CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 21-02-2013

 

 

Voorzitter

L.C.G. Kusters

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (D66), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), H.J.W.M. Van de Loo (WL) (aanwezig vanaf 20.40 uur) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

S. Altun (VVD)

Plaatsvervangende leden

--- 

Extra deelnemers

G.W.J. GabriŰls (Weert Lokaal)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, A.W.P. Kirkels, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

T. van Tilburg, M. Arts, P. Joppen, T. Passau, M. Dolders

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt het bericht van verhindering. Hij deelt mede dat de excursie van de stichting Ark in het kader van de veeroosters in Kempenbroek morgenmiddag doorgaat.

 

Bestanden

» Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

 

Bestanden

» Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De PvdA stelt voor om agendapunt 10 (huurovereenkomst Poort van Limburg) niet te behandelen, aangezien er volgende week nog een gesprek plaatsvindt met Koninklijke Horeca Nederland en Bureau Eerlijke Mededinging. De raadsleden hebben deze informatie nodig voor debat en standpuntbepaling. Om te voorkomen dat tweemaal dezelfde discussie plaatsvindt besluit de commissie het voorstel rijp te achten voor behandeling in de raad als bespreekstuk, maar het vanavond niet inhoudelijk te bespreken.  

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Ł Agenda 21-02-2013

» Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 17 januari 2013.

B. Kennisnemen overzicht conclusies informatiebijeenkomst RO d.d. 23 januari 2013.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Van het overzicht van conclusies wordt kennis genomen.

 

Bestanden

Ł A. Advieslijst commissie RO 17-01-2013

Ł B. Afsprakenlijst info-RO 23-01-2013

» Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 30 januari 2013.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 5.3

105 (stichting Ark): vraag VVD over verslag wordt ter vergadering beantwoord. Vˇˇr vergunningverlening veeroosters wordt aanvraag in commissie besproken (TOEZEGGING).

 

98 (metaalrecyclingbedrijf Bruekers): de commissie ontvangt zo spoedig mogelijk bericht wanneer voor het laatst een controle bij het bedrijf heeft plaatsgevonden (TOEZEGGING).

 

63 (energiebeleid), 78 (BOM+) en 92 (duurzaamheidsco÷rdinator): vragen CDA worden ter vergadering beantwoord.

 

101 (werkplan CZW): in tegenstelling tot hetgeen op de voortgangsrapportage staat vermeld heeft de commissie de informatie nog niet ontvangen. De informatie zal gecombineerd met de informatie bij punt 93 (grondwaterstandsdaling CZW) worden aangeleverd (TOEZEGGING).

 

13 (KMS): de vraag van D66 over hoe nu verder wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

Ł 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

Ł 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

Ł 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 30-01-2013

» Geluidsfragment

» Geluidsfragment 5.3

 

 

 

5A.

Onderwerp

Mededelingen wethouder Kirkels.

 

 

De wethouder doet enkele mededelingen over de gevraagde lijst van vastgoedobjecten, stand van zaken grondbedrijf en vastgoed en de kwestie Koenderstraat 1B. Bezien wordt of het mogelijk is bij de stand van zaken grondbedrijf en vastgoed voortaan niet alleen het aantal kavels en m2ĺs te vermelden, maar ook de aan de meest recente stand van zaken aangepaste cijfers van het grondbedrijf (TOEZEGGING).

 

Bestanden

» Geluidsfragment 

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

TILS-572: besluit van het college van B&W d.d. 18 december 2012 om in te stemmen met het voorstel om in koopovereenkomsten voor particuliere bouwkavels de bepaling op te nemen dat indien de gemeente in het grondprijsbeleid 2013 de grondprijs van de bouwkavel verlaagt, voor de koper het grondprijsbeleid 2013 geldt (geagendeerd op verzoek CDA):

CDA en PvdA merken op dat het vaststellen van de grondprijs een raadsbevoegdheid is. Nu stelt het college, zij het voorwaardelijk, de grondprijs vast.

 

 

 

TILS-578: besluit van het college van B&W d.d. 18 december 2012 om in te stemmen met het opvangen van de kosten voor ondersteuning bij de nulmeting Vastgoed via de Voorziening Onderhoud Gebouwen (geagendeerd op verzoek CDA):

Het CDA merkt op dat de tekst op pagina 1 (advertentiekosten en verkoopborden) suggereert dat het vastgoed in de uitverkoop gaat. De vragen over outsourcen, inhuur externen in relatie tot personeelsreductie FLOW en Ursulinengarage worden ter vergadering beantwoord.

 

 

Bestanden

Ł TILS-572

Ł TILS-578

» Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) (geen stukken).

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

» Geluidsfragment 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Bocholterweg 134.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD merkt op dat de onderbouwing in het raadsvoorstel moet staan en niet volstaan kan worden met verwijzen naar andere stukken of de leeszaal.

 

Toezeggingen

Vˇˇr de info-RO van 27 februari a.s. nagaan of voortaan van nokhoogte kan worden gesproken in plaats van bouwhoogte.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel (gewijzigd)

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ĹMaaseikerweg 188 te Weertĺ en afzien van vaststelling exploitatieplan.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

10.

Onderwerp

1. kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de gewijzigde huurovereenkomst met Lindenboom Bierbrouwerij bv voor de verhuur en exploitatie van het zalencentrum Poort van Limburg;

2. bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot de bij het raadsvoorstel bijgevoegde side letter op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

De commissie heeft dit voorstel niet inhoudelijk besproken.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment

 

Informatie(brieven)

Liggen niet voor.        

 

Notities

11.

Onderwerp

Kennisnemen van de 16e tussenrapportage Complex Poort van Limburg (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De prijs, die in de onderhandelingen met de twee partijen die willen praten over aankoop wordt ingebracht, wordt in een besloten (deel van een) vergadering met de commissie RO besproken. Vooraf ontvangt de commissie schriftelijk informatie.

 

Bestanden

Ł 16e tussenrapportage Complex Poort van Limburg

» Geluidsfragment 

 

 

 

12.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 20.40 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

» Geluidsfragment 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 maart 2013,

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 M.H.R.W. Wolfs-Corten

                                                 L.C.G. Kusters