Bestemmingsplan Binnenstad 2017 Weert

Gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 11 oktober 2018 gedurende de beroepstermijn van zes weken, dat wil zeggen tot en met 21 november 2018, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Binnenstad 2017’ met bijbehorende toelichting en vastgestelde raadsbesluit.

Dit plan is op 26 september 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te vinden op www.weert.nl/openingstijden.

Het betreft de bekendmaking op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplanen).

Ligging plangebied en strekking bestemmingsplan ‘Binnenstad 2017’

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de actualisatie van het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2009’ en een aantal kleinere bestemmingsplannen, betrekking hebbende op de binnenstad. 

Het plangebied omvat in grote lijnen de binnenstad van Weert, te weten het gebied binnen de singels, inclusief de Stationsstraat, het Stationsplein en de Maaspoort. Het gedeelte van de Parallelweg tussen de Driesveldlaan en het Stationsplein en het gedeelte van de Sint Maartenslaan vanuit het Stationsplein tot aan de Drehmansstraat behoren ook tot het plangebied. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door het kanaal. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de St. Rumoldusstraat en de Wilhelminastraat. Aan de oostzijde wordt het plangebied globaal begrensd door de Recollectenstraat, een deel van de Biest, Emmasingel, Vogelsbleek en Begijnenhofstraat, de Maria Wijnaard, de Windesheimstraat, de Wittevrouwenstraat en de bebouwing op de hoek van de Roermondseweg en de Maaseikerweg.  

Raadplegen

Het bestemmingsplan, met inbegrip van bijbehorende stukken, is digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPBinnenstad2017-VA01.

Het bestemmingsplan kan analoog (op papier) worden ingezien bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101.

Beroepsmogelijkheden

Tegen het besluit van de raad van 26 september 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan kan schriftelijk beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan Binnenstad 2017, bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan Binnenstad 2017 geen zienswijze naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden, voor zover het beroep betrekking heeft op wijzigingen die door de gemeenteraad in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht.

Voor zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl onder Ruimtelijke ordeningskamer. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op digitaalloket.raadvanstate.nl  oor meer informatie. 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken (dus tot en met 22 november 2018). De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit (dus in dit geval op 12 oktober 2018).

Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet op.

Ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan  in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening inzake een bestemmingsplan is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het betreffende bestemmingsplan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Weert, 10 oktober 2018

Vastgesteld bestemmingsplan

BestandGrootte
 BP Binnenstad 2017 - 01 Raadsbesluit.pdf 1.08 MB
 BP Binnenstad 2017 - 02 Regels.pdf 2.17 MB
 BP Binnenstad 2017 - 03 Toelichting.pdf 11 MB
 BP Binnenstad 2017 - 04 Verbeelding Blad 1.pdf 2.03 MB
 BP Binnenstad 2017 - 05 Verbeelding Blad 2.pdf 2.02 MB

Ontwerp bestemmingsplan

BestandGrootte
 Ontwerp b.plan Binnenstad 2017 - Ontwerp raadsbesluit.pdf 51.59 kB
 Ontwerp b.plan Binnenstad 2017 - Regels.pdf 2.17 MB
 Ontwerp b.plan Binnenstad 2017 - Toelichting.pdf 9.98 MB
 Ontwerp b.plan Binnenstad 2017 - Verbeelding Blad 1.pdf 2.14 MB
 Ontwerp b.plan Binnenstad 2017 - Verbeelding Blad 2.pdf 2.12 MB

Bijlagen

BestandGrootte
 BP Binnenstad 2017 - Regels bijlage 1 - Molenbiotoop.pdf 31.83 kB
 BP Binnenstad 2017 - Regels bijlage 2 - Inventarisatieformulier SDG I Binnenstad met uitlopers.pdf 1.35 MB
 BP Binnenstad 2017 - Regels bijlage 3 - Monumentenlijst.pdf 41.37 kB
 BP Binnenstad 2017 - Regels bijlage 4 - Functies op verdiepingen.pdf 45.43 kB
 BP Binnenstad 2017 - Regels bijlage 5 - Staats van bedrijfsactiviteiten.pdf 751.92 kB
 BP Binnenstad 2017 - Regels bijlage 6 - Lijst van bedrijfsactiviteiten - functiemenging.pdf 25.17 kB
 BP Binnenstad 2017 - Toelichting bijlage 1 - Bijlagenboek.pdf 1.80 MB
 BP Binnenstad 2017 - Toelichting bijlage 2 - Eindverslag inspraak voorontw. b.plan Binnenstad 2017.pdf 1.20 MB
 BP Binnenstad 2017 - Toelichting bijlage 3 - Ruimtelijke onderbouwing Hegstraat 26.pdf 2.35 MB
 BP Binnenstad 2017 - Toelichting bijlage 4 - Ruimtelijke onderbouwing Kromstraat.pdf 10.25 MB
 BP Binnenstad 2017 - Toelichting bijlage 5 - Ruimtelijke onderbouwing Maasstraat 20.pdf 2.52 MB
 BP Binnenstad 2017 - Toelichting bijlage 6 - Ruimtelijke onderbouwing Hoogstraat 10-Schoolstraat 3.pdf 30.55 MB
 BP Binnenstad 2017 - Toelichting bijlage 7 - Ruimtelijke Onderbouwing Hegstraat 24.pdf 2.11 MB

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.