CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 30-01-2014

 

Voorzitter

L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (VVD), A.J. Egging (fractie Egging), J.W.J. Goubet (SP), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (WL) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

G.W.J. Gabrils (Weert Lokaal), A.G. Jacobs (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Plaatsvervangende leden

---

Extra deelnemers

F. Kadra (PvdA)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen en A.F. van Eersel

Ambtelijke ondersteuning

T. van Tilburg, G. van der Hoeven, M. Arts, H. Janssen, M. Timmermans, G. Vosdellen, A. Cramers, P. Verhappen

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

          dhr. Belmoudden namens de leden van de Stichting Islamitische Moskee Weert bij agendapunt 8 (bestemmingsplan Kloosterstraat); sprekers zijn tegen de bouw van het appartementencomplex naast de moskee en zijn ontstemd over de communicatie vanuit de gemeente.

          dhr. Raemaekers bij agendapunt 8 (bestemmingsplan Kloosterstraat); spreker is tegen de bouw van het hoge appartementencomplex vlakbij zijn woning.

          de heer Scholten bij agendapunt 7 (stand van zaken Lemmers); spreker heeft een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van deze langslepende zaak en formuleert zijn oplossing.

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens mag de gemeente geen persoonsgegevens actief digitaal verspreiden. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, handtekening. Dit soort gegevens worden vermeld in het door spreker in het kader van zijn spreekrecht aangereikte dossier. Om die reden hechten wij het dossier niet digitaal aan de advieslijst. Het is wel in papieren vorm aan de commissieleden gezonden. Het dossier kan worden opgevraagd bij de gemeente.

 

Bestanden

Geluidsfragment 8 spreekrecht Stichting Islamitische Moskee

Geluidsfragment 8 spreekrecht de heer Raemaekers

Geluidsfragment 8 vragen commissie aan beide insprekers

Geluidsfragment 7 spreekrecht de heer Scholten

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 30-01-2013

Geluidsfragment voorafgaand aan het spreekrecht

Geluidsfragment agendapunt 3

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 28 november 2013, met wijzigingsverzoek I. Beenders.

B. Kennisnemen overzichten conclusies informatiebijeenkomst d.d. 4 december 2013.

 

 

De advieslijst wordt met inachtname van de wijziging van mw. Beenders vastgesteld.

 

Bestanden

A Advieslijst commissie RO 28-11-2013

B Afsprakenlijst info RO 04-12-2013

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 11 december 2013.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

5.1 Mw. Beenders vraagt de antwoordbrieven op de ingekomen brieven nummers 679 en 685 op. (TOEZEGGING)

5.3 De lokatie Swinnen blijft op de voortgangsrapportage staan zodat de commissie op de hoogte blijft.

De branchering, genoemd bij actiepunt 123, wordt geagendeerd voor de informatiebijeenkomst van 7 mei a.s.

Actiepunt 14 kan van de rapportage af.

De Points of Interest worden voor de volgende vergadering geagendeerd. De wethouder zorgt ervoor dat de commissie vooraf volledig genformeerd wordt. (TOEZEGGING)

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 11-12-2013

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

TILS-811 (kwartaalrapportage 2013-3 van het Gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal) (op verzoek van het CDA): de vragen worden ter vergadering beantwoord.

Rondvraag:

De vragen van het CDA over:

          stand van zaken uitvoering overeenkomst Proptimize;

          gevolgen vertraging huurovereenkomst met Lindeboom bij Poort van Limburg;

          vervolg fair trade gemeente;

          opmerking over strikt handhavingsbeleid in B&W-besluit over manege Laar;

          stand van zaken handhavingsuitvoeringsprogramma 2014;

          gevolgen verhuurdersheffing op investeringen in Weert door Wonen Limburg;

          veeroosters Ark,

worden ter vergadering beantwoord. Het college stuurt een informatiebrief over de veeroosters van Ark. (TOEZEGGING)

 

Bestanden

TILS-811

Geluidsfragment

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Stand van zaken Lemmers (vast agendapunt). Hierbij wordt betrokken de beantwoording door het college van de door de commissie gestelde vragen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment spreekrecht de heer Scholten

 

 

 

Portefeuillehouder: A.F. van Eersel

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Kloosterstraat, integrale herziening.

 

Expliciete fractiestandpunten

Fracties Van de Loo, SP en VVD: het bestemmingsplan is grotendeels in stand gelaten door de recente uitspraak van de Raad van State. Met de uitspraak van de Raad van State moeten we het nu doen. De afweging van de lokatie voor het appartementencomplex is al enige tijd geleden gemaakt en staat niet meer ter discussie. Op aangeven van de Raad van State worden nu slechts enkele details hersteld. Het bestemmingsplan kan worden vastgesteld zoals het nu voorligt. De heer Raemaekers kan een planschadeverzoek indienen. De fracties vragen zich wel af of de dialoog met de islamitische gemeenschap afdoende is geweest.

PvdA: Het besluit omtrent de realisatie van het appartementencomplex ter plaatse is al eerder genomen. Duidelijk moet zijn hoe het appartementencomplex precies komt te liggen. De rooilijnen moeten worden aangehouden. Een situatie als op het Oranjeplein in Moesel moet worden voorkomen. CDA: verzoekt om een nadere toelichting op pagina 7 van de uitspraak van de Raad van State. Fractie Egging: de kwaliteit van het plan is toegenomen door het herstel. Met de belangen van iedereen is zoveel mogelijk rekening gehouden. Dat is ook de conclusie van de Raad van State. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Dhr. Raemaekers kan een planschadeverzoek indienen. De fractie Van de Loo is van mening dat de dialoog door zowel de islamitische gemeenschap als de gemeente op een goede manier heeft plaatsgevonden en is akkoord met het voorstel. De PvdA betreurt het dat de communicatie weer niet goed is geweest en vraagt het college hoe deze in de toekomst verbeterd wordt. Het CDA wacht de schriftelijke informatie af alvorens zijn standpunt te bepalen over het bestemmingsplan. De PvdA zal zich beraden of realisatie van het plan zoals het nu voorligt gevolgen heeft voor de omgeving. De SP is akkoord met het voorstel.

 

Toezeggingen

De commissie schriftelijk informeren of de bewoners van het appartementencomplex een goed woon- en leefklimaat zullen hebben en of de moskee niet in haar exploitatie zal worden belemmerd door de aanwezigheid van het appartementen-complex.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment spreekrecht Stichting Islamitische Moskee

Geluidsfragment spreekrecht de heer Raemaekers

Geluidsfragment vragen commissie aan beide insprekers

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

9.

Onderwerp

Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Molenweg 23 Stramproy.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA stelt de opmerking in een bijlage bij het voorstel dat het breeding center een non-profitorganisatie is ter discussie. Ook vindt het CDA het een vreemde constructie dat er een overeenkomst tussen initiatiefnemer en stichting Ark is gesloten over de compensatie.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Verruimen van criteria artikel 160 Gemeentewet ten aanzien van transacties onroerend goed.

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie Van de Loo vindt het voorstel niet zinvol omdat verkopen als deze nauwelijks voorkomen. De fractie Egging ziet evenmin het nut van het voorstel in en stemt er niet mee in. De controlerende taak van de raad komt in het gedrang. Een goede argumentatie vanuit het college ontbreekt. De SP kan met het voorstel instemmen als het college aangeeft om hoeveel objecten tussen 300.000,- en 500.000,- het gaat. De PvdA stemt niet in met het voorstel, dat voortvloeit uit twee recente praktijksituaties. Er is geen noodzaak, omdat het huidige prijsniveau niet afwijkt van dat van 2003, het moment waarop de huidige criteria werden bepaald. De PvdA vindt dat de nieuwe raad hierover moet besluiten. Het onderwerp dient betrokken te worden bij de coalitieonderhandelingen. Het CDA is van mening dat het voorstel niet louter financieel dient te worden ingestoken, maar ook inhoudelijke beleidskaders voor de raad zou moeten bevatten. Gevoelige verkopen zouden wel in het college en de raad aan de orde moeten komen. De raad moet kunnen bepalen wat er verkocht wordt en wat niet. De VVD is akkoord met het voorstel. De fracties moeten zich niet laten leiden door angst. Situaties waarin snel moet worden gehandeld komen vaker voor dan tweemaal per 8 jaar. Als de fracties dit voorstel niet ondersteunen moet de vergadercyclus worden ingekort. Het onderwerp dient dan betrokken te worden bij de coalitieonderhandelingen. In het voorstel zijn de grenzen volgens de VVD voldoende aangegeven. De financile grens had wat betreft de VVD ook naar 1 miljoen euro gemogen.

 

Toezeggingen

Het voorstel op een later moment opnieuw aan de raad voorleggen met daarbij een lijst van te verkopen objecten.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel NIET RIJP voor behandeling in de raad.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

11.

Onderwerp

Bespreken van de 6e tussenrapportage project Beekstraatkwartier (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Bezien of er vr de info-RO van 19 februari a.s. schriftelijke informatie naar de commissie kan worden gezonden.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 23.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 maart 2014,

 

 

De commissiegriffier,

De voorzitter,

 

 

 

 

 

 M.H.R.M. Wolfs-Corten

 L.C.G. Kusters