Jeugdhulp en Centrum voor Jeugd en Gezin

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg en nemen hierbij bijna alle taken over van andere instanties. In Weert organiseren we zorg en ondersteuning voor jongeren dichtbij en op maat. Het Centrum voor Jeugd en Gezin vormt nu de spil in het nieuwe jeugdhulpstelsel. Wat is er veranderd en waar kunt u terecht? We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

De jeugdhulp wordt eenvoudiger en beter op elkaar afgestemd. De gemeente Weert voert de jeugdhulptaken niet zelf uit. Deze taken zijn ondergebracht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U kunt er terecht met eenvoudige en complexe opvoed- en opgroeivragen, psychische en psychiatrische problemen en bij vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte.
Voor veel gestelde vragen, zie deze pagina op de website van het CJG.

Welke taken naar gemeente?

De gemeente was al verantwoordelijk voor preventie en lichte opvoed- en opgroeiondersteuning. Vanaf 2015 zijn alle taken met betrekking tot jeugdhulp naar de gemeente, m.u.v. de justitiële jeugdzorg.

Wat verandert niet?

Heeft uw kind of gezin ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien nodig, dan garanderen de gemeenten dat u deze ondersteuning na 1 januari 2015 nog steeds krijgt. Deze ondersteuning krijgt u in het nieuwe jeugdhulpstelsel ook nog steeds van uw huidige jeugdhulpverlener of van een medewerker van het CJG.

Wat verandert wel?

Meer dan voorheen wordt er nu een beroep op u en uw omgeving (familie, vrienden, buurtgenoten) gedaan voor het bieden van hulp bij simpele opvoedvragen, praktische ondersteuning en gemakkelijke hulptaken. Kunnen problemen niet met hulp uit de omgeving worden opgelost, dan biedt het CJG passende hulp en ondersteuning.

Uw kind krijgt nu jeugdhulp?

Als uw kind nu jeugdhulp krijgt, houdt het dit recht op zorg voor de periode die in de indicatie staat (uiterlijk tot 1 januari 2016). Daarna wordt de situatie door het CJG opnieuw bekeken.

  • Voor zover mogelijk ontvangt uw kind die zorg van dezelfde zorgaanbieder als in 2014. De lijst met gecontracteerde aanbieders Jeugdhulp kunt u onderaan deze pagina downloaden. 
  • Voor pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering kan een langere overgangsregeling gelden.
  • Ruim voordat uw indicatie afloopt, neemt de gemeente en/of uw zorgaanbieder contact met u op om afspraken te maken voor de toekomst. 
  • De ouderbijdrage voor kinderen die zorg krijgen in een instelling blijft bestaan.
  • Als u een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt, dan wordt dit niet meer op uw eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt het geld en betaalt uw hulpverleners.

Vertrouwenspersoon voor cliënten in de Jeugdwet

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je denkt dat je er niet over kunt praten met de hulpverlener of met de desbetreffende instelling, dan is het goed om te weten dat je terecht kunt bij een vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).
Het AKJ is er voor alle cliënten die te maken hebben met de Jeugdzorg en onder de Jeugdwet vallen. Jongeren, ouders én verzorgers kunnen een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon werkt voor een aparte stichting (het AKJ) en is dus niet in dienst van een jeugdzorginstelling of de gemeente.

Rol vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal, informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij een gesprek met de gemeente of een jeugdzorginstelling en/of de klachtencommissie. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is altijd gratis.

Vraag of klacht? Zo bereik je het AKJ

Op de website van het AKJ vind je meer informatie en alle contactgegevens. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via het nummer: (088) 5551000. Het AKJ heeft in het land meerdere regiokantoren onder andere in Sittard.
Speciaal voor jongeren is er de mogelijkheid om te chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan van maandag tot en met donderdag van 16.00u tot 20.00u en op vrijdag van 15.00u tot 17.00u.

Ouderbijdrage Jeugdhulp

In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugdhulp, waarbij er sprake is van hulp met verblijf buiten het gezin, de ouders of verzorgers van het kind een ouderbijdrage moeten betalen. De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, zoals ondersteuning, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeente wijst aan wie een ouderbijdrage moet betalen. Het CAK berekent de hoogte van de ouderbijdrage. Deze folder bevat algemene informatie over de ouderbijdrage Jeugdwet. Wilt u meer weten? Kijk dan op onze website www.hetcak.nl.

Informatie nodig, vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin, tel. 088-43 88 300 of e-mail: info@hetcjg.nl. Ook de landelijke overheid heeft een website waarop u veel informatie kunt terugvinden: informatie langdurige zorg.