CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 25-04-2013

 

Voorzitter

L.C.G. Kusters

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (D66), A.J. Egging (VVD), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), H.J.W.M. Van de Loo (WL) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

A.F. van Eersel (VVD)

Extra deelnemers

---

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens, J.M. Cardinaal

Ambtelijke ondersteuning

T. van Tilburg, M. Arts, R. Bladder, H. Janssen, S. van Mensvoort, P. Caris, P. Joppen, G. Vosdellen, M. Timmermans

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer P. Schreurs m.b.t. agendapunt 10 (vergunningsaanvraag Stichting Ark voor het aanleggen van veeroosters). De heer Schreurs is echter niet ter vergadering verschenen.

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Het raadsvoorstel inzake de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats wordt als agendapunt 14A aan de agenda toegevoegd.

 

Bestanden

¯ Agenda 25-04-2013

Æ Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 28 maart 2013, voortgezet op 3 april 2013 en op 4 april 2013.

B. Kennisnemen overzichten conclusies extra informatiebijeenkomsten RO d.d. 6 maart 2013 en 14 maart 2013.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Van de informatiebijeenkomsten van 6 en 14 maart zijn geen overzichten van conclusies beschikbaar, er zijn geen conclusies getrokken of aandachtspunten geformuleerd.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie RO 28-03-2013

¯ Advieslijst commissie RO 03-04-2013

Æ Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 4 en 10 april 2013.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

5.2 Er zijn geen toezeggingen gedaan in de raad van 4 april. De toezeggingen van 10 april zijn nog niet beschikbaar, deze worden geagendeerd voor de volgende cyclus.

5.3 De actiepunten 85, 86 en 87 inzake Beekstraatkwartier worden afgevoerd. De vraag van het CDA naar de stand van zaken van actiepunt 90 (bouwleges) wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

¯ 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

¯ 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

Æ Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

Rondvraag: de vragen van het CDA over CZW, fair trade en de brief van 15 maart jl. over de regionale woonvisie worden ter vergadering beantwoord. Het rapport van Oranjewoud van 2012 over de grondwaterstand in CZW wordt ter inzage gelegd (TOEZEGGING; noot: na de vergadering bleek dat dit rapport reeds in het bezit van de raad is).

Er zijn geen TILS-stukken geagendeerd.

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment (deel 1)

Æ Geluidsfragment (deel 2 wethouder Coolen)

 

Alle portefeuillehouders:

 

Raadvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de Voorjaarsnota 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Voorjaarsnota 2013

Æ Geluidsfragment

 

Informatie (brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en totale projectenoverzicht 1e kwartaal 2013.

 

Toezeggingen

De vraag welke financiėle risico’s van de gemeente nog niet verwerkt zijn in de voorzieningen wordt schriftelijk beantwoord.

Zodra de informatie van het waterschap over de Houtstraatlossing is ontvangen, wordt de commissie hiervan in kennis gesteld.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Bespreken van het niet-openbare besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 februari 2013, waarmee werd ingestemd met het plan van aanpak toezicht Lemmers Foodgroup.

 

Dit betreft een niet-openbaar collegebesluit, dat in beslotenheid is behandeld. Hiervan is een afzonderlijke advieslijst opgemaakt.

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken vergunningsaanvraag stichting Ark voor het aanleggen van veeroosters.

 

Toezeggingen

De nieuwe concept-vergunningsaanvraag in de commissie bespreken alvorens deze in procedure wordt gebracht.

 

Conclusies

De fracties SP, D66, PvdA en Weert Lokaal zijn verheugd dat er constructief overleg is geweest, dat leidt tot een aangepast plan. CDA en VVD zijn geen voorstander van de manier waarop de stichting Ark natuurbeheer invult en evenmin van het aanbrengen van wildroosters.

 

Bestanden

¯ Informatie aanvraag stichting ARK ivm veeroosters

Æ Geluidsfragment

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Vaststellen van de Analyse en opgaven als zijnde deel 1 van de Structuurvisie Weert 2025.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD spreekt zijn waardering uit over het interactieve voortraject. Er is breed en goed gereageerd; het onderwerp spreekt veel mensen aan. Uit de visie spreekt realiteitszin. De ambitie is er, maar er moet rekening worden gehouden met de demografische ontwikkelingen. De aandacht verschuift terecht van kwantiteit naar kwaliteit. Het verkennen van de mogelijkheden voor onderwijs, sport en leisure op het KMS-terrein is prima. M.b.t. de zorgboulevard wordt in de visie terecht opgemerkt dat de infrastructuur rondom het St. Jans Gasthuis verbetering behoeft. Kwaliteit moet boven kwantiteit gesteld worden. Wonen en recreėren aan het water bevordert de leefkwaliteit. De aantrekkingskracht van het centrum wordt daardoor groter. De visie is een dynamisch document, bij de verdere uitwerking daarvan moet realiteitszin betracht worden.

Weert Lokaal relativeert de op de visie ingekomen reacties, omdat deze individueel en niet gestructureerd zijn. De fractie stemt in met de visie.

De PvdA beschouwt de visie als een dynamisch stuk, dat gaandeweg wordt ingekaderd. De concepten living space en shared space zitten helaas niet in de visie. Demografische ontwikkelingen, financiėle mogelijkheden en ambitie moeten op elkaar afgestemd worden. Het is een goede zaak dat de bestaande situatie (bv. IJzeren Man-gebied, St. Jans Gasthuis en kanaal) leidend is voor de ontwikkelingen.

D66 vindt het een prima stuk, dat in goede samenwerking tot stand is gekomen. Aandacht voor kwaliteit (voorzieningenniveau, hoogwaardige bedrijvigheid en economische samenwerking) is een prima uitgangspunt. D66 stemt in met de visie.

Het CDA vraagt zich af hoe deze visie wordt uitgewerkt in een structuurvisie. Ruimtelijke plannen zijn leidend en sturend. In voorliggende visie zitten meer aspecten dan alleen de ruimtelijke, zoals zorg en onderwijs. De analyse met kansen, bedreigingen en wensen moet bijgesteld worden, anders ontstaat er te weinig rendement.

De SP is akkoord met het stuk en wil er snel mee aan de slag.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Structuurvisie Weert 2025 deel 1

¯ Bijlage 1 Structuurvisie Weert organisatiestructuur

¯ Bijlage 2 Structuurvisie Weert input commissie info-RO

¯ Bijlage 3 Structuurvisie Weert interviews

¯ Bijlage 4 Structuurvisie Weert discussieavonden

¯ Bijlage 5 Structuurvisie Weert statistische gegevens

Æ Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ‘Woning Ittervoorterweg 104, Swartbroek’ en afzien van vaststelling exploitatieplan.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Industrieterrein Leuken-Noord’.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Beekstraatkwartier’.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA plaatst vraagtekens bij de koppeling van dit bestemmingsplan met Kampershoek-noord. Er wordt gesproken over de kantoortoren op Kampershoek-noord, die de provincie wenselijk zou vinden, maar de raad heeft daarover nog geen besluit genomen. De vraag of het wenselijk is kantoren uit de binnenstad weg te halen en onder te brengen op een bedrijventerrein aan de rand van de stad moet nog worden beantwoord. In de paragraaf economische uitvoerbaarheid wordt aangegeven dat de bestemming centrum meer mogelijkheden biedt, maar dat dit geen invloed heeft op de economische uitvoerbaarheid, omdat de gemeente eigenaar is van de gronden. Deze koppeling is volgens de CDA-fractie niet juist. Het CDA constateert dat de begrippen leisure en horeca niet worden gedefinieerd en vraagt zich af of de omschrijving centrumdoeleinden voldoende is om het eventuele tijdelijke gebruik van de huidige stadhuislokatie mogelijk te maken, met name het gebruik van de verdiepingen van het gebouw.

De VVD wil de mogelijkheden voor de kantoortoren op Kampershoek-noord open houden en wijst er op dat onderhavig bestemmingsplan een actualisatie betreft en er geen zienswijzen zijn binnengekomen.

 

Toezeggingen

De begrippen leisure en horeca worden in het plan gedefinieerd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

14A.

Onderwerp

Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats.

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties stemmen in met het voorstel, onder de voorwaarde dat de gemeente de grond niet aankoopt als niet aan alle voorwaarden is voldaan.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. De commissie adviseert de raad in te stemmen met het voorstel, onder de voorwaarde dat de gemeente de grond niet aankoopt als niet aan alle voorwaarden is voldaan.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.        

 

Notities

15.

Onderwerp

Kennisnemen van de 18e tussenrapportage Complex Poort van Limburg (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

¯ 18e tussenrapportage Complex Poort van Limburg

Æ Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.50 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment

 

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 april 2013,

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 M.H.R.M. Wolfs-Corten

                                                 L.C.G. Kusters