CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 20-09-2012

 

Voorzitter

L.C.G. Kusters

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), V.A. van Brussel (D66), A.F. van Eersel (VVD), J.W.J. Goubet (SP), H.J.W.M. Van de Loo (WL) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), A.J. Egging (VVD) en A.G. Jacobs (CDA)

Plaatsvervangende leden

G.J.A. Marechal (PvdA)

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, T. van Tilburg, R. Bladder, M. van Aken, B. Frohn

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

a.      dhr. Bongers bij agendapunt 7 (bestemmingsplan Buitengebied);

b.      dhr. Salemans bij agendapunt 9 (Koenderstraat 1B).

 

Bestanden

 Tekst spreekrecht de heer Bongers

 Tekst spreekrecht de heer Salemans 

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreekrecht de heer Bongers

Geluidsfragment spreekrecht de heer Salemans 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 20-09-2012

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 14 juni 2012 met wijzigingsvoorstel mw. I. Beenders-Van Dooren (PvdA).

B. Kennisnemen overzicht conclusies informatiebijeenkomst RO d.d. 20 juni 2012.

 

 

De advieslijst wordt met inachtneming van de voorgestelde wijziging vastgesteld. De griffier zal de tekst van de wijziging zakelijker maken en toevoegen.

Van het overzicht van conclusies wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie RO 14-06-2012

 Overzicht conclusies informatiebijeenkomst RO 20-06-2012

Geluidsfragment

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 7 en 27 juni 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3: Naar aanleiding van vragen van het CDA wordt de stand van zaken van de toezeggingen nummers 63 (energiebeleid) en 75 (herontwikkelingsinitiatieven PSW en Stienstra) aangegeven. Bij de initiatiefnemers bij punt 75 wordt de stand van zaken nagevraagd (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 7 en 27 juni 2012

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

TILS 454 (art. 40 RvO-brief PvdA d.d. 20 mei 2012 inzake tijdelijk anders bestemmen en de antwoordbrief van het college daarop) (geagendeerd op verzoek van de PvdA): wethouder Kirkels beantwoordt de vragen ter vergadering.

 

TILS 482 (aanvraag Omgevingsvergunning aan de Stienestraat 2) (geagendeerd op verzoek van het CDA): wethouder Kirkels beantwoordt de vragen ter vergadering. De commissie heeft behoefte aan bespreking van het onderwerp in zijn algemeenheid.

 

Mw. Arts stelt voor om voortaan ontwerp-bestemmingsplannen en uitgebreide omgevingsvergunningen, die omvangrijke TILS-stukken zijn, alleen nog digitaal beschikbaar te stellen en niet meer ter inzage te leggen. De commissie stemt hier niet mee in.

 

Het verzoek van de VVD-fractie om aandacht voor de problematiek van het parkeren van fietsen bij het station tijdens de kermis wordt doorgegeven aan wethouder Litjens.

 

De vragen van het CDA naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over de kantoortoren in het bestemmingsplan Kampershoek-noord worden ter vergadering beantwoord. Het CDA is van mening dat het totale kredietvoorstel inzake de infrastructuur in een commissie moet worden besproken.

 

De vragen van het CDA over de plannen van de stichting Ark worden ter vergadering beantwoord. 

 

Bestanden

 TILS-454

 TILS-482

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouders:  H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken reacties op concept-voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied en vervolgtraject.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Conclusies

Tijdens de informatieve bijeenkomst van de commissie RO op 24 oktober a.s. wordt een compleet en gecategoriseerd overzicht van de ingekomen reacties en de door het college voorgestelde lijn van afhandeling per categorie behandeld.

De commissie vraagt aandacht voor de goothoogte van stallen, tuin dan wel agrarisch perceel bij burgerwoning op grote kavel, goothoogte bijgebouwen voor niet-agrarische activiteiten, verwerking mest van derden, uitbreiding door deelnemers aan de Ruimte-voor-ruimte-regeling, plannen voor vergroting bouwblok worden tot 1 januari kostenloos meegenomen, terwijl er later flink voor betaald moet worden; over hoogte vergoeding moet nog gesproken worden.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Tekst spreekrecht de heer Bongers

Geluidsfragment spreekrecht de heer Bongers

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

 Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen Gebiedsvisie Kempen~Broek - IJzeren Man.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal: De toegangswegen naar de recreatiegebieden zouden moeten lopen langs de Loozerweg, Herenvennenweg en Diesterbaan. De fractie is akkoord met de planwijziging die het college voorstelt voor Hazeheuvel. Weert Lokaal en VVD vragen informatie over de geurcirkels van Componenta.

CDA: Is van mening dat recreatieve voorzieningen (i.t.t. hetgeen in de visie vermeld staat) niet bijdragen aan de vitaliteit van het landschap. Er wordt een motivering gezocht om in het gebied initiatieven te kunnen toestaan. De agrariλrs bepalen echter het landschap. Aangegeven wordt dat de huidige realisatie-overeenkomst met CZW uitgangspunt is voor de visie. Dat is niet het juiste vertrekpunt. Als de gemeente iets wil realiseren, dat afwijkt van deze overeenkomst, dient deze te worden gewijzigd. De reactie op de stelling van de provincie dat er in het gebied geen zaken moeten worden toegestaan die in strijd zijn met de EHS en POL-groen moet beter. Duidelijk moet worden aangegeven waar die gebieden liggen en wat we er willen doen. In het kader van de vergroting van de vitaliteit van het gebied had het probleem Beaujean opgelost moeten worden. Het is een gemiste kans, dat recreatieve activiteiten nu elders worden toegestaan.  

SP: De fractie hecht veel waarde aan natuur en vindt de oude situatie beter dan de nieuwe, maar wil ontwikkelingen in het gebied niet tegenhouden.

PvdA: Vindt dat er niet meer recreatieve activiteiten moeten worden toegestaan dan wenselijk is. Natuur is belangrijk en het moet een landelijk gebied blijven.

D66: Vindt dat het voorstel als hamerstuk kan worden behandeld in de raad.

 

Toezeggingen

De commissie ontvangt een kaart met daarop de contouren van EHS en POL-groen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Gebiedsvisie Kempen~Broek – IJzeren Man

 Haalbaarheidsonderzoeken

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek om de bestemming ter plaatse van de locatie Koenderstraat 1B te wijzigen, zodat ter plaatse een (inpandige) bedrijfswoning wordt toegestaan en de vorm van het bouwvlak wordt veranderd.

 

Expliciete fractiestandpunten

CDA: Planologisch gezien liggen er twee bedrijfswoningen, maar feitelijk zijn het inmiddels twee burgerwoningen. De manege is aangekocht t.b.v. exploitatie zonder bedrijfswoning. Nu verzoekt men om een bedrijfswoning toe te staan. Indien hiertoe wordt besloten ontstaat precedentwerking. Een bedrijfswoning is niet noodzakelijk. Bewaking van de paarden is niet aan de orde. De motivering van het te nemen besluit moet op de eerste plaats bestaan uit de ontbrekende noodzaak voor een bedrijfswoning en op de tweede plaats uit de onwenselijke precedentwerking.

Weert Lokaal: De gemeente heeft eerder niet handhavend opgetreden bij gebruik van een bedrijfswoning als burgerwoning. Handhaven is ethisch ook niet verantwoord. De gemeente past de regels toe en staat daarmee in haar recht. Bij maneges elders wordt tijdelijke bewoning door stagiaires en grooms toegestaan, maar hier zou sprake zijn van permanente bewoning. Betrokkenen kunnen wellicht in de nabijheid een woning kopen. Het is van belang dat deze paarden bewaakt worden. Er zou gekomen moeten worden tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.

D66: De fractie is het eens met CDA en Weert Lokaal en verzoekt om een oplossing.

PvdA: Mensen hebben een emotionele band met hun dieren; daar moeten we rekening mee houden. De huidige gedoogsituatie moet kunnen voortbestaan totdat de situatie zichzelf oplost. Op deze situatie moet maatwerk worden toegepast.

VVD: Vraagt zich af wat het college bedoelt met ‘onaanvaardbaar precedent’.

 

Alle fracties zijn geschrokken van de mededelingen van wethouder Kirkels dat er thans sprake is van een onveilige woonsituatie, vinden daarom dat gedogen niet verantwoord is en stemmen in met het voorstel.

 

Toezeggingen

De rapportages uit het handhavingsdossier worden ter inzage gelegd voor de commissieleden.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Tekst spreekrecht de heer Salemans

Geluidsfragment spreekrecht de heer Salemans

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan 'Koelebeemdweg 7' en afzien van vaststelling exploitatieplan.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.  

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Ontwerp-bestemmingsplan Koelebeemdweg 7

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan 'Kazernelaan - Havenweg'.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt het een goede zaak dat de groene buffer behouden blijft.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Ontwerp-bestemmingsplan Kazernelaan - Havenweg

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan 'Kazernelaan 126'.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.  

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Ontwerp-bestemmingsplan Kazernelaan 126

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 augustus 2012 om in te stemmen met de Tweede actualisatie van de woonvisies Weerterkwartier en Midden-Limburg-Oost en dit advies te bespreken in de commissie RO.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Conclusies

De commissie is verheugd over de gegevens in de actualisatie. Het beeld is positief; het document is duidelijk. M.n. de verkoopresultaten in Laarveld, die boven het landelijk gemiddelde liggen, oogsten lof.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Tweede actualisatie regionale woonvisie

Geluidsfragment

 

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.55 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 oktober 2012,

 

 

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 M.H.R.W. Wolfs-Corten

                                                 L.C.G. Kusters