CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 12-09-2013

 

Voorzitter

L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (VVD), A.J. Egging (fractie Egging), A.G. Jacobs (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (WL) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

J.W.J. Goubet (SP) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Plaatsvervangende leden

B. Peterse (SP)

Extra deelnemers

G.W.J. Gabrils (WL)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en A.F. van Eersel

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, R. Bladder, P. Joppen, M. Beeren, W. Mentens, H. Janssen, M. Timmermans, L. Hotterbeekx, P. Kuppers, M. Dolders, H. Eggengoor

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

          de heer Hendriks van de stichting Groen Weert over de waterplas Het Blauwe Meertje; dit spreekrecht betreft een niet-geagendeerd onderwerp en wordt derhalve aan het begin van de vergadering behandeld;

          de heer J. Jacobs van de firma Skice V.O.F. over Beekstraatkwartier (agendapunt 15).

De Stichting Groen Weert zal een informatieavond organiseren over de ontgronding CZW.

 

Bestanden

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreekrecht de heer Hendriks

Geluidsfragment spreekrecht vragen aan de heer Hendriks

Tekst spreekrecht de heer Hendriks

Geluidsfragment spreekrecht de heer Jacobs

Tekst spreekrecht de heer Jacobs

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agendapunten 16 (presentatie Poort van Limburg) en 17 (20e tussenrapportage Poort van Limburg) worden omgedraaid. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 12-09-2013

Geluidsfragment 1e gedeelte

Geluidsfragment 2e gedeelte

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering

raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 11 juni 2013.

B. Kennisnemen overzichten conclusies informatiebijeenkomsten RO d.d. 18 en 19 juni 2013.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Van de overzichten met conclusies wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

Advieslijst commissie RO 11-06-2013

Afsprakenlijst informatiebijeenkomst RO 18-06-2013

Afsprakenlijst informatiebijeenkomst RO 19-06-2013

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 30 mei 2013 en 26 juni 2013.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

5.3: De vragen van Weert Lokaal over de verkoop van gronden in Belgi en het opschonen van het buitengebied worden ter vergadering beantwoord. Op verzoek van de fracties Egging en PvdA wordt de stand van zaken bestemmingsplan Kloosterstraat toegelicht. De vragen van het CDA over de technische eisen van dit bestemmingsplan worden beantwoord. De PvdA verzoekt om een afschrift van de brief van het college aan de kynologenclub. De vragen van PvdA en CDA over grondtransacties binnen het grondbedrijf worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 30 mei 2013

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 26 juni 2013

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

TILS-stukken.

TILS-697 (concept integrale woonvisie Leuken): de vragen van het CDA worden ter vergadering beantwoord. De PvdA wenst een informatieavond waarin alles wat er momenteel speelt in Leuken integraal wordt besproken. De SP stelt voor om GOML-gelden in te zetten voor de voorzieningen rondom de scholen.

 

TILS-723 (Derde actualisatie van de regionale woonvisies Weerterkwartier en Midden-Limburg Oost 2010-2014): het CDA is verheugd over de reductie van de plancapaciteit.

 

TILS-734 (Ondersteuning door Asset Facility Management B.V. bij de opzet van een gedeelte van de meerjaren onderhoudsplanning gebouwen): het CDA constateert dat door het opduiken van 58 gemeentelijke gebouwen de gemeente 10.000,- moet besteden aan het opstellen van een onderhoudsplanning. Deze gebouwen zullen onderhouden moeten worden, maar de gemeente moet kritisch zijn op de kosten daarvan. De SP vindt het bedrag alleszins redelijk. Weert Lokaal stelt voor om de gemeentelijke trainees in te zetten voor het opstellen van de planning. De PvdA merkt op dat vanwege de gereduceerde ambtelijke capaciteit kritisch gekeken moet worden waar deze wordt ingezet.

 

Rondvraag.

Wethouder Van Eersel meldt de stand van zaken grondverkopen en KMS.

 

Het CDA verzoekt om het werkplan 2014 van CZW ter kennis te brengen van de commissie. Ook vraagt het CDA of er over het ontwerp-besluit van GS inzake boscompensatie CZW overleg is geweest met de gemeente.

 

Op verzoek van het CDA wordt de huidige stand van zaken van opslag, bestemming en handhaving bij Breukers recycling aan de Moeselpeelweg schriftelijk naar de commissie gezonden (TOEZEGGING).

 

De vraag van het CDA over het uitwisselen van m2s kantoorvloeroppervlak tussen bestemmingsplan binnenstad en Kampershoek noord wordt ter vergadering beantwoord.

 

 Bestanden

TILS-697

TILS-723

TILS-734

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Kennisnemen van en instemmen met het evaluatierapport Regionale sloopregeling GOML.

 

Expliciete fractiestandpunten

CDA en VVD: de sloopregeling heeft niet voldaan aan de doelstellingen. Toch wordt een tweede tranche voorgesteld, zonder daarbij criteria te bepalen.

De VVD vindt het geen duidelijk voorstel. Aanvankelijk kregen agrarirs subsidie om te bouwen, vervolgens om uit te breiden en nu om te slopen. Voor dit laatste hebben de boeren geen belangstelling. Niet duidelijk is waar het evaluatierapport toe leidt. Er moet geen blanco cheque worden uitgeschreven voor een nieuwe subsidieregeling voor sloop. Niet bekend is wat de financile gevolgen zijn als de tweede tranche niet doorgaat. Het resterende geld moet terug naar de gemeenten en mag niet ingezet worden voor een ander domein binnen GOML, waar het niet voor bedoeld was.

Het CDA denkt dat de financile prikkels te gering waren. Er moet een algemeen belang worden gediend, dat was kwaliteitsverbetering van het buitengebied, maar het moet niet te vaag zijn.

Weert Lokaal merkt op dat de raad al niet achter de eerste tranche van de sloopregeling stond. Bij het bouwen en instandhouden van agrarische gebouwen betrof het subsidie aan bedrijven; dat is een wezenlijk andere situatie dan subsidie voor sloop. Die wordt immers aan particulieren verstrekt, maar zij hebben er geen belang bij. Het beleid voortzetten leidt tot niets. Wel dient verkrotting in het buitengebied te worden tegengegaan.

De fracties Egging en PvdA vinden dat we niet op deze onduidelijke manier moeten doorgaan; de eisen en voorwaarden moeten duidelijk geformuleerd worden, als we verder gaan met deze regeling.

De fractie Egging wijst er op dat ook niet afgebouwde bouwwerken in het buitengebied een probleem zijn. De gemeente moet hierop controleren.

 

Toezeggingen

In het raadsvoorstel zal worden aangegeven wat er met het geld gebeurt als de tweede tranche van de sloopregeling geen doorgang vindt.

 

Advies commissie

De commissie adviseert de raad niet in te stemmen met de evaluatie. De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Stand van zaken Lemmers (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van 126.192,= ter terugbetaling van een ontvangen voorschot in het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling SUWI-bedrijfsverzamelgebouw (BVG-regeling) door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie Egging betreurt het terugtrekken van het UWV. Het is ongelooflijk dat overheden zo met elkaar omgaan. De gemeente heeft flink genvesteerd, daarvoor is subsidie ontvangen en nu moet die worden terugbetaald. Ook de VVD vindt het schandalig dat overheden zo met elkaar omgaan. We moeten er alles aan doen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Weert Lokaal begrijpt dat het voorschot moet worden terugbetaald, de situatie is immers gewijzigd. Bekeken moet worden of de gemeente de schade kan verhalen op het UWV.

Het CDA merkt op dat het ministerie formeel in zijn recht staat, maar dat de manier van reageren schandalig is. De gemeente heeft in 2007 zelf een risico genomen door het subsidie, dat was bedoeld voor samenwerking tussen UWV en gemeente en niet voor gebouwen, wel in te zetten als dekkingsmiddel voor het bouwen. Het CDA informeert naar de stand van zaken van de aansprakelijkstelling van het UWV door de gemeente. Een deel van de investeringskosten van de gemeente zitten in een gebouw dat nu leeg staat. De SP vindt dat de gemeente niet anders kan dan het voorschot terugbetalen. Het hele projekt Poort van Limburg verloopt slecht. Er had gezorgd moeten worden dat het UWV zijn handtekening zette, dan was het probleem nu niet zo groot geweest. Het is de vraag of er nog voldoende geld in het projekt zit om dit terug te betalen. De PvdA sluit zich aan bij alle vorige sprekers.

 

Toezeggingen

De vraag hoeveel geld er nog resteert in het projekt Poort van Limburg wordt schriftelijk beantwoord.

Medio oktober is de claim richting UWV gereed; de commissie wordt daarover genformeerd.

 

Advies commissie

De commissie stemt er unaniem mee in dat het voorschot vr 14 september 2013 wordt terugbetaald, teneinde een hogere boete te voorkomen.

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, informatie(brieven) en notities

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: A.F. van Eersel

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Molenweg 17 Stramproy en afzien van vaststelling exploitatieplan.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal stemt in met het voorstel. De fractie Egging stemt eveneens in, maar merkt op dat het hier gaat om een verbetering van de landschappelijke kwaliteit, waar wel op gecontroleerd moet worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van 183.708,= als bijdrage in de onrendable investering in het woonzorgcomplex Hushoven.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal stemt in met het voorstel. De PvdA stemt eveneens in met het voorstel. Het is de laatste keer dat dit betaald wordt. Er is nog een bedrag van 110.000,- over; bezien moet worden wat daarmee gebeurt. De SP heeft zorgen over de reserve voor de sociale woningbouw. In de nota reserves en voorzieningen is het belang van sociale woningbouw aangegeven, maar tevens vermeld dat er geen geld voor is. CDA, VVD en fractie Egging zijn blij dat het de laatste keer is en stemmen in met het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

12.

Onderwerp

Kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van de Prestatieafspraken met Wonen Limburg.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt het een belangrijk stuk. Het aantal goedkope huurwoningen neemt af en het aantal duurdere neemt toe. Sociale woningbouw is belangrijk, want als mensen het geld niet aan huur hoeven uit te geven kunnen ze het aan andere zaken besteden. Het is zorgelijk dat er geen echt goedkope huurwoningen meer bij komen. De VVD wijst er op dat Wonen Limburg aan de Europese richtlijnen op dit punt voldoet. De SP merkt op dat de prestatieafspraken niets vermelden over de verhouding tussen organisatiekosten en onderhoudskosten. Er wordt op energie bespaard, maar als mensen meer huur gaan betalen lopen de energiekosten ook op. Daar schieten de mensen dus niets mee op. Weert Lokaal vindt het onwenselijk dat Wonen Limburg inzet op het verkopen van huurwoningen, al is dat wel afhankelijk van het aantal en de lokatie daarvan. De PvdA stelt dat het sociale beleid van Wonen Limburg minder wordt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de verkoop van huurwoningen. Wonen Limburg moet blijven bouwen voor de mensen met de laagste inkomens. Er moet kritisch worden gekeken naar het uitbreiden van woonwagenlokaties. Welke lokaties zijn er al en kunnen woonwagenbewoners ertoe worden aangezet om in gewone woningen te gaan wonen. In Berloheem worden kamers met kansen beschikbaar gesteld. De PvdA is hier niet gelukkig mee.

De PvdA informeert naar de planontwikkeling in de omgeving van de Fatimakerk. De fractie Egging maakt zich zorgen om de kwaliteit van de samenwerking tussen Wonen Limburg en de gemeente. Er dient een overleg te worden gepland tussen de commissie en Wonen Limburg. De VVD wijst er op dat de prestatieafspraken moeten leiden tot een strategische visie. Er is dus sprake van een actueel document. De VVD stemt in met de prestatieafspraken. Er wordt niet mr gebouwd in het duurdere segment dan in het goedkopere; er zit een goede balans in. Bij de verkoop van huurwoningen is het wel van belang dat het courante woningen betreft, anders verschuift Wonen Limburg het probleem alleen maar naar de nieuwe eigenaren. Het CDA vindt het een ambitieus programma, waar de goede wil van Wonen Limburg uit spreekt. Overleg tussen commissie en Wonen Limburg is gewenst. Het CDA verzoekt om meer informatie over de omgeving van de Fatimakerk en de omgeving van de Dalschool.

 

Toezeggingen

Er zal een overleg worden georganiseerd tussen de commissie RO en Wonen Limburg.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, op verzoek van de fractie SP als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van het aangaan van een samenwerkings-/anterieure overeenkomst met Jac Cox Vastgoed B.V. inzake de herontwikkeling van het gebied rondom de Gamma (Moesdijk).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal merkt op dat de gemeente een aantal jaren geleden een nota grondprijsbeleid heeft vastgesteld, waarin ook de verkoop van zogenaamde restgronden is opgenomen. De fractie vraagt zich af wat de opbrengst van deze grond zou zijn als dit beleid hierop zou zijn toegepast. Weert Lokaal vindt dat het college ook voor burgers moet afwijken van het grondprijsbeleid en een taxatie moet laten uitvoeren, en niet alleen voor bedrijven. Door af te wijken van het grondprijsbeleid geeft de gemeente winst weg.

Het CDA stelt dat het moeilijk is om een prijs te bepalen, omdat de koper nog veel moet doen om de grond te kunnen gebruiken. De fractie vindt dat er in artikel 15 lid 2 geen maximum van 15.000,- moet staan. De exploitant wil de bestemming horeca toevoegen, maar deze is niet PDV-gerelateerd. De gemeente moet bepalen wat in dit gebied wenselijk is. Als de Gamma een deel van het gebouw tijdelijk wil gebruiken als outlet is de vraag wat voor soort goederen daar verkocht gaan worden. Op grond van het bestemmingsplan is alleen perifere detailhandel toegestaan en geen detailhandel. De VVD vindt dat we blij moeten zijn met een ondernemer die in dit gebied wil investeren. Het is een goede upgrade. De gemeente moet zich niet teveel bemoeien met branchering. Deze ontwikkeling kan wel leiden tot een verschuiven van bedrijvigheid in dit gebied. Horeca kan prima op een PDV-lokatie. De PvdA is verheugd over deze upgrade van het gebied. Dit zou in het middenstuk ook moeten gebeuren. De fractie Egging is blij met deze ondernemer, die inventief en creatief te werk gaat. Het is een uitstekende kans voor dit armoedig uitziende gebied. De gemeente moet niet brancheren.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bijlage onderzoek locatie TNT CoxHolding

Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Kenbaar maken van wensen en bedenkingen aangaande de koopoptieovereenkomst met Proptimize Nederland B.V.

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA: De gemeente wil graag gronden verkopen, maar hiermee hebben we nog geen zekerheid. De verlaging van de grondprijs betekent een afwaardering. Dit zouden we dan ook voor iedere andere gegadigde op Kampershoek 2.0 moeten doen. Het bedrijf kan de grond weer voor een hogere prijs doorverkopen.

CDA: Het is nog niet zeker dat (een deel van) het bedrag binnenkomt. De fractie wenst uitleg over de snelheidswinst van de tussenpersoon. De uitgifte van een logitieke kavel op deze lokatie past niet binnen de huidige verkavelingsopzet. Dit gedeelte van Kampershoek noord was bedoeld voor kleinschalige bedrijvigheid. De bouw van dit bedrijf leidt tot strijd met het molenbiotoop, dat moet wel opgelost worden. Het CDA plaatst kanttekeningen bij de opmerking dat de logistiek een kansrijk segment zou zijn. Uit het raadsvoorstel blijkt dat wordt ingezet op de verkoop van zoveel mogelijk m2s, terwijl het creren van werkgelegenheid ook heel belangrijk is. Niet duidelijk is hoe het contact met dit bedrijf tot stand is gekomen, met wat voor soort bedrijf de gemeente zaken gaat doen, welke rol de tussenpersoon speelt en wat voor verplichtingen het bedrijf krijgt opgelegd. Het is mogelijk dat de grond wordt doorverkocht aan een andere partij voor een hogere prijs dan de gemeente ontvangt. Molenbiotoop, verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan moeten worden aangepast. De duurzaamheidsprincipes worden bij deze bouw losgelaten. Het is voor het CDA nog maar de vraag of deze nieuwe aanpak, waarbij zaken op voorhand worden aangepast, tot betere resultaten leidt dan de traditionele aanpak.

De fractie Egging merkt op dat de traditionele aanpak niet genoeg oplevert, het is beter om vernieuwend bezig te zijn. Het bedrijf krijgt flexibiliteit, de markt vraagt hierom. Het molenbiotoop kan een beperking opleveren. Het verkopen voor 5,3 miljoen is het wensbeeld, dit bedrag is nog niet binnen. De communicatie moet zorgvuldig gebeuren.

Weert Lokaal vindt het toepassen van een lagere grondprijs redelijk, omdat de gemeente bij uitgifte van een grote kavel ook minder kosten heeft voor bijvoorbeeld de aan te leggen infrastructuur. Weert Lokaal is blij met deze koopoptieovereenkomst en stemt in met het voorstel. Nagegaan moet worden of de koper wel draagkrachtig genoeg is. De SP vraagt zich af wat het belang voor de gemeente en voor de koper is. Wellicht is het hanteren van een lagere grondprijs aan te merken als staatssteun. Niet duidelijk is wat de gevolgen zijn als dit plan mis gaat. De motivatie om geheimhouding zonder eindtermijn op te leggen inzake een bijlage ontbreekt. De VVD merkt op dat deze kavel gunstig gelegen is. Er heeft zich een ondernemer voor gemeld. We moeten niet meteen bedreigingen zien, maar deze kans aangrijpen. De gehanteerde grondprijs is akkoord. Andere bedrijven worden door deze verkoop naar Kampershoek noord getrokken. De VVD vindt het een sterk punt in het voorstel dat de procedures alvast worden opgestart, waardoor het bedrijf snel kan worden gerealiseerd. De PvdA merkt op dat het gebouw, waarvan de schets nu voorligt, niet past binnen het beeldkwaliteitsplan.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn commissie

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

Informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

15.

Onderwerp

Bespreken van de 3e tussenrapportage project Beekstraatkwartier (vast agendapunt).

Op verzoek van het CDA worden de TILS-stukken 699 en 700 (Berichten schrijver brief Beekstraatkwartier) bij dit agendapunt betrokken.

 

De heren J. Jacobs en B. Voesten van Skice maken gebruik van het spreekrecht. Hun inbreng zal worden betrokken bij het bespreken van de verschillende varianten voor de tijdelijke invulling van Beekstraatkwartier, tijdens de informatiebijeenkomst van de commissie RO op 18 september 2013.

Agendapunt 15 is niet behandeld, maar wordt besproken tijdens evengenoemde informatiebijeenkomst.

 

Bestanden

B&W-besluit

TILS-699

TILS-700

Geluidsfragment spreekrecht de heer Jacobs (Skice)

Tekst spreekrecht de heer Jacobs

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Presentatie bijpraten Poort van Limburg (de heer Joppen).

 

Vanwege een technisch probleem is deze presentatie niet gehouden. De sheets worden zo spoedig mogelijk aan de commissie beschikbaar gesteld.

 

 

 

17.

Onderwerp

Bespreken van de 20e tussenrapportage Complex Poort van Limburg (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Gelet op de stand van het projekt worden er geen tussenrapportages meer uitgebracht. Als er ontwikkelingen zijn, wordt de commissie hiervan op de hoogte gesteld.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment 16 en 17

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.48 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 10 oktober 2013,

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 M.H.R.M. Wolfs-Corten

                                                 L.C.G. Kusters