Bestemmingsplan 4e gedeeltelijke wijziging Buitengebied 2011, Pelmersheideweg 18

Vastgestelde bestemmingsplan ‘4e gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2011, Pelmersheideweg 18’, Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 3 oktober 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 13 november 2019, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘4e gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2011, Pelmersheideweg 18’ met bijbehorende toelichting en vastgestelde besluit. Het bestemmingsplan voorziet in de vergroting van de agrarische bedrijfskavel en vormverandering van het bouwblok aan de Pelmersheideweg 18. Dit plan is op 24 september 2019 door burgemeester en wethouders vastgesteld. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘3e gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2011, Pelmersheideweg 18’ is hierbij ingetrokken.

De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te vinden op www.weert.nl/openingstijden. Het betreft de bekendmaking op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen).

Raadplegen

Het bestemmingsplan, met inbegrip van bijbehorende stukken is digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPBuitengeb2011H4-VA01. Het bestemmingsplan kan, met inbegrip van de bijbehorende stukken, analoog (op papier) worden ingezien bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101. 

Beroepsmogelijkheden

Tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 24 september 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘4e gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2011, Pelmersheideweg 18’ en intrekking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘3e gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2011, Pelmersheideweg 18’ kan schriftelijk beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan geen dan wel niet tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden, voor zover het beroep betrekking heeft op wijzigingen die in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Voor zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl onder Ruimtelijke ordeningskamer. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie. 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken (tot en met 14 november 2019). De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit (dus in dit geval op 4 oktober 2019). Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet op.

Ingevolge artikel 3.9a lid 4 Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening inzake een bestemmingsplan is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het desbetreffende bestemmingsplan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Weert, 2 oktober 2019

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.