CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 28-03-2013

 

Deze vergadering is voortgezet op 3 april 2013, zie hiervoor de afzonderlijk opgemaakte advieslijst.

 

Voorzitter

L.C.G. Kusters

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (D66), A.F. van Eersel (VVD), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), H.J.W.M. Van de Loo (WL) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

A.J. Egging (VVD)

Plaatsvervangende leden

G.J. van Buuren (VVD)

Extra deelnemers

G.W.J. Gabriëls (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), H.P.M. lempens (VVD), C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), H. Stals (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

A.W.P. Kirkels en H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

M. Knaapen, M. Meertens, T. van Tilburg, P. Joppen, P. Kuppens, F. Speet, T. Lemmen, G. van Deursen

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de raadsleden die geen lid van de commissie RO zijn.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment opening

 

 

 

 

Onderwerp

Vaststellen van de agenda

 

 

De PvdA verzoekt om een besloten gedeelte in de vergadering. Men wil stukken uit het geheime kastje bespreken met de commissie. Het verzoek wordt in stemming gebracht. Voor het voorstel stemmen 3 commissieleden, tegen het voorstel stemmen 4 commissieleden en 1 plaatsvervangend commissielid. De commissie besluit dat niet met gesloten deuren wordt vergaderd. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Uitnodiging RO 28-03-2013

¯ Geluidsfragment vaststellen agenda

 

 

 

1.

Onderwerp

Bespreken rapport Rekenkamer Weert “Onderzoek naar de Poort van Limburg”

 

Expliciete fractiestandpunten 

Weert Lokaal:

De fractie constateert dat het rapport behoorlijk kritisch is over de rol van het college en vraagt zich af, gelet op de bestuurlijke reactie van het college op het rapport, of het college deze kritiek serieus neemt en er lering uit trekt.

 

D66:

De fractie stelt vragen over de onderbouwing van de behoefte van verenigingen aan een zalencomplex, de onderhandelingen met UWV, de onderhandelingen met de beoogd exploitant, de houding van het college, het voortzetten van het projekt toen bleek dat het niet rendabel was, andere invullingsmogelijkheden van het complex, de turnkey-overeenkomst, het horecaklaar opleveren en de stelpost daarvoor en de contacten met dhr. Van Melick.

D66 is benieuwd wat het college met de conclusies en aanbevelingen gaat doen. Worden er verbeteringen in FLOW en het risicomanagement aangebracht? Het college stelt te hebben gevochten voor haar positie, maar daarover had de raad geïnformeerd moeten worden. Er zitten nog losse eindjes in het rapport.

 

SP:

Sluit zich aan bij bovenstaande opmerkingen van Weert Lokaal.

 

PvdA:

De fractie merkt op dat het college de raad op een aantal cruciale momenten in het proces actief had moeten informeren, maar dit niet of veel te laat heeft gedaan. Het risicomanagement van het college is onder de maat. De rekenkamer constateert dat het college op 30 punten niet aan de normen voldoet. Op pagina 64 staat dat het college in 2010 enige malen over het projekt heeft gesproken, hetgeen de vraag oproept of dat in een eerdere fase niet is gebeurd. In de werkgroep Poort van Limburg is door de commissie aangegeven dat het college niet verder met Nelissen moest onderhandelen. De wethouder heeft dat toch gedaan. Niet alles wat mis ging in het projekt was te voorzien, maar er had wel beter op gestuurd moeten worden. De raad is onvoldoende geïnformeerd en heeft daardoor een besluit genomen dat onverantwoord is gebleken.

Het college heeft eveneens onvoldoende gestuurd op het binnenhalen van het UWV als huurder. Welke rol heeft Sociale Zaken hierin gespeeld?

Niet duidelijk is wat de consequenties zijn van de omstandigheid dat de bouwvergunning in 2010 wordt verleend op de aanvraag van 2007, toen een ander Bouwbesluit gold. Er zijn twee versies van het raadsvoorstel van 6 juli 2011 in omloop. Het college diende de goede versie aan onderzoekers beschikbaar te stellen. De raad is niet op de hoogte van de voorwaarden die aan de beoogd exploitant zijn gesteld voor het gebruik van het gebouw door verenigingen. Niet duidelijk is of er een second opinion naar de haalbaarheid is gedaan en welke risico’s voor de gemeente hieruit zijn gebleken.

De PvdA is teleurgesteld dat het verloop van het krediet tot nu toe niet inzichtelijk gemaakt kan worden door het college.

De PvdA is het eens met de hierboven aangehaalde opmerkingen van Weert Lokaal.

 

Weert Lokaal:

In 2009 valt het besluit om Poort van Limburg te kopen, als turnkey-projekt. Later blijkt dat het gebouw als casco wordt opgeleverd. Cruciaal is wanneer het college hiervan wist en wanneer zij de raad hierover geïnformeerd heeft. Ook van de rolwisseling van de gemeente werd de raad niet tijdig op de hoogte gesteld. Het college wekte bij het raadsbesluit van september 2009 de indruk dat een huurovereenkomst met UWV spoedig zou worden gesloten wanneer bleek dat dit niet het geval was en wanneer is de raad daarvan op de hoogte gesteld. In de werkvergaderingen Poort van Limburg is niet afgesproken dat de onderhandelingen met Nelissen zouden worden stopgezet, maar er werd een ultimatum gesteld, na afloop waarvan derden konden instappen. Het college heeft de rekenkamer niet goed van informatie voorzien, ook niet toen de commissie RO dit vernam in het overleg met de onderzoekers en de wethouder hierop aansprak, en legt hiervoor geen verantwoording af.

 

CDA:

De kostenoverschrijding van bijna 4,5 miljoen euro, die aanleiding gaf tot het raadsvoorstel voor 6 juli 2011, was al veel eerder bij het college bekend. In de presentatie van februari 2011 wordt gesproken over “inverdieneffecten”, waardoor de raad gerustgesteld wordt. In mei komt plots het probleem naar voren.

Ten tijde van het nemen van het raadsbesluit van 23 september 2009 verkeerde de raad in de veronderstelling dat een gebruiksklaar gebouw zou worden opgeleverd. Er was een huur-intentie-overeenkomst met de beoogd exploitant. Toen duidelijk werd dat dat niet ging lukken, had het college de raad actief moeten informeren. In mei 2010 is al bij het college bekend dat er mogelijk slechts een casco-gebouw wordt opgeleverd. In de stukken is te lezen dat geconcludeerd wordt dat de raad pas na het zomerreces geïnformeerd hoeft te worden. Uiteindelijk verneemt de raad hier pas van in mei/juni 2011.

De raad heeft op 23 september 2009 geen besluit genomen, maar alleen wensen en bedenkingen bij de concept-overeenkomst uitgebracht. Het college had vervolgens de mogelijkheid om nog nader zaken uit te zoeken en de overeenkomst niet te ondertekenen. Het college heeft geen juridisch advies ingewonnen over de vraag of Hoogveld aan de overeenkomst kon worden gehouden.

Het was al eerder bekend dat UWV niet ging huren. Het college had de raad daarover moeten informeren.

Het college spreekt over terugknokken, maar dit betrof alleen de besteksfouten die bij Hoogveld werden gelegd, de casco-gevolgen zijn voor rekening van de gemeente gebleven. Er is geen juridisch advies ingewonnen over het gebruiksklaar opleveren. Het is vreemd dat we werden overvallen door de netto-contante-waardeberekeningen, aangezien deze in 2008/2009 ook al zijn gemaakt. Een duiding van de aanvullende overeenkomst (de zgn. alonge) is noodzakelijk.

 

VVD:

De fractie neemt het rapport serieus. De raad verzocht op 6 juli 2011 om een onderzoek door de rekenkamer, dat binnen een half jaar duidelijkheid zou verschaffen. Het rapport wordt helaas pas 21 maanden later opgeleverd. De rekenkamer zou zich meer gelegen moeten laten liggen aan de termijnen die de raad noemt. Er is een lange periode verstreken voor de aanbieding van Hoogveld. Het is de vraag of het college adequaat genoeg heeft gehandeld richting UWV. De raad is onvoldoende geïnformeerd.

Het raadsbesluit van 23 september 2009 is unaniem als hamerstuk door de raad genomen. Snelheid was geboren vanwege de mogelijkheid een provinciale subsidie te verkrijgen. De raad nam toen in alle euforie een aantal besluiten, terwijl er geen goed bestek was en de risico’s niet in kaart waren. We zijn toen begonnen aan een onmogelijke opdracht. De euforie is verdwenen.

Het bevreemdt de VVD dat in hoofdstuk 4 de rol van de ambtelijke organisatie kritiek krijgt, terwijl de toenmalige secretaris, de huidige secretaris en de wethouder personeelszaken niet geïnterviewd zijn. Het duurde lang voor de relevante informatie beschikbaar kwam voor de rekenkamer. Het is de vraag wat er gebeurd zou zijn als de projektleider de fout waarover op pagina 28 van het rapport wordt gesproken niet ontdekt had. De raadsbesluiten zijn genomen op basis van onjuiste cijfers. De dubbelfunctie die de directeur middelen vervulde was niet wenselijk. Het college dient de bevindingen aangaande de ambtelijke organisatie mee te nemen bij het FLOW-traject.

Er zijn fouten gemaakt door zowel de ambtelijke organisatie, als het college, als de raad.

Het was in 2008 al bekend dat UWV uit Weert zou vertrekken. Het rapport is niet volledig op dit punt.

De VVD is benieuwd wat het college met de conclusies en aanbevelingen gaat doen.

 

Toezeggingen

·          Nagaan of het college na de besluitvorming in de raad op 23 september 2009 nog de mogelijkheid had de realisatieovereenkomst en turnkey-overeenkomst met Hoogveld BV niet te ondertekenen.

·          Nagaan of de informatie dat het UWV van 100 naar 30 vestigingen zou teruggaan niet terecht is gekomen bij degenen die overleg voerden over de inrichting van het BVG (UWV, Punt Welzijn en Sociale Zaken).

·          Nagaan of bouwvergunning is getoetst aan het oude bouwbesluit en wat hiervan de gevolgen zijn.

 

Advies commissie

De commissie acht het rapport rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Onderzoek De Poort van Limburg – Eindrapport

¯ Geluidsfragment 1e termijn commissie

¯ Geluidsfragment 1e termijn college

¯ Geluidsfragment 2e termijn commissie

¯ Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

2.

Onderwerp

Kennisnemen van de 17e tussenrapportage Complex Poort van Limburg.

 

Toezeggingen

De vragen die het CDA schriftelijk zal toesturen zullen door het college schriftelijk beantwoord worden. De suggestie van de VVD om de school ’t Palet te huisvesten in het business center in plaats van te investeren in een verbouwing wordt door het college meegenomen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 BenW-besluit met 17e tussenrapportage Poort van Limburg

¯ Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Schorsing.

 

 

De voorzitter schorst de vergadering om 23.40 uur tot 3 april 2013, 19.30 uur.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 april 2013,

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 M.H.R.W. Wolfs-Corten

                                                 L.C.G. Kusters