CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 17-01-2013 

 

Voorzitter

L.C.G. Kusters

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (D66), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), H.J.W.M. Van de Loo (WL) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

---

Plaatsvervangende leden

--- 

Extra deelnemers

---

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, P. Joppen, M. Dolders, H. Creemers, T. Passau, O. Reijnen, G. van Deursen

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment  

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda 17-01-2013

Æ Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 29 november 2012.

B. Kennisnemen overzicht conclusies informatiebijeenkomst RO d.d. 4 december 2012.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Van het overzicht van conclusies wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie RO 29-11-2012

¯ Overzicht conclusies info-RO 04-12-2012

Æ Geluidsfragment 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 12 december 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1: De antwoordbrieven van het college op de aan de raad gerichte brieven nrs. 560, 569, 578 en 590 worden door de PvdA opgevraagd. Het CDA is van mening dat brief nr. 590 een raadsbevoegdheid betreft en bij het raadsbesluit dient te worden betrokken. Weert Lokaal geeft aan dat dat bij de nog te beantwoorden brief van mw. Petit van Don Bosco (2009/369) eveneens het geval is.

5.3: De vraag van Weert Lokaal naar de stand van zaken van actiepunt 34 (opschonen buitengebied) wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING). De vragen van Weert Lokaal over het amendement ‘points of interest’ en de duurzaamheidscoördinator en van het CDA over CZW worden ter vergadering beantwoord. Het verslag van het bestuurlijk overleg met de stichting Ark wordt op verzoek van het CDA naar de commissie gestuurd (TOEZEGGING).

 

Bestanden

¯ 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

¯ 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

¯ 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 12-12-2012

Æ Geluidsfragment 

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

De VVD vraagt aandacht voor afhandeltermijnen. Een aanvraag voor wijziging van een bestemming in een gecombineerde woon-winkel-functie op het Kerkplein in Stramproy van 17 augustus 2012 is nog niet afgehandeld. Dat hoeft nu ook niet meer omdat er een andere oplossing is gevonden, maar het gaat om het principe. Wethouder Kirkels zal dit nagaan en het punt onder de aandacht van alle collegeleden brengen (TOEZEGGING).

Weert Lokaal brengt de gevraagde rapportages over vastgoedbeheer onder de aandacht.

N.a.v. een vraag van de PvdA wordt de stand van zaken Hazeheuvel schriftelijk verstrekt (TOEZEGGING).

De vragen van PvdA en CDA over Lemmers worden ter vergadering beantwoord.

De vraag van de SP of het ‘olifantenpaadje’ tussen Heerspad en Laarderweg verhard en verlicht wordt, wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

 

TILS-554 (inhuur acquisitiekracht): de vragen van PvdA en CDA over noodzaak inhuur acquisitiekracht en de financiering daarvan worden ter vergadering beantwoord. VVD pleit voor goede rapportages over vastgoed en grondbedrijf. Weert Lokaal spreekt zijn zorgen uit naar aanleiding van de ontvangen samenvatting van het rapport van Deloitte Real Estate. Wethouder Kirkels zegt toe elke commissiecyclus een voortgangsrapportage over grondbedrijf en vastgoed aan te leveren (TOEZEGGING).

 

TILS-559 (gemeentelijke begraafplaats): de vragen van PvdA, CDA, Weert Lokaal en VVD worden ter vergadering beantwoord. Het college zal op verzoek van de commissie zijn standpunt heroverwegen teneinde de grond aan de Nazarethsteeg onder dezelfde condities toch aan te kopen (TOEZEGGING).

 

TILS-567 (RUD): de vragen van het CDA worden ter vergadering beantwoord. Het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) wordt in de volgende vergadering van de commissie RO besproken (TOEZEGGING).

 

Bestanden

¯ TILS-554

¯ TILS-559

¯ TILS-567

Æ Geluidsfragment 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Kaaskampweg ongenummerd’.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal en VVD zijn expliciet akkoord met het voorstel. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment 

 

 

 

8.

Onderwerp

De Kroon verzoeken een onteigeningsbesluit te nemen voor een perceel grond aan de Kaaskampweg ten behoeve van de realisering van een sportcomplex.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

9.

Onderwerp

Kennisnemen van de 15e tussenrapportage Complex Poort van Limburg (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

De suggestie van het CDA om de claim van de gemeente richting UWV om een schadeloosstelling uit te werken met een juiste juridische basis wordt meegenomen.

De vragen van het CDA (1. kostenverdeling gemeente-Nelissen v.w.b. brasserie; 2. grondslag berekening jaarlast € 118.500,- huurovereenkomst gemeente-Lindeboom; 3. basiskostenverdeling en dekking zalencentrum-parkeergarage-kantoor en commerciėle ruimten; 4. toetsing stelling dat zalencentrum met horeca-exploitant verkoopbaar is) worden binnen enkele dagen beantwoord.

De suggesties van de VVD om met LIOF te bespreken of het kantoorgebouw Poort van Limburg gebruikt kan worden als businesscenter voor bijvoorbeeld startende ondernemers en om te bezien of het kan worden ingericht als ‘bčtahuis’ zoals in Heerlen en Maastricht thans aan de orde is, worden meegenomen.  

Een overzicht van de tot op heden onderzochte alternatieve invullingen voor het kantorendeel van Poort van Limburg wordt aan de commissie verstrekt.

 

Conclusies  

Geen. 

 

Bestanden 

¯ B&W-besluit  

Æ Geluidsfragment 

 

 

 

10.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 februari 2013,

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 M.H.R.W. Wolfs-Corten

                                                 L.C.G. Kusters