CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 11-06-2013, VOORTGEZET OP 13 JUNI 2013

 

Voorzitter 11 juni 2013

L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)

Voorzitter 13 juni 2013

A.G. Jacobs (CDA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), J.W.J. Goubet (SP) (niet op 13 juni), A.G. Jacobs (CDA), H.J.W.M. Van de Loo (WL) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

V.A. van Brussel

Extra deelnemers

A.J. Egging (fractie Egging)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens (niet op 13 juni) en A.F. van Eersel

Ambtelijke ondersteuning

T. van Tilburg, M. Arts, R. Bladder, P. Joppen, M. Nagel, M. Beeren, A. Cramers, P. Verhappen, L. Koppen, M. Timmermans, G. Vosdellen, M. Jans en W. Truijen

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt aangepast conform de aanwezigheid van de portefeuillehouders.

 

Bestanden

¯ Agenda 11-06-2013

Æ Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 25 april 2013.

B. Kennisnemen overzichten conclusies informatiebijeenkomst RO d.d. 8 mei 2013.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Van de conclusies wordt kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie RO 25-04-2013

¯ Overzicht conclusies infobijeenkomst RO 08-05-2013

Æ Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 10 april 2013 en 22 mei 2013.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

5.2 De vragen van PvdA en CDA naar de stand van zaken overleg Kloosterstraat worden ter vergadering beantwoord.

5.3 De actiepunten 63, 78, 90, 100, 112 en 113 worden afgevoerd; 117 en 119 worden gecombineerd.

 

Bestanden

¯ 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

¯ 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

¯ 5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 10 april 2013

¯ 5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 22 mei 2013

Æ Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld). Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn de volgende TILS-stukken geagendeerd:

·          TILS-686 (Instemmen met de projectopdracht Duurzaamheidsbeleid) (geagendeerd op verzoek van CDA en D66).

 

 

De vragen over TILS-686 alsmede de vragen voor de rondvraag van:

·          Weert Lokaal over het nieuwe Provinciale Omgevingsplan Limburg;

·          het CDA over de tarieven bouwleges;

·          het CDA over de ontsluiting Kampershoek-noord;

worden ter vergadering beantwoord.

De vraag van de PvdA naar de stand van zaken inzake het vinden van een lokatie voor de kinologenclub Weert worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

Het rapport inzake de grondwaterstanden CZW van Oranjewoud van 2012 wordt ter inzage gelegd (TOEZEGGING).

De vragen van de fracties PvdA, CDA, Weert Lokaal en fractie Egging over Lemmers Food Group worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

¯ TILS-686

Æ Geluidsfragment deel 1 (11 juni 2013)

Æ Geluidsfragment deel 2 (13 juni 2013)

 

 

 

 

Alle portefeuillehouders

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarstukken 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De vragen:

·          waar is de afwaardering van 5,4 miljoen euro bij de voorjaarsnota 2012 gebleven?

·          in hoeverre is in de begroting 2013 rekening gehouden met minder inkomsten bouwleges groot 142.000 euro?

·          stand van zaken verkopen grond voor woningbouw (bouwkavels) in vergelijking met 2012.

·          pagina 9 (afwijkingen): hogere exploitatielasten als gevolg van lagere toerekening apparaatskosten aan kapitaalkredieten en hogere exploitatielasten als gevolg van lagere toerekening apparaatskosten aan grondexploitatie (samen ongeveer 1 miljoen euro): specificeren en waarom aangeduid als eenmalig?

schriftelijk beantwoorden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Jaarrekening Weert 2012

¯ Erratum Jaarrekening Weert 2012

Æ Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ‘Binnenstad 2009, 1e partiėle herziening’.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal, PvdA en SP zijn verheugd over de toegepaste vereenvoudigingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e partiėle herziening’.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is akkoord met het op schrift stellen van de overeenkomst met de provincie. Het CDA vindt de kantoortoren van 80 meter hoog op de hoek van Kampershoek-noord achterhaald. Er zijn genoeg alternatieven. De gemeente had er van af moeten zien. Vastgesteld moet worden waar elders m2’s worden geschrapt. Dit is immers een verplichting die de provincie oplegt. Verder merkt het CDA op dat het besluit van de Raad van State effect zal hebben op de opbrengst van Kampershoek-noord. De PvdA en de fractie Egging geven aan dat uitsluitend de mogelijkheid wordt gecreėerd om een kantoortoren te bouwen, maar dat daarmee nog niet zeker is dat deze er ook komt. De PvdA wil dat vóór de raadsvergadering wordt aangegeven waar kantoorcapaciteit komt te vervallen. De SP stemt in met het voorstel, omdat dit in lijn is met de vorig jaar behandelde nota kantoren. De SP vindt het ook prima dat er eventueel een kantoortoren komt. Weert Lokaal en de fractie Egging stemmen niet in met het vastleggen waar kantoorruimte wordt geschrapt. De gemeente dient hiermee flexibel te kunnen omgaan.

 

Toezeggingen

In het voorstel wordt cursief een verwijzing toegevoegd naar het bestemmingsplan Beekstraatkwartier, waar is besloten het aantal vierkante meters kantooroppervlak te verminderen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Sporthalgebied Leuken’.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt het een prima voorstel. Het ligt voor omdat bestemmingsplannen niet meer ouder mogen zijn dan 10 jaar. De SP steunt de visie van de wijkraad op dit plan niet. Weert Lokaal vindt dat er in de randen van dit gebied perifere detailhandel mogelijk zou moeten zijn. De marktwerking zal uitwijzen of er behoefte aan is. De PvdA is het hiermee eens, maar wil dan ook de discussie over de branchering in dat kader voeren. Het CDA merkt op dat de volgorde verkeerd is: het bestemmingsplan wordt vastgesteld voordat de woonvisie Leuken er is. De fractie Egging stelt voor om de woonvisie te betrekken bij de structuurvisie. De SP is tegen het toestaan van perifere detailhandel, omdat er dan versnippering in de hand wordt gewerkt, die er helaas nu al is. Het CDA vindt dat er nu al teveel PDV-lokaties in Weert zijn. De marktwerking zal juist leiden tot het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen en leegstand op onaantrekkelijke lokaties.

 

Toezeggingen

In het college bespreken wanneer aan het verzoek van de commissie om een discussiestuk over branchering PDV kan worden voldaan.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ‘Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy’.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA merkt op dat op de kavel van de familie Maes geen woningen wenselijk worden geacht, bij de Taphoeve wel.

De fractie Egging wijst op de verkeersonveilige situatie op de lokatie Wilhelminastraat-Soutsweg. Weert Lokaal en PvdA stemmen in met het plan. De SP merkt op dat in een deel van Stramproy woningbouwlokaties zijn geschrapt en een agrarische bestemming hebben gekregen.

 

Toezeggingen

·          de argumentatie richting de familie Maes om geen wooneenheden om hun kavel toe te staan wordt uitgebreid met het argument dat het stedenbouwkundig niet past;

·          op de verkeersonveilige situatie op de hoek Wilhelminastraat-Soutsweg wordt teruggekomen in een commissie.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

Æ Geluidsfragment schorsing tot donderdag 13 juni 2013

Æ Geluidsfragment voortzetting vergadering op 13 juni 2013

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Kennisnemen van het jaarverslag welstandscommissie 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen.

 

Expliciete fractiestandpunten

CDA: In onderhavig plan wordt aan Heuts Automaterialen en aan andere bedrijven in dit gebied met dezelfde bestemming toegestaan om op een maximaal aantal m2’s randassortiment te verkopen. De maximaal toegestane oppervlakte hiervoor is te groot en een definitie van randassortiment ontbreekt.

Op een deel van het bedrijventerrein Kanaalzone I is de functie “cultuur en ontspanning” gelegd. Het betreft een groter gebied dan voorheen. Vastgelegd moet worden waar deze functie wel en waar niet toegestaan wordt, het gebied moet niet te groot worden. Perron C wordt gelegaliseerd, het technieklab past hier ook in, Zone B echter niet, want dat zijn bedrijven in de administratieve sfeer. Het voorschrift zou verruimd moeten worden zodat Zone B er wel in past. Voor het realiseren van de overslaghaven aan de Kempenweg is in het plan een wijzigingsbevoegdheid voor het college opgenomen. Gelet op de omvang en het ingrijpende karakter van dit projekt zou het t.z.t. middels een door de raad vast te stellen bestemmingsplan moeten worden geregeld. Er dient op korte termijn gesproken te worden over branchering.

Weert Lokaal: branchering op een PDV-lokatie is niet meer van deze tijd. Er dient ook geen onderscheid te worden gemaakt tussen PDV en detailhandel. Als er branchering wordt toegepast moet er ook op gehandhaafd worden. De discussie over branchering moet op korte termijn gevoerd worden. Weert Lokaal heeft geen voorkeur voor een procedure rondom de overslaghaven, omdat de positie van de raad in beide procedures nagenoeg gelijk is.

PvdA: is het eens met het door Weert Lokaal gestelde over de branchering en met de opmerking van het CDA over de haven. Ook de fractie Egging is het eens met de opmerking over de haven en merkt ten aanzien van branchering op dat tegenwoordig elk bedrijf een randassortiment heeft. Branchering heeft geen zin meer, omdat de markt zich er toch niet aan houdt en de overheid niet handhaaft. De fractie Egging stemt in met het toestaan van randassortiment. 

 

Toezeggingen

De wijzigingsbevoegdheid voor de overslaghaven wordt uit het plan gehaald. Dit zal t.z.t. in de vorm van een apart bestemmingsplan aan de raad worden voorgelegd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel (wijzigingen in geel aangegeven)

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment 1e termijn

Æ Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied.

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties PvdA, Weert Lokaal, Egging en CDA uiten hun complimenten aan de ambtelijke organisatie en de betrokken overlegorganen voor het omvangrijke en uitstekend verzette werk. Dit bestemmingsplan is een voorbeeld van goede communicatie met belangengroepen.

Daarnaast merkt het CDA nog het volgende op:

·          Er wordt gestreefd naar minder regels, maar dit plan bevat er juist veel. Hiermee wordt aangetoond dat er niet met minder regels kan worden volstaan.

·          Onder de definitie “agrarisch technisch hulpbedrijf” vallen ook bedrijven in mestopslag en mesthandel. Dit zou niet mogelijk moeten zijn.

·          Door het plaatsen van een koppelteken tussen bouwblokken is er sprake van één bouwkavel met één maximale maat voor het geheel. Voor de betrokken agrarische bedrijven kan dit grote gevolgen hebben als ze voor een uitbreiding een aparte procedure moeten doorlopen, hetgeen voorheen niet nodig was.

·          De afwijzing van een bedrijfswoning bij de manege Laar dient in lijn te zijn met het B&W-besluit van vorige week om te gaan handhaven bij de manege aan de Koenderstraat.

·          Niet duidelijk is hoe het voorstel voor een paardencentrum aan de IJzeren Man zich verhoudt met het voorstel, dat in de commissie EZ aan de orde is geweest voor een Projectplan Paardensport.

·          Aandacht voor methode en frequentie van handhaving bij de bestaande situaties die in strijd zijn met het bestemmingsplan Buitengebied.

Ook de fractie Egging vraagt zich af hoe de relatie is tussen het bestemmingsplan Buitengebied en het voorstel dat in EZ aan de orde is geweest. Dit onderwerp zou bij de structuurvisie betrokken moeten worden.

 

Toezeggingen

·          De opvattingen over de relatie van het paardencentrum in het bestemmingsplan Buitengebied tot het projektplan paardensport worden overgebracht aan wethouder Litjens.

·          Het college zal de opmerking over de definitie “agrarisch technisch hulpbedrijf” bespreken.

·          Schriftelijk terugkomen op handhaving m.b.t. bestaande illegale situaties in het buitengebied (in beeld brengen, benodigde ambtelijke capaciteit bezien en prioriteren).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel (wijzigingen in geel aangegeven)

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment 1e termijn

Æ Geluidsfragment 2e termijn

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.        

 

Notities

15.

Onderwerp

Bespreken van de 1e en 2e tussenrapportage project Beekstraatkwartier (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

In september wordt een overzicht van de verschillende varianten en initiatieven met bijbehorende kosten aan de commissie voorgelegd.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit 01-05-2013 1e tussenrapportage

¯ B&W-besluit 21-05-2013 2e tussenrapportage

Æ Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

16.

Onderwerp

Financiėle dekking Complex Poort van Limburg.

 

Expliciete fractiestandpunten

CDA:

·          punt 3 van het concept-raadsbesluit: ‘voorziening’ moet zijn ‘reserve’;

·          in de tekst moet worden vermeld dat ook in economisch goede tijden de exploitatie van het zalencentrum negatief is. De kosten zijn te hoog in relatie tot de mogelijke opbrengsten. De recessie zorgt voor een extra effect. Bovendien ging de gemeente er van uit een gebruiksklaar gebouw te krijgen en geen casco.

·          3e zin van beneden op pagina 1 ‘binnenstad’ vervangen door ‘Weert’;

·          volgens bijlage 2 is het netto exploitatieresultaat van het kantoor opvallend positief; alleen die van het zalencentrum is negatief;

·          de huuropbrengsten waarmee gerekend is zijn veel lager dan die op pagina 2 zijn verwoord; de situatie is in financieel opzicht erger dan hier verwoord;

·          de opbrengst van de parkeergarage wordt niet groter door een 24-uursopenstelling;

·          Punt Welzijn past naar zijn aard niet in het complex Poort van Limburg;

·          de kosten van de huisvesting van Sociale Zaken in het stadhuis zijn nog niet bekend;

·          de huidige economische situatie wordt als enige reden voor de afwaardering van de activa genoemd.

Het bevreemdt de PvdA dat het huisvesten van Sociale Zaken in het stadhuis niets zou kosten. De PvdA stemt niet in met het afschrijven van € 816.000,- op de algemene reserve; een deel daarvan zou ten laste van de majeure projekten moeten worden gebracht.

De SP stemt schoorvoetend in met het voorstel. Dit projekt is een bodemloze put, maar er is geen weg meer terug.

 

Toezeggingen

·          in punt 3 van het concept-raadsbesluit wordt ‘voorziening’ vervangen door ‘reserve’;

·          de kosten van huisvesting van Sociale Zaken in het stadhuis (gebruiksklaar maken, meubilair, jaarlijkse exploitatielasten, etc.) worden schriftelijk aan de raad verstrekt;

·          schriftelijk wordt uitleg gegeven over het feit dat om budgettaire redenen niet het aanvankelijk geplande aantal buro’s voor het nieuwe stadhuis kan worden gekocht;

·          het raadsvoorstel zal worden aangepast v.w.b. de tekst over de economische crisis als oorzaak van tegenvallers;

·          in raadsvoorstellen voortaan de reden voor het opleggen van geheimhouding explicieter aangeven.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment 1e termijn commissie

Æ Geluidsfragment 1e termijn college

Æ Geluidsfragment 2e termijn

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

17.

Onderwerp

Bespreken van de 19e tussenrapportage Complex Poort van Limburg (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

CDA en PvdA vinden het niet gepast als welzijnsinstellingen in een luxe gebouw als de Poort van Limburg gehuisvest worden. Weert Lokaal en de fractie Egging vinden dat dit wel kan, zeker als er van een combinatie van verschillende instellingen in de vorm van een welzijnsplein o.i.d. sprake is. 

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter schorst op 11 juni 2013 om 22.30 uur de vergadering en sluit de vergadering op 13 juni 2013 om 20.55 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment vraag Beekstraatkwartier

Æ Geluidsfragment

 

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 september 2013,

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 M.H.R.M. Wolfs-Corten

                                                 L.C.G. Kusters