Algemene voorwaarden parkeren

Aanvragen abonnement of vergunning

2.1 Alleen een volledig en juist ingevuld aanvraagformulier wordt in behandeling genomen.
Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen of regels, wordt de aanvrager in de gelegenheid
gesteld deze binnen een termijn van twee weken, nadat hem dit is medegedeeld, aan te vullen of te
corrigeren.
Indien de aanvrager van de in het vorige lid bedoelde gelegenheid geen of onvoldoende gebruik maakt,
verklaart het orgaan hem in zijn aanvraag niet ontvankelijk. Van deze beslissing doet het bevoegde
orgaan zo spoedig mogelijk mededeling aan de aanvrager, onder terugzending van de ingediende
bescheiden.

2.2 Bij het verstrekken van een parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of dag(deel)vergunning
aan een bewoner is het adres zoals geregistreerd in de Basisregistratie personen doorslaggevend.

Voorschriften gebruik abonnement of vergunning

2.3 Een parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of parkeerbundel is eerst geldig op moment dat
het verschuldigde bedrag volledig is voldaan.

2.4 Parkeren is uitsluitend toegestaan met een originele parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of
dag(deel)vergunning.

2.5 Wijzigingen van de bij de aanvraag verstrekte gegevens dienen direct bij de afdeling Financiën gemeld
te worden.

2.6 Indien na verlening van de parkeervergunning, –abonnement of -arrangement blijkt dat deze op onjuiste
gegevens is verleend kan de , –abonnement of -arrangement terstond worden ingetrokken.

2.7 De parkeervergunning, -abonnement, -arrangement, parkeerbundel of dag(deel)vergunning is
uitsluitend geldig voor voertuigen.

2.8 Een parkeervergunning, –abonnement , -arrangement, parkeerbundel of dag(deel)vergunning wordt niet
verstrekt voor voertuigen die, conform de Algemene plaatselijke verordening van de Gemeente Weert,
een lengte van meer dan 6 meter en/of van een breedte van 2.30 meter overschrijden.

2.9 Een parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of parkeerbundel is niet overdraagbaar.

2.10 Aan een parkeervergunning, –abonnement, arrangement of dagvergunning kan geen recht op een
parkeerplaats ontleend worden.

2.11 Het vermelde kenteken op vergunning en/of abonnement dient overeen te komen met dat van het
geparkeerde voertuig.

2.12 Een parkeervergunning, –abonnement of dag(deel)vergunning dient duidelijk zichtbaar en leesbaar
achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst of, indien een voorruit ontbreekt, op een
duidelijk zichtbare plaats te worden aangebracht.

2.13 Een parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of dag(deel)vergunning is uitsluitend geldig voor
de daartoe aangewezen zone(s) alsmede gedurende voor die gebieden vastgestelde tijdvakken door het
college.

2.14 Het college kan parkeergarages, parkeerterreinen en weggedeelten voor het verkeer afsluiten in verband
met activiteiten of bijzondere omstandigheden. De houder van een parkeervergunning, –abonnement, -
arrangement, parkeerbundel of dag(deel)vergunning heeft in deze gevallen geen recht op restitutie of
enige andere vorm van (financiële) vergoeding.

2.15 De houder van een parkeervergunning, –abonnement, -arrangement, parkeerbundel of
dag(deel)vergunning dient aanwijzingen van politieambtenaren, parkeercontroleurs en van
gemeentewege aangewezen ambtenaren op te volgen.
Een parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of dag(deel)vergunning dient op verzoek
onverwijld aan hen te worden getoond.

2.16 Het eigenhandig aanbrengen van wijzigingen op parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of
dag(deel)vergunning maken deze ongeldig.

2.17 Namaak van een parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of dag(deel)vergunning is verboden.
Bij constatering vindt aangifte bij de politie plaats.
Opzeggen van een abonnement of vergunning

2.18 Een parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of parkeerbundel kan wederzijds worden
opgezegd.

2.19 Bij opzegging van een parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of parkeerbundel dient deze
terstond ingeleverd te worden. Indien de parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of
parkeerbundel niet wordt ingeleverd blijft de betalingsverplichting voor de duur van de
parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of parkeerbundel bestaan en vindt geen restitutie
plaats.

2.20 Bij opzegging door de houder van een parkeervergunning, –abonnement of - arrangement bestaat voor
de houder aanspraak op restitutie voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar betaalde bedrag
wanneer er na opzegging nog volle kalendermaanden overblijven.

2.21 Dag(deel)vergunningen en parkeerbundels kunnen niet geretourneerd worden en er vindt geen restitutie
plaats.
Verlies of diefstel van abonnement of vergunning

2.22 Verlies van een parkeervergunning, –abonnement of -arrangement dient terstond melding van het
verlies op https://www.verlorenofgevonden.nl/meld-uw-voorwerp te worden gedaan.
Tegen betaling van de verschuldigde leges, 10% van het onder artikel 18.1.1. van de bij de vigerende
legesverordening genoemde bedrag *, een nieuwe parkeervergunning, –abonnement of arrangement
verleend.
Bij tenietgaan van een parkeervergunning, –abonnement of arrangement, wordt uitsluitend tegen
betaling van de verschuldigde leges, 15% van het onder artikel 18.1.1. van de bij de vigerende
legesverordening genoemde bedrag *, een nieuwe parkeervergunning, –abonnement of arrangement
verleend.

Niet naleven van de regels

2.24 Parkeren in strijd met deze voorschriften wordt beschouwd als parkeren zonder parkeervergunning, –
abonnement of arrangement of dag(deel)vergunning.

2.25 Bij niet naleving van de gestelde voorwaarden kan de parkeervergunning, –abonnement, -arrangement
of parkeerbundel met onmiddellijke ingang worden ingetrokken, zonder dat een recht van restitutie
bestaat.

2.26 Het parkeren van een voertuig op of in een gemeentelijke parkeergelegenheid geschiedt voor eigen
risico. De gemeente Weert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade en/of diefstal.
Kenteken wijzigen

2.27 Het wijzigen van het kenteken of zone op een parkeervergunning, –abonnement of arrangement
geschiedt uitsluitend tegen betaling van de verschuldigde leges, 15% van het onder artikel 18.1.1. van
de bij de vigerende legesverordening genoemde bedrag *.

2.28 Voor een aanhangwagen en caravan wordt geen parkeervergunning of –abonnement verleend.
Parkeren tijdens evenementen

2.29 Tijdens de evenementen “Paardenmarkt” en “Kermis” is het een abonnementhouder toegestaan om met
een geldig parkeerabonnement zowel in zone 1 als 2 te parkeren. Tevens mag er dan de singels
(Kasteelsingel, Emmasingel en Wilhelminasingel) geparkeerd worden.
Voor de paardenmarkt is dit de vrijdag en de zaterdag.
Voor de kermis geldt dit vanaf dinsdag voor de kermis tot en met de vrijdag na de kermis.

* Voor 2019 bedraagt dit bedrag ad. € 6,80