CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING GEMEENTE WEERT D.D. 11-10-2012

 

Voorzitter

L.C.G. Kusters

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (D66), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), H.J.W.M. Van de Loo (WL) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

---

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen

Afwezig portefeuillehouder

A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

G. van der Hoeven, T. van Tilburg, M. Arts, L. Koppen, P. Joppen, P. Verhappen, P. Kuppens, M. Dolders, G. van Deursen

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. Wethouder Kirkels is afwezig.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

          Er is een aanvullende agenda verzonden met daarop het onderwerp Koenderstraat 1B en parkeervoorziening Beekpoort.

          Het raadsvoorstel Koenderstraat 1B is aangepast na de raadsvergadering. Het ligt op tafel.

          De 13e tussenrapportage Complex Poort van Limburg ligt eveneens op tafel. Bij dit onderwerp kan de brief van het college van 2 oktober jl. worden betrokken.

          Agendapunt 8 is een raadsconsultatie en wordt vr agendapunt 11 behandeld.

          De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 11-10-2012

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 20 september 2012.

B. Kennisnemen overzicht conclusies informatiebijeenkomst RO d.d. 19 september 2012.

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken ontvangen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Van het overzicht met conclusies wordt kennis genomen.

 

Bestanden

Advieslijst commissie RO 20-09-2012

Overzicht conclusies info-RO 19-09-2012

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 26 september 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3) De vragen over de onderwerpen 3 (kraan en kraanhuisje landbouwbelang), 23 (12 woningen Sutjensstraat-noord/ Kerkstraat), 75 (herontwikkelingsinitiatieven stichting PSW en Stienstra) en 84 (prognoses bouwleges) worden ter vergadering beantwoord. De vraag wanneer toezegging 78 (BOM+) wordt nagekomen wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 26-09-2012

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

TILS-498 (bouwleges) (op verzoek van de PvdA)

 

 

 

 

 

 

 

 

PvdA: Het college doet het voorkomen dat uitsluitend de veranderingen in wetgeving er debet aan zijn dat er een tekort is op de bouwleges. Een overzicht van de hoeveelheid ingekomen aanvragen moet er bij. Niet duidelijk is hoe het college omgaat met de ambtelijke capaciteit die over is door de terugloop in vergunningaanvragen.

Weert Lokaal: Er kan niet meer gewerkt worden met het optellen van een aantal legesonderdelen voor een vergunning, de systematiek moet gewijzigd worden om tot een kostendekkende berekening te komen. De kosten moeten verder uitgesplitst worden en de verwachte bouwsom moet niet meer maatgevend zijn.

CDA: De oorzaken voor het teruglopen van de legesinkomsten moeten worden uitgesplitst in gewijzigde wetgeving en minder aanvragen. Op de wijziging in de wetgeving had geanticipeerd moeten worden. Er moet een andere systematiek komen. Dit had al bij het bouwbeleidsplan opgepakt kunnen worden. Het tekort wordt nog groter. Het is de vraag of de raming in de begroting 2013 voldoende is. Het is de vraag of de formatie niet worden teruggebracht als er minder inkomsten uit bouwleges binnenkomen.

VVD: Legesinkomsten moeten kostendekkend zijn. Grotere bedrijven moeten wel door de gemeente getoetst worden, maar de provincie krijgt de legesinkomsten. De gemeente moet een factuur naar de provincie sturen. Volgend jaar moet het systeem weer kostendekkend zijn. De formatie moet evenveel worden teruggebracht als de legesinkomsten teruglopen. Door FLOW zijn de medewerkers in algemene dienst gezet.

D66: De gewijzigde wetgeving had het college moeten zien aankomen, evenals de gevolgen daarvan. Medewerkers moeten op een andere manier worden ingezet. De ramingen moeten worden onderbouwd en verduidelijkt. Formatie en werkvoorraad moeten op elkaar worden afgestemd. Niet alleen de inkomsten, maar ook de uitgaven moeten aangegeven worden.  

De commissie ontvangt een notitie met aanvullende informatie, indien beschikbaar vr de begrotingsbehandeling (TOEZEGGING).

 

TILS-512 (grondruil met Stichting Ark, diverse percelen) (op verzoek van het CDA)

 

De CDA-fractie merkt op dat dit besluit onverwacht komt. De stichting Ark verwerft strategische gronden. Het college had grip moeten zien te krijgen op Ark tijdens de onderhandelingen. Vrdat er afspraken met de stichting Ark worden gemaakt over grondruil wordt dit in de commissie aan de orde gesteld (TOEZEGGING). De VVD merkt op dat bedrijven omringd worden door gronden die door Ark worden opgekocht. Er moeten echter nog ontwikkelingen mogelijk blijven voor ondernemers in het buitengebied.

 

Rondvraag

          N.a.v. de vraag van Weert Lokaal over het amendement inzake points of interest in relatie tot de nieuwe duurzaamheidscordinator wordt afgesproken de prioritering van de duurzaamheidscordinator aan de commissie te doen toekomen (TOEZEGGING).

        De vraag van Weert Lokaal over hoe het projekt Beekstraatkwartier in de begroting is opgenomen, aangezien het budget leeg is, wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING). De vraag over de reserve stadsvernieuwing wordt ter vergadering beantwoord.

        De wethouder verstrekt, gevraagd door de VVD, ter vergadering informatie over de biocampus op de voormalige Akzo Nobel lokatie aan de Kemperweg.

        Op verzoek van het CDA wordt de commissie schriftelijk genformeerd over vergunningaanvragen voor wildroosters van de Stichting Ark als die worden ingediend (TOEZEGGING).

        De vragen van het CDA over de verplaatsing van de firma Lemmers worden ter vergadering beantwoord.

        De vraag van het CDA of er bij CZW sprake is van grondwaterstandsdaling ten opzichte van de situatie vr ontgronding wordt schriftelijk beantwoord. Het standpunt van de gemeente op het werkplan 2013 van CZW wordt vooraf in de commissie besproken. Als er sprake is van vervuiling van het grondwater of als het werkplan moet worden gewijzigd, wordt dit in de commissie gebracht (TOEZEGGING).

 

Bestanden

TILS-498

TILS-512

Geluidsfragment TILS-498

Geluidsfragment TILS-512 en rondvraag

 

 

 

 

Portefeuillehouders:  H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2013 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het bevreemdt D66 en CDA dat er in de begroting geen rekening is gehouden met het tekort Complex Poort van Limburg. Geen van de uitgewerkte scenarios betreffende het Complex Poort van Limburg is in de begroting opgenomen. Het wordt alleen als een risico aangemerkt.

Het CDA merkt op dat het hanteren van een andere systematiek bij de bouwleges niet vanzelf leidt tot hogere inkomsten en vraagt zich af of we de vermindering van de inkomsten kunnen beperken.

De PvdA vindt dat de personeelskosten bij projektontwikkeling niet op de onderuitputting moeten worden gebracht, maar aan de projekten moeten worden toegerekend. De PvdA verzoekt Complex Poort van Limburg door te rekenen naar de toekomst. De fractie is van mening dat de kosten voor Beekstraatkwartier niet moeten worden doorgeschoven naar volgende jaren. De PvdA vindt de begroting zorgelijk doordat er minder parkeergelden en legesinkomsten binnenkomen. Het college constateert bij de parkeergelden dat de bezoekersaantallen teruglopen, maar stelt wel voor meer parkeergarages te bouwen; dit is tegenstrijdig.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Verwerving grond zonder opstallen gelegen aan de Rakerstraat te Weert ten behoeve van de ontwikkeling van Kampershoek 2.0.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt het verhogen van de prijs met 28% teveel en vreest precedentwerking. De fractie wil inzicht in de verhouding van dit voorstel ten opzichte van de totale exploitatie en vindt dat de gemeente deze investering wel moet kunnen terugverdienen. De PvdA vraagt zich af of de gemeente deze grond wel moet aankopen. We leggen er een groenstrook mee aan rond Kampershoek noord. De grond is daar wel erg duur voor. De fractie zal zich nog over het voorstel beraden. Het CDA is tegen het voorstel, maar vindt het lastig om nu nee te zeggen, omdat er verwachtingen zijn gewekt. De gemeente heeft de grond nu nog niet direct nodig, dat is pas in 2015/2016 het geval. Het CDA merkt op dat de exploitatie van Kampershoek noord onder druk staat. Het inrichtingsplan is erg kostbaar. Het is de vraag of de gemeente hier geld aan moet blijven uitgeven. De SP sluit zich aan bij de opmerkingen van het CDA. De SP stemt in met het voorstel, omdat de groenstrook belangrijk is voor de mensen op Laar. Het is wel jammer dat het meer kost dan aanvankelijk werd gedacht. De VVD vraagt zich af of het gebruikelijk is dat bij het verwerven van gronden de eigenaar zowel een rentevergoeding als een hoger aankoopbedrag krijgt, maar stemt wel in met het voorstel. D66 vraagt zich af of de aankoop kan worden uitgesteld totdat de ontwikkeling van Kampershoek noord in zijn geheel plaatsvindt. D66 stemt eveneens in met het voorstel.  

 

Toezeggingen

De ambitie bij de inrichting van Kampershoek noord zal in het college worden besproken waarna er in de commissie op wordt teruggekomen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek om de bestemming ter plaatse van de locatie Koenderstraat 1B te wijzigen, zodat ter plaatse een (inpandige) bedrijfswoning wordt toegestaan en de vorm van het bouwvlak wordt veranderd.

 

De commissie heeft dit onderwerp van de agenda afgehaald en niet behandeld. Het komt de volgende cyclus terug.

 

Bestanden

Raadsvoorstel (aangepaste versie)

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Aanvullende parkeervoorziening Beekpoort.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA is verbaasd over het voorstel. Er worden lagere parkeeropbrengsten geraamd door teruglopende bezoekersaantallen, maar toch stelt het college voor deze parkeervoorziening te bouwen. Er is eerder sprake van een overschot aan parkeerplaatsen. Het bedrag van 80.000,- wordt slecht onderbouwd. Het onderzoek zelf kost slechts 15.000,-. De PvdA vindt het niet nodig onderzoek te doen naar de parkeerbehoefte bij Beekpoort. De parkeergarage moet er kennelijk hoe dan ook komen. Dit voorstel wordt louter ingegeven door de wensen van de exploitant van Complex Poort van Limburg en de verkeerde berekening van het aantal parkeerplaatsen in dat projekt. De PvdA betreurt het dat het college niets heeft gedaan met zijn voorstel om gronden tijdelijk anders te bestemmen. Zo kan er op Centrum noord tegen lage kosten een tijdelijke parkeerplaats worden aangelegd, aan de hand waarvan de behoefte kan worden gepeild. De PvdA stemt niet in met het voorstel. De SP sluit zich geheel aan bij de woorden van de PvdA. Weert Lokaal kan het voorgestelde bedrag niet in de begroting terugvinden en wil graag weten wat we dan niet kunnen doen als dit bedrag aan een onderzoek wordt besteed. De fractie vindt dat er geen onderzoek moet worden gedaan naar iets dat al bekend is en we weten al dat er een parkeergarage moet komen. Er moeten creatieve oplossingen worden bedacht, bv. shuttles. Mensen moeten wel netjes het gebouw kunnen bereiken. Een parkeergarage bouwen voor alleen situaties waarin er sprake is van piekbelasting is niet verstandig. Het parkeerbedrijf moet het parkeren actief cordineren aan de hand van evenementen die er plaatsvinden.

Het CDA vindt een onderzoek niet nodig, de gemeente heeft al genoeg onderzoeken op dit gebied laten doen. De ambtelijke organisatie kan binnen de huidige capaciteit ook zelf een dergelijk onderzoek uitvoeren. Er zijn twee redenen voor dit voorstel: de eis van de exploitant van het Complex Poort van Limburg en contractuele verplichtingen uit het projekt Beekpoort. De exploitant wenst waarschijnlijk ook al uitbreiding van de parkeermogelijk-heden naast de deur voor de basisbelasting (normale parkeer-behoefte overdag) en niet alleen voor situaties waarin sprake is van piekbelasting. De behoefte van het bedrijfsverzamelgebouw staat niet in dit stuk. De omgeving van onderhavige lokatie moet bij de afweging worden betrokken: Centrum noord, Driesveldlaan, lokatie stadhuis. Het CDA stemt niet in met het voorstel. De VVD is van mening dat er gezocht moet worden naar creatieve oplossingen. Bij piekbelasting kan er geparkeerd worden op Centrum noord, aan de Suffolkweg, wellicht ook op het parkeerterrein van Enexis, etc. De parkeerplaatsen bij het huidige en nieuwe stadhuis zijn nog niet meegeteld. De VVD vraagt zich af waaruit het voorgestelde bedrag van 80.000,- gedekt wordt. De VVD vindt het voorstel niet nodig en onvolledig. D66 is eveneens van mening dat de piekbelasting bij parkeren kan worden opgevangen door de genoemde mogelijkheden. D66 wil graag weten wat het contract met de exploitant over parkeren zegt. Het negatieve resultaat van het parkeerbedrijf wordt alleen nog maar slechter. Het geld moet anders worden ingezet. D66 is niet overtuigd van het voorstel. De lokatie Centrum noord moet worden onderzocht en betrokken bij het parkeerbedrijf.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel NIET rijp voor behandeling in de raad.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

 

Raadsconsultaties

11.

Onderwerp

1. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de exploitatie-overeenkomst met de heer H.J.J. van de Kerkhof en mevrouw A.M.E. Clement inzake het plan Vrouwenhof;

2. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport en onderbouwing op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is akkoord met het voorstel. De CDA-fractie is eveneens akkoord, maar geeft aan dat het voorkeursrecht wordt omzeild.  

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Notities

12.

Onderwerp

Kennisnemen van de dertiende tussenrapportage Complex Poort van Limburg (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Commissie schriftelijk informeren over wanneer besluitvorming plaatsvindt over huisvesting Sociale Zaken in stadhuis, rol raad daarbij en kosten van deze huisvesting. Schriftelijk antwoorden of het college bij de voorbereiding van de begroting 2013 heeft besloten om de budgettaire ruimte ad 316.000,- (voorgaande besluiten over BVG en Punt Welzijn) in te zetten voor het tekort op projekt Complex Poort van Limburg en ook voor het dekken van de 130.000,- budgetlast parkeergarage en deze niet ten laste van het toekomstige parkeerbedrijf te brengen.

 

Conclusies

De financile paragraaf wordt in een informele, openbare werkvergadering met de commissie besproken, vr bespreking in de commissievergadering.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

Informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.40 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 november 2012,

 

 

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 M.H.R.W. Wolfs-Corten

                                                 L.C.G. Kusters