.D. 05-04-2012

 

 

Voorzitter

L.C.G. Kusters

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (D66), A.J. Egging (VVD), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), H.J.W.M. Van de Loo (WL) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

--- 

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, T. van Tilburg, H. Lamers, P. Joppen en M. Meertens

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 05-04-2012

Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 26 januari 2012, voortgezet op 2 februari 2012;

B. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 8 maart 2012, voortgezet op 14 maart 2012;

C. Kennisnemen overzicht conclusies informatiebijeenkomst RO d.d. 14 maart 2012.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld. Van de conclusies wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

Advieslijst commissie RO 26-01-2012

Advieslijst commissie RO 08-03-2012

Overzicht conclusies info-RO 14-03-2012

Geluidsfragment 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 21 maart 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

          De toezegging over het opschonen van het buitengebied is van de rapportage verwijderd. De griffier zal nagaan of dat terecht is.

          Mw. Beenders zal een afspraak maken met wethouder Kirkels om te spreken over de publiekstrekkers.

          De vraag van het CDA naar de stand van zaken sauna/wellnesscentrum Hazeheuvel wordt ter vergadering beantwoord. 

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 08-02-2012

Geluidsfragment 

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

          De VVD vraagt naar de stand van zaken medisch centrum Stramproy (tandarts, fysiotherapeut, huisartsen, apotheek) en verzoekt dit onderwerp op de voortgangsrapportage te zetten.

          De vragen van het CDA over het bouwplan Dijkerstraat 25, de activiteiten van de Stichting Ark en de inkomsten bouwleges worden ter vergadering beantwoord.

          De zorgen van het CDA dat de datum van beindiging van de overtreding van het bestemmingsplan door Lemmers (21 maart 2013) niet wordt gehaald worden overgebracht aan wethouder Coolen.

          De vraag van het CDA wanneer de functie van duurzaamheidscordinator wordt ingevuld wordt schriftelijk beantwoord. (TOEZEGGING)

          De vragen van het CDA over MIP-4 GOML worden ter vergadering beantwoord. Het Bestuursakkoord Wonen Midden-Limburg zal aan de commissie beschikbaar worden gesteld. (TOEZEGGING) De vragen betreffende de regionale sloopregeling stallen worden schriftelijk beantwoord. (TOEZEGGING)

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 maart 2012 om kennis te nemen van de herontwikkelingsinitiatieven van de stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden Limburg en ontwikkelaar Stienstra Zuid Nederland B.V. en deze ter consultatie aan de commissie RO voorleggen. Daarna een bestuurlijk besluit te nemen (geagendeerd op verzoek van het college).

 

Toezeggingen

Of er voorwaarden aan PSW worden gesteld die niet aan Stienstra worden gesteld wordt nagegaan vr de presentatie in de info-RO.  

 

Conclusies

Afgesproken wordt deze plannen in een informatieve bijeenkomst te laten presenteren.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Delegeren bevoegdheid raad om te besluiten wel of niet een exploitatieplan vast te stellen.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal kan instemmen met het voorstel als het college het dusdanig regelt dat er geen planschadeverzoeken bij de gemeente terecht komen. De VVD is het hiermee eens. De PvdA sluit zich bij het door Weert Lokaal gestelde aan, maar stelt als voorwaarde dat de raad bij belangrijke en grote projecten vooraf door het college wordt genformeerd. De SP is het eens met de PvdA. Het CDA wijst er op dat onder kostenverhaal meer valt dan alleen planschade. Als er geen vrijheid bestaat bij het bepalen van de waarde is het CDA akkoord met delegatie, anders niet. D66 stemt in met het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

9.

Onderwerp

Kennisnemen van de negende tussenrapportage Complex Poort van Limburg (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Commissie informeren over gang van zaken Sociale zaken en UWV (tussentijds of in voortgangsrapportage). Becijfering van tijdelijke oplossing aanvullende parkeercapaciteit, zgn. veld 3, naar commissie.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn raad 

Geluidsfragment 1e termijn college 

Geluidsfragment 2e termijn 

 

 

 

10. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.35 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment  

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2012,

 

 

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 P.A.W. Otten

                                                 L.C.G. Kusters