College van BenW presenteert jaarstukken 2018

Weert financieel gezond

5-6-2019

Foto van enkele bankbiljetten.

Foto van enkele bankbiljetten.

Het college van burgemeester en wethouders van Weert heeft vandaag, woensdag 5 juni, de jaarstukken 2018 aan de gemeenteraad aangeboden.

Het boekjaar 2018 eindigt met een beperkt positief resultaat van € 540.000. Op een totale begroting van ruim € 150 miljoen, is dat een afwijking van slechts 0,3%.

Het college stelt voor nog € 787.000 te reserveren voor specifieke bestemmingen (spaarpotjes voor de toekomst). Ook worden enkele budgetten die niet zijn uitgegeven (€ 193.000) doorgeschoven naar 2019. Per saldo stelt B&W voor om € 440.000 aan de algemene reserve te onttrekken.

Wethouder van Eijk: “We zijn erin geslaagd het ‘huishoudboekje’ op orde te houden. Ook in de aankomende jaren is er financiële ruimte om de ambities van de gemeente Weert te realiseren”.

De jaarrekening is bekijken via weert.jaarverslag-2018.nl.

Resultaten

In 2018 is o.a. het volgende in Weert gerealiseerd:

Ruimtelijk-economisch

In 2018 zijn 150 woningen gerealiseerd. Leegstaande kantoren in de binnenstad worden omgebouwd tot woningen. Initiatieven voor de realisatie van het nieuwe woongebied Boswaard en de Nur Holz sociale huurwoningen zijn ondersteund.

Op de bedrijventerreinen is 1,6 hectare grond uitgegeven. Er is een basis gelegd voor uitgifte van een groot aantal kavels in 2019. Op Centrum-Noord is de laatste woon-werkkavel verkocht.

Door het verlenen van extra subsidie door de gemeenteraad werd het mogelijk parkmanagement verder te professionaliseren.

In de binnenstad is het aantal passanten toegenomen. Het winkelgebied is compacter gemaakt en detailhandelmeters zijn verminderd. Aan het Programma binnenstad (waarvoor de provincie geld beschikbaar heeft gesteld) is verder uitvoering gegeven door extra groen en verbetering van gevels.

Arbeidsmarkt

In 2018 zijn 119 mensen fulltime geplaatst op een betaalde baan, daarnaast zijn 50 parttime plaatsingen gerealiseerd. 17 WW-ers hebben deelgenomen aan een project om mensen die in de WW zitten aan een baan te helpen voordat ze in de bijstand komen. Daarvan is 60% uitgestroomd naar betaalde banen. Van de 142 statushouders die zijn begeleid op weg naar zelfstandigheid zijn er 34 geplaatst op een betaalde baan, verrichten er 40 vrijwilligerswerk en volgen er 8 onderwijs. De overige statushouders zitten in een traject bij Werk.kom.

Aanvalsplan armoede

Het jaar 2018 was het eerste jaar van het Aanvalsplan armoede. Een jaar van contacten leggen, ideeën genereren, mogelijkheden verkennen en activiteiten voorbereiden. Een dynamisch jaar waarin partijen elkaar vonden, nieuwe spelers zich meldden iets te willen betekenen, nieuwe initiatieven ontwikkelden en andere geëindigd zijn. De prioriteit ligt bij gezinnen met kinderen.

Werken, zorg en reïntegratie

In 2018 is een grote stap gezet in de veranderingen op het gebied van werken, zorg en reïntegratie. Bij Wmo en jeugdhulp is gestart met resultaatgericht indiceren, zodat de aanbieders meer maatwerk en innovatie kunnen leveren. We investeren daarmee in een duurzame relatie met zorgaanbieders die meer recht doet aan de leefwereld van onze inwoners die (tijdelijk) hulp nodig hebben.

Zoals verwacht zijn de uitgaven voor werken, zorg en reïntegratie toegenomen in 2018. De uitgaven komen meer in lijn met het beschikbare budget als gevolg van toenemende en meer complexe zorgvragen. 

Wind- en zonnepark

Er is een stap gemaakt naar de ambitie om energieneutraal te zijn in 2040. Een grootschalig zonnepark wordt gerealiseerd in Altweerterheide en er is een vergunning verleend voor 3 windturbines. Deze turbines voorzien in 40% van de elektriciteitsvraag van de huishoudens in Weert.

Van Hornejaar

Het jaar 2018 stond in het teken van het Van Hornejaar. Op de Markt werd de "Graaf van Horne, de Musical" uitgevoerd door de stichting Wieërt Amezieertj. In totaal trokken de twee voorstellingen zo’n 6.600 bezoekers. De première van de Graaf van Horne-compositie, geschreven door Rob Goorhuis, werd uitgevoerd door de Kerkelijke Harmonie St. Joseph 1880 in de St. Martinuskerk.

Sport

Er is geïnvesteerd in de accommodaties voor sportverenigingen. De turnverenigingen hebben de nieuwe turnhal in gebruik genomen. De watervelden voor de hockeyvereniging op sportpark St. Theunis zijn opgeleverd.

De jaarrekening is bekijken via weert.jaarverslag-2018.nl.