CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING GEMEENTE WEERT

D.D. 14-06-2012

 

Voorzitter

L.C.G. Kusters

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (D66), A.J. Egging (VVD), J.W.J. Goubet (SP), H.J.W.M. Van de Loo (WL) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

S. Altun (VVD), A.F. van Eersel (VVD) en A.G. Jacobs (CDA)

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, T. van Tilburg, P. Joppen, L. Koppen, O. Hermus,

P. Kuppers, M. van Aken, P. Verhappen, H. Janssen

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie RO/Documenten/Vergaderingen 2012/CIE RO 2012-06-14/CIE RO 2012-06-14 01.mp3

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda 14-06-2012

Æ Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissies Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening d.d. 10 mei 2012.

B. Kennisnemen overzicht conclusies informatiebijeenkomst RO d.d. 23 mei 2012 .

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Van de conclusies wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie EZ/RO 10-05-2012

¯ Overzicht conclusies info-RO 23-05-2012

Æ Geluidsfragment

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 30 mei 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen vragen en/of opmerkingen. 

 

Bestanden

¯ 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

¯ 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

¯ 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 30 mei 2012

Æ Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

Op verzoek van Weert Lokaal wordt het dossier van het beroep bij de Rechtbank inzake de duiker aan de Karelkeweg ter inzage gelegd (TOEZEGGING). Op verzoek van het CDA wordt nagegaan of de brief van eind april van advocaat Heutink aan de landsadvocaat openbaar is geworden door het voorlezen daarvan aan een belanghebbende (TOEZEGGING).

De rondvraag vindt voor het overige in beslotenheid plaats. Hiervan is een afzonderlijk verslag opgemaakt.

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment 

 

Portefeuillehouders:  H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2011.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA vraagt naar de verwachte inkomsten bouwleges in 2012. De fractie vindt de raming te optimistisch. Ook geeft het CDA aan dat de accountant bij de jaarrekening opmerkt de situatie van het grondbedrijf zorgelijk te vinden. Hij adviseert de ontwikkelingen in de grondverkopen nauwlettend te volgen. De CDA-fractie acht bij Kampershoek II aanmerkelijke risico’s aanwezig, omdat de kwaliteit van de inrichting erg hoog is en dus ook de kosten voor de gemeente. De PvdA-fractie merkt op dat er momenteel 30 ha. Bedrijventerreinen onmiddellijk beschikbaar zijn in Weert. Door de realisatie van Kampershoek II komen daar nog 40 ha. Bij. De gemeentelijke kantorennota is erg positief over de ontwikkeling van de kantorenmarkt, maar uit landelijke publicaties blijkt dat er erg veel leegstand is. De PvdA maakt zich zorgen over deze situatie.

 

Toezeggingen

De prognoses voor de inkomsten bouwleges 2012 worden naar de commissie gezonden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Jaarrekening 2011

Æ Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kwartaal 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal mist de voortgang woningbouw Altweerterheide en verzoekt dit voortaan op te nemen in de rapportages. De VVD stelt voor om na het zomerreces het project Complex Poort van Limburg als vast agendapunt op te nemen voor de commissie RO, als (openbaar) vervolg op de werkgroepbijeenkomsten van het laatste half jaar. Het CDA vindt dat het systeem van blokjes en gekleurde vakjes inhoudelijk zeer beperkt informatie geeft aan de raad. De kleuren geven geen duidelijkheid over de voortgang. Als er iets niet volgens planning verloopt, is dat zichtbaar in de kleur, maar niet duidelijk is op welk moment en hoe de raad kan bijsturen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Complex Poort van Limburg wordt vanaf september een vast agendapunt voor de raadscommissie RO.

 

Bestanden

¯ Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kw. 2012

Æ Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Bespreken regionale sloopregeling veehouderijbedrijven.

 

Expliciete fractiestandpunten

PROCEDUREEL:

Weert Lokaal vraagt zich af of behandeling nog zin heeft als de sloopregeling al is vastgesteld. Het CDA merkt op dat deze regeling onderdeel is van MIP-4 en MP GOML en daarvan niet los kan worden gezien. Er is pas een akkoord over de regeling als alle 7 gemeenteraden akkoord zijn. Wat gebeurt er als 6 gemeenten akkoord zijn en 1 gemeente niet? De VVD mist de nakoming van de toezegging om de innovatiemogelijkheden van leegstaande stallen te betrekken bij de regeling. D66 vindt dat elk onderdeel van GOML vanwege de financiėle consequenties voor gemeenten in de raden behandeld moet worden.

INHOUDELIJK:

Weert Lokaal vindt het onbegrijpelijk dat de overheid geld moet uitgeven om bedrijven die geen economische waarde meer hebben op te ruimen. Dat zouden betrokkenen zelf moeten doen. Het buitengebied moet opgeschoond worden, maar moet dat ook op deze manier? In art. 3 van de regeling is niet duidelijk wanneer een gebouw wordt aangemerkt als bedrijfsgebouw en wanneer als bijgebouw bij een burgerwoning. Bij pagina 7 artikel 2 merkt Weert Lokaal op het hier niet gaat om agrariėrs, maar om directeuren-groot aandeelhouders (DGA) van bedrijven. Het kan zo zijn dat de DGA een BV opricht en daar rechten in stopt, vervolgens een tweede BV opricht en de rechten van BV1 daarnaar doorsluist, waarna BV1 in aanmerking komt voor de sloopregeling. Weert Lokaal vindt de voorliggende regeling een verplaatsingsregeling en geen sloopregeling. Bij artikel 7 op pagina 4 moet de volgorde worden gewijzigd: de punten 3 en 4 moeten worden omgedraaid. We moeten van klein naar groot denken en dan een verdeling maken. In de verdeling van artikel 3 moet een andere volgorde worden gehanteerd. Allereerst moet verkrotting worden tegengegaan. Niet de activiteiten van het bedrijf moeten bepalend zijn, maar de status van het gebouw, vervolgens moeten de stallen zonder vergunning worden aangepakt en tot slot de stallen met vergunning. Weert Lokaal staat voor het overige achter de regeling omdat het buitengebied moet worden opgeschoond. Weert Lokaal betreurt het dat GOML en uitgangspunten raad niet eerder op elkaar zijn afgestemd. Dat een sloopregeling uiteindelijk zijn vertaling moet vinden in bestemmingsplannen is juist, maar daarvóór moet de discussie gevoerd worden of sloop van stallen gevolgd door nieuwbouw  voorkomen kan worden. Weert Lokaal stemt niet in met het stimuleren van verplaatsing en nieuwbouw. De fractie hoopt dat de eerste tranche snel vol is, zodat gemeenten alvorens over te gaan tot de tweede tranche een andere aanpak kunnen kiezen. De eerste tranche zal echter waarschijnlijk niet gauw vol komen. Als GOML structuurverbeteringen in het buitengebied nastreeft, zullen er in de tweede tranche dwingen maatregelen moeten worden genomen. Gedachte achter regeling moet kwaliteitsverbetering zijn in plaats van planologische verbetering.

CDA: stemt in met een regeling, maar vraagt zich af of het deze regeling moet zijn. De presentatie over de sloopregeling riep al vragen op, dat worden er nog meer door de regeling zelf. Het is geen sloopregeling, maar een regeling ter stimulering van de beėindiging van intensieve veehouderijbedrijven. Het gaat niet om leegstaande gebouwen, maar boeren krijgen een financieel zetje om hun bedrijf te beėindigen. Achtergrond en doelstelling van de regeling zijn anders dan aanvankelijk werd aangegeven. Bij artikel 7 lid 3 sub c lijkt het erop dat enkele gemeenten een probleem hebben met een bedrijf dat in hun gemeente nabij een recreatiegebied ligt. GOML wordt door deze gemeenten gebruikt om van een ‘lastig’ bedrijf af te komen. Het CDA pleit voor een andere prioriteitenvolgorde. De landschapswaarden moeten bepalend zijn; hiervoor moeten objectieve criteria worden ontwikkeld. De sloopregeling geldt niet alleen voor intensieve veehouderijbedrijven, maar voor alle vormen van agrarische bedrijven. De mogelijkheid dat intensieve veehouderijen worden omgezet naar akkerbouwbedrijven wordt gemist in de regeling. Ook bevat de regeling geen constructie voor het doen gebruiken van thans leegstaande stallen door bedrijven die willen uitbreiden en behoefte hebben aan nieuwe stallen. Er zou getoetst moeten worden of een stal in de toekomst nog een agrarische functie kan hebben. Het CDA merkt op dat als gemeenten pas na de eerste tranche nog iets aan de regeling kunnen wijzigen er al veel geld is uitgegeven aan een regeling die niet wenselijk wordt geacht. Er zijn 6 gemeenten vóór de regeling; alleen Weert niet. Weert moet luisteren naar de andere gemeenten, maar nu blijkt de bedoeling van de regeling anders dan de gemeenten eerder is voorgehouden. Het is de vraag of de andere gemeenten zich dat realiseren. Het blijkt vooral een regeling te zijn die mensen financieel stimuleert om met hun bedrijf te stoppen. Was aanvankelijk ruimtelijke kwaliteitswinst de insteek, nu blijkt dat milieuwinst te zijn. GOML is er niet voor bedoeld om bedrijven vanwege hun milieuhinder te laten stoppen. De oorspronkelijk aangekondigde regeling was daar ook niet voor bedoeld. Er moet nu geen geld worden uitgegeven aan de eerste tranche. Gemeenten hebben alleen zeggenschap over bestemmingsplannen in hun eigen gemeente; daarmee wordt geen sturing gegeven aan voorliggende regeling. De invloed van de raad is beperkt. Als de gemeente kiest voor handhaving van de betreffende agrarische functie voor de toekomst en weigert het bestemmingsplan aan te passen, moet dat een weigeringsgrond zijn voor de subsidie. In artikel 7 lid 3 moet “e” worden gewijzigd in “a”.

VVD: is het eens met de opmerkingen van het CDA. Agrariėrs zijn ondernemers die geprikkeld moeten worden. Voorliggende regeling doet dat niet. Agrariėrs moeten de mogelijkheid krijgen een nieuw élan aan hun bedrijf te geven en te innoveren. Deze regeling moet hen daartoe aanzetten.

PvdA: vindt de argumentatie over krimp en vergrijzing op pagina 7 bovenaan stigmatiserend. Deze argumentatie kan evengoed op de binnenstad worden toegepast. De regeling moedigt mensen aan om met hun bedrijf te stoppen. De PvdA is het eens met het verzoek van Weert Lokaal om de prioriteitenvolgorde om te draaien en vanuit het buitengebied naar binnen toe te kijken.

D66: Agrariėrs zijn goede ondernemers. Er is in het verleden veel geļnvesteerd in de agrarische sector met europese subsidies. Nu worden boeren gedwongen te stoppen en krijgen zij subsidie om hiertoe over te gaan. D66 is vóór het opschonen van het buitengebied. De motivatie voor de voorliggende sloopregeling is echter een andere dat opschonen. Het slopen van stallen kan niet worden aangemerkt als economische structuurversterking, waar GOML voor bedoeld is, maar is wel goed voor milieu en omgeving. Bij GOML ging het nog nooit om kwaliteitsverbetering. Het geven van een andere functie aan een gebouw in plaats van slopen wordt niet genoemd in voorliggende regeling. De sloopregeling moet worden verbeterd, eerst verkrotting in het buitengebied aanpakken. Het buitengebied is er voor agrarische activiteiten en recreatie. D66 kan niet instemmen met de regeling.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Conclusies

De procedure verdient geen schoonheidsprijs. Wethouder Coolen neemt de opmerkingen van de commissie mee naar de stuurgroep. Na de eerste tranche zal worden geėvalueerd.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment 1e termijn raad

Æ Geluidsfragment 1e termijn college

Æ Geluidsfragment 2e termijn raad

Æ Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Naftaleiding Ecoduct’.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Paardenhouderijen.

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties VVD, Weert Lokaal, PvdA en CDA vinden dat goed de hand moet worden gehouden aan het bouwen van verblijfsgebouwen voor stagiaires, grooms en klanten. Het CDA vindt het bouwen van verblijfsruimten voor 10 stagiaires per bedrijf veel en waarschuwt voor misbruik van de regeling. Het bestemmingsplan ziet er voor het overige goed uit. Het CDA constateert dat de gemeente geld heeft besteed aan HCE voor een bedrijfsplan dat niet zodanig wordt uitgevoerd. Het CDA vindt het toestaan van paardenbakken in gebieden met natuur- en landschapswaarden twijfelachtig. De fractie hoopt dat de initiatiefnemers de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan hebben gedragen. Het CDA stemt ermee in dat er niet handhavend wordt opgetreden tegen situaties die in 2012 door het bestemmingsplan worden gelegaliseerd, maar vindt dat wel moet worden opgetreden tegen situaties die nu strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan en dat ook zullen zijn met het nieuwe bestemmingsplan. Weert Lokaal stemt in met het plan.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Sint Odastraat 27’.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Soutsweg ongenummerd’.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 60.000,- als bijdrage aan Wonen Limburg voor een deel van de meerwerkkosten voor zes woonwagenwoningen in Laarveld fase 1.

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA en VVD spreken hun waardering uit voor Wonen Limburg, die ver zijn meegegaan in de ontwikkeling van woonwagens die op woningen lijken. De woonwagenlokatie past in de omgeving en in het beeldkwaliteitsplan. De kwaliteit is goed, evenals de regeling. De SP stemt in met het voorstel.  

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

1. Vaststellen van de herziene bestuursopdracht voor de ontwikkeling van het Beekstraatkwartier.

2. Besluiten niet over te gaan tot tijdelijk of structureel hergebruik van het gemeentehuis.

3. Besluiten tot sloop van de bovenbouw van het gemeentehuis na verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis.

4. Besluiten om het gebruik van de parkeergarage voort te zetten na sloop van de bovenbouw.

5. Beschikbaar stellen van een krediet van  € 913.000,-- voor de reeds gemaakte en te maken plankosten tot 1 juli 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA: In het raadsvoorstel wordt nog gesproken over vrijval van de reserve WMO. De raad heeft dit op 7 juni jl. afgewezen. Dit dient in het raadsvoorstel te worden aangepast. De bestuursopdracht wekt de indruk dat een aantal zaken in de omgekeerde volgorde gebeuren. Als er private initiatiefnemers zijn moet de gemeente geen rol spelen. De raad moet geļnformeerd worden als er een V.O.F. of private partijen zijn die een plan hebben ontwikkeld voor het Beekstraatkwartier. Deze plannen moeten ook aan de raad kenbaar en openbaar worden gemaakt. Als een initiatief haalbaar is moet de gemeente bezien wat daarmee te doen. De bestuursopdracht formuleert het andersom. Er zit veel tijd tussen realisatie van plangebied A en plangebied B. De PvdA vraagt zich af wat je in gebied A al kunt doen behalve geen woningen meer aankopen, het stadhuis slopen en de parkeergarage renoveren. De doorsteek naar de Hoogstraat is voorbarig, omdat er nu nog geen plannen zijn en er nog geen intentieovereenkomst is gesloten. De kwaliteit van de gevels en de panden in de Hoogstraat moet worden bezien. Bekeken moet worden welke ontwikkelingen we in dit gebied willen. De indruk wordt gewekt dat in plan B een nieuw cultureel centrum moet komen. Er wordt immers aangegeven dat de termijn die we hebben moet worden gebruikt om te bekijken of er in plangebied B een nieuw cultureel centrum gerealiseerd kan worden. Maar we lopen voor de muziek uit, want hoe betalen we dat? De bestuursopdracht moet aangescherpt worden, de open einden moeten eruit. Nu kunnen er nog geen uitspraken worden gedaan over plangebied B. De PvdA vindt dat er nu geen trajecten moeten worden uitgezet, maar pas op de plaats moet worden gemaakt. Eerst moet het projekt Complex Poort van Limburg financieel tot een goed einde worden gebracht; daarna pas verder gaan met het projekt Beekstraatkwartier. Het is voor de PvdA onaanvaardbaar dat de gemeente nu geld gaat uitgeven aan Beekstraatkwartier. Particuliere initiatiefnemers zijn aan zet. Het mag de gemeente geen cent kosten op dit moment. Eerst moet de Poort van Limburg op orde zijn. De PvdA is vóór sloop van het stadhuis, renoveren van de parkeergarage, geen aankoop van woningen in dit gebied, mogelijk een markthal realiseren. Creėer een ruimte voor ontmoeting. Het is goed om een recreatieve ruimte in de stad te hebben. De fractie is niet tegen een markthal, mits goed ingevuld. De PvdA vindt dat op dit moment niet verder moet worden gegaan met de bestuursopdracht.

Weert Lokaal is het eens met de PvdA. De fractie vraagt zich af of er behoefte is aan 6000 m2 extra winkelvloeroppervlak. Eerst moet plangebied A worden ontwikkeld, dan plangebied B. De fasering moet worden gewijzigd. De PDV aan de Roermondseweg is ook een mislukking geworden omdat de ondernemers er zelf niet uitkomen. Er dient geļnventariseerd te worden wie belanghebbenden zijn in het gebied en hoe de verhoudingen liggen. De bestuursopdracht moet SMARTer worden geformuleerd. Op 1 januari 2013 moet er een compleet plan liggen dat voldoet aan alle eisen, waar de ondernemers mee aan de slag gaan en waarvoor zij hun handtekening hebben gezet. Als deze datum niet haalbaar is, moet het college aangeven wat wel haalbaar is. De gemeente moet in afwachting daarvan nu niets doen. Bij punt 7 wordt nog uitbreiding van het plangebied overwogen. Dat was het idee toen hier nog woningbouw zou worden gepleegd. Weert Lokaal vindt het een goede zaak dat er van het idee wordt afgestapt om het hele gebied inclusief de Hegstraat te ontwikkelen. De fractie is niet akkoord met de financiėle dekking. De financiering wordt gehaald uit de algemene middelen, dat is voor een projekt niet gebruikelijk. De reserve stadsvernieuwing, waar normaliter dit soort projekten uit betaald worden, is niet tijdig op niveau gebracht. Het college leent geld uit de reserve onderwijshuisvesting, maar niet duidelijk is hoe het college dat later gaat terugbetalen. Het college stelt voor de periode tot 13 juli 2013 een bedrag van 268.000 euro nodig te hebben. De onderbouwing daarvan is onvoldoende. Voor de periode na deze datum is geen budget meer beschikbaar. Weert Lokaal stemt hier niet mee in. Een financiėle onderbouwing van de planontwikkeling en realisatie ontbreekt, terwijl het eerste jaar al 268.000 euro kost. Er is onvoldoende zicht op ontwikkeling van deelgebied A. Deelgebied B is pas na A aan de orde, dus de planontwikkeling voor B moet nu worden stilgelegd. Deelgebied B moet worden beperkt tot de ‘footprint’ van het huisige stadhuis. De parkeergarage moet gerenoveerd worden. Daarvoor moet dekking gevonden worden.

D66: Vanwege de relatie tussen plangebied A en B moet B op A aansluiten, maar de fractie maakt zich zorgen of deze ontwikkelingen op elkaar gaan aansluiten. Initiatieven van private partijen in deelgebied A zijn prima, maar niet bekend is of deze initiatiefnemers reėle en financieel haalbare plannen hebben. Deze plannen moeten uiterlijk 1 januari 2013 bekend zijn. Zolang dit niet het geval is moet de gemeente geen geld uitgeven. Op pagina 5 van de bestuursopdracht wordt bij paragraaf 11 (risico’s) tweemaal “zoveel mogelijk” gebruikt als het gaat om het verleggen van de financiėle risico’s naar private partijen. Dat klinkt niet overtuigend. Er dient inzicht te worden verschaft in de financiėle gevolgen van de plangebieden A en B. D66 vindt de tijdelijke markthal, die op pagina 4 bij punt 7.6 wordt genoemd een goed plan, maar vindt niet dat de gemeente die moet gaan exploiteren.

CDA: De omstandigheden halen ons in en bepalen de mogelijkheden, zeker voor het plan van de initiatiefnemers in plangebied A. De gemeente moet sober zijn in het doen van uitgaven. Voordat de gemeente verder plannen ontwikkelt of iets gaat doen, moet er een exploitatieplan met een dekking zijn. Er is nog niet eerder een plan uit de algemene middelen betaald. Er moet binnenkort een intentieovereenkomst liggen, die is gemaakt door initiatiefnemers. Zij moeten zichzelf en hun plannen kenbaar maken. De haalbaarheid van de plannen moet vanaf het begin vaststaan. De schetsen voor plangebied A zijn al een jaar oud. De gemeente faciliteert de initiatiefnemers in het begin alleen maar. Halverwege de tekst op bijlage 3 moet “B” “A” zijn. Als de initiatiefnemers een plan niet haalbaar vinden is het dat voor de gemeente evenmin. In deelgebied B is slopen het goedkoopst; er is geen bestemming voor. Het overwegen van een andere functie, zoals een markthal, is prima, maar we moeten ons beperken. Als het de gemeente geld kost, moet eerst aan de raad worden voorgelegd of de gemeente ermee verder gaat. Het uitvoeren van een onderzoek naar een concentratie van culturele voorzieningen in dit gebied is prima, maar vooralsnog mag ook alleen een onderzoek worden uitgevoerd; verder niets. Voorlopig is de realiteit dat hier geen herontwikkeling mogelijk is. De bestuursopdracht is geen slecht stuk, maar de crisis breidt zich uit en de inzichten in de financiėle positie leiden tot voortschrijdende inzichten. De gemeente moet geen geld uitgeven als niet zeker is dat het plan uitvoerbaar is. De kosten voor de gemeente moeten beperkt blijven. Zolang er geen intentieovereenkomst ligt geeft de gemeente geen geld uit. Uiteraard verstrekt de gemeente wel de normale dienstverlening aan initiatiefnemers. Er is een complicatie, namelijk dat het plan deels een gemeentelijk belang dient: de verbinding Beekstraat-Hegstraat. Dat mag geen argument zijn voor de gemeente om mee te betalen. Het voornemen om de Hoogstraat te betrekken bij het winkelgebied wordt wellicht ingehaald door de ontwikkelingen op winkelgebied. Het financiėle zorgpunt blijft, omdat de dekking uit de algemene middelen moet komen, maar deze ontoereikend zijn. De laatste zin op bijlage 7 geeft aan dat er nog veel werk te doen is. Als we dit weten, maar er niet naar handelen, moeten de kosten beperkt gehouden worden.

VVD: Verbaast zich over de kritiek vanuit de commissie, aangezien het laatste half jaar in werkgroepverband door college en raad is samengewerkt om te komen tot deze bestuursopdracht. De VVD maakt zich ook zorgen over de financiėle aspecten van dit projekt. Op pagina 1 van het raadsvoorstel dient aan de eerste zin bij oplossingsrichtingen te worden toegevoegd “en toekomstige marktontwikkelingen”. N.a.v. pagina 1 van de bestuursopdracht stelt de VVD voor om de markthal gereed te hebben voor de viering van 600 jaar marktrechten in Weert. De VVD vindt het prima, dat er geen panden meer aangekocht worden. De fractie verzoekt om dit projekt als vast agendapunt op de agenda van de commissie RO te zetten vanaf september, als openbaar vervolg op de werkgroepvergaderingen daaromtrent.

N.B. de cursieve en vette teksten hierboven betreffen een wijzigingsverzoek van de PvdA-fractie aangaande de concept-advieslijst, waarmee de commissie RO op 20 september 2012 heeft ingestemd.  

 

Toezeggingen

Al dan niet herzien dekkingsparagraaf raadsvoorstel waar gesproken wordt over reserve WMO bezien. Raad informeren over wie er in de V.O.F. zitten. De tekst op pagina 1 van het raadsvoorstel aanpassen (aan de eerste zin bij oplossingsrichtingen toevoegen “en toekomstige marktontwikkelingen”) en de tekst op pagina 5 van de bestuursopdracht (paragraaf 11 risico’s) aanscherpen. Kansen en vorderingen aan raad voorleggen alvorens verder te gaan.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad. Het wordt voor de volgende cyclus opnieuw geagendeerd.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment 1e termijn raad

Æ Geluidsfragment 1e termijn college

Æ Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van het bouwbeleidsplan 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt dat het niet zo kan zijn dat bepaalde controles niet meer uitgevoerd worden. De fractie vraagt zich af of de inzet van het personeel gelet op het geringere aantal af te geven vergunningen nog reėel is. Weert Lokaal doet de suggestie om door uitwisseling van personeel tussen vergunning en handhaving achterstanden op het gebied van toezicht en handhaving kunnen worden ingelopen. De fractie stemt in met het bouwbeleidsplan.

De PvdA is het eens met Weert Lokaal.  PvdA, VVD en D66 zijn niet akkoord met het schrappen van het overleg met de VAC wonen en het platform gehandicapten. Het CDA is akkoord met de systematiek in het plan. De stelling in het beleidsplan dat vragen van inwoners over vergunningvrij bouwen veel tijd kosten lijkt niet aannemelijk. Deze vragen moeten eenvoudiger en sneller beantwoord kunnen worden. Als er ruimte in de formatie ontstaat doordat het aantal vergunningaanvragen terugloopt, moeten er voorstellen worden gedaan over waar deze formatie voor ingezet kan worden. Bij de verwachte aantallen vergunningaanvragen voor 2012 en 2013 moet dit aangegeven worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

17. 

Onderwerp

Kennisnemen van de elfde tussenrapportage Complex Poort van Limburg (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

In commissie spreken over waar Sociale Zaken en Punt Welzijn gehuisvest gaan worden (BVG of elders). 

 

Bestanden

¯ 11e Tussenrapportage Complex Poort van Limburg

Æ Geluidsfragment

 

 

 

18. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 23.30 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment 

 

 

 

Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 20 september 2012,

 

 

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 M.H.R.M. Wolfs-Corten

                                                 L.C.G. Kusters