Bestemmingsplan Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 5 juli 2018 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 15 augustus 2018, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy’ met bijbehorende toelichting en vastgestelde raadsbesluit.

Dit plan is op 28 juni 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te vinden op www.weert.nl/openingstijden.

Het betreft de bekendmaking op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplanen).

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van het bestemmingsplan ‘Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy’, een gedeelte van het bestemmingsplan 'Laar-Hushoven 2010' en een aantal kleinere bestemmingsplannen. Het in de Structuurvisie Weert 2025 vastgelegde beleid wordt verwerkt in dit bestemmingsplan. Het betreft onder andere het afstemmen van de planvoorraad voor woningen op de behoefte. Voor dit bestemmingsplan betekent dit dat onbenutte indirecte bouwmogelijkheden voor woningen (binnenplanse afwijkingen en wijzigingsbevoegdheden) grotendeels komen te vervallen. Voor de percelen waarvoor zienswijzen zijn ingediend op het (voor)ontwerp bestemmingsplan is de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid hersteld met de restrictie dat binnen een jaar na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan een ontvankelijke aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning moet zijn ingediend. Dit geldt niet voor de wijzigingsbevoegdheden, die zijn komen te vervallen. Verder is op een aantal plaatsen, waar detailhandel, horeca, kantoor of dienstverlening is toegestaan, maar waar deze functies niet meer aanwezig zijn, de aanduiding van de verbeelding verwijderd.

Afbakening plangebied

Het plangebied omvat de 5 kernen van Weert, te weten Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy.

Raadplegen

Het bestemmingsplan, met inbegrip van bijbehorende stukken, is digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPAltLaaStrSwaTun-VA01 (bestemmingsplan Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy).

Het bestemmingsplan kan, met inbegrip van de bijbehorende stukken, analoog (op papier) worden ingezien bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101.

Beroepsmogelijkheden

Tegen het besluit van de raad van 28 juni 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy’ kan schriftelijk beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan ‘Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy’ geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

Voor zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken (dus tot en met 16 augustus 2018). De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit (dus in dit geval op 6 juli 2018).

Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet op.

Ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening inzake een bestemmingsplan is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het betreffende bestemmingsplan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Weert, 4 juli 2018

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.