Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Denk aan een geweigerde omgevingsvergunning, een foute belastingaanslag of overschrijding van de doorlooptijd. De gemeente doet een uitspraak over uw bezwaar. Bent u het niet eens met deze uitspraak dan kunt u daarna beroep instellen bij de Rechtbank.

Bezwaarschrift

U moet het bezwaar indienen binnen 6 weken na de datum van bekendmaking (meestal de datum van verzending) bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft. In het besluit zelf is meestal aangegeven of u bezwaar kunt maken.

Bezwarencommissie

  1. In de meeste gemeenten wordt een onafhankelijke bezwarencommissie ingeschakeld die u hoort en vervolgens een advies uitbrengt.
  2. Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, neemt een nieuw besluit, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de bezwarencommissie.
  3. In de regel duurt het maximaal 12 weken na afloop van de bezwarentermijn voordat u een besluit hierop krijgt. Het kan echter voorkomen dat er bijzondere omstandigheden zijn die het halen van die termijn onmogelijk maken. Dan moet het bestuursorgaan dat u per brief melden voordat de termijn van maximaal 12 weken is overschreden.

Beroepschrift

  1. Een beroepschrift moet u indienen bij de rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
  2. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift.
  3. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.
  4. Het beroepsorgaan neemt 16 weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. Zo niet, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Afwijkingen

Er zijn besluiten waarop geen bezwaar mogelijk is of waarop een andere (beroeps)procedure moet worden gevolgd. De gemeente zal u daar in die gevallen direct op wijzen.