CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 19-09-2012 M.B.T. DE ONDERDELEN VAN DE INFORMATIEBIJEENKOMST DIE DE STATUS VAN COMMISSIEBEHANDELING HEBBEN

 

Voorzitter

L.C.G. Kusters

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), V.A. van Brussel (D66), A.F. van Eersel (VVD), A.G. Jacobs (CDA), H.J.W.M. Van de Loo (WL) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), A.J. Egging (VVD) en J.W.J. Goubet (SP)

Plaatsvervangende leden

G.J.A. Marechal (PvdA), H.P.M. Lempens (VVD)

Deelnemers aan de beraadslagingen

H.H.M. Peters (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

H.A. Litjens en A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, T. van Tilburg, P. Joppen, P, Verhappen en H. Velders

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

Ě Programma informatiebijeenkomst raadscommissie Ruimtelijke Ordening 19-09-2012

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

Informatie(brieven)

 

 

Onderwerp

Plan herontwikkeling deelgebied A Beekstraatkwartier van V.O.F. Bypass Beekstraat.

 

Toezeggingen

Het college geeft in een collegebesluit aan welke gegevens worden aangeleverd aan de V.O.F. (inbrengwaarde). Uit dit B&W-besluit blijkt tevens hoe groot de kosten van ambtelijke inzet hiervoor zijn. De raad wordt via de TILS-lijst geÔnformeerd. In de najaarsnota worden deze kosten bijgeraamd.

 

Conclusies

Er dient duidelijkheid te komen over de financiŽle haalbaarheid en de investeerders. Het project mag de gemeente niet meer kosten dan nu voorzien. De gemeente berekent de inbrengwaarde van de gemeentelijke eigendommen. De V.O.F. voert vervolgens een haalbaarheidsonderzoek uit.

 

 

 

 

Onderwerp

Bespreken brief Beekstraatkwartier van 7 augustus 2012.

 

Toezeggingen

De commissie ontvangt een besluitvormingsschema omtrent de verschillende vraagstukken met een beperkt budgetvoorstel, waarin compact de financiŽle gevolgen zijn aangegeven.

Deze informatie gaat naar de commissie via een collegebesluit, dat via de TILS-lijst aan de raad kenbaar wordt gemaakt.

In de najaarsnota worden de kosten bijgeraamd.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

Ě Brief beekstraatkwartier 07-08-2012

Į Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: A.W.P. Kirkels en H.A. Litjens

Informatie(brieven)

 

 

Onderwerp

Kennisnemen van de twaalfde tussenrapportage Complex Poort van Limburg.

 

Toezeggingen

Commissie informeren over:

          omvang aanbestedingsvoordeel Hoogveld en waar dat voor is ingezet;

          hoe het bedrag van 12,8 miljoen euro uit de aanvullende overeenkomst van 2010 past bij het bedrag van 13,8 miljoen euro uit het raadsvoorstel;

          een totaaloverzicht van de financiŽle gegevens rondom de zaal (risicoís, BTW, subsidie provincie, etc.)

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

Ě 12e tussenrapportage Complex Poort van Limburg

Į Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 oktober 2012,

 

 

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 M.H.R.W. Wolfs-Corten

                                                 L.C.G. Kusters