Omgevingsvergunning Windpark Weert

Gecoördineerd gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Windpark Weert’ en gewijzigd besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu voor drie windturbines en een klantstation te Weert.

De gemeente Weert heeft op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 30 mei 2018 bekend gemaakt dat de gemeenteraad op 28 februari 2018 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor het bestemmingsplan ‘Windpark Weert’ en de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu voor drie windturbines en een klantstation in het gebied tussen de A2, de Galgebergweg en de spoorlijn Roermond-Weert.

Burgemeester en wethouders van Weert maken thans volgens de artikelen 3.31 en 6.14 Wro bekend dat met ingang van 18 oktober 2018 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 28 november 2018, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101 te Weert, ter inzage liggen:

  1. het door de raad op 9 oktober 2018 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Windpark Weert’;
  2. de door burgemeester en wethouders op 10 oktober 2018 verleende omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu voor drie windturbines en een klantstation;

met bijbehorende toelichtingen en besluiten. De openingstijden van de informatie- en servicebalie voor inzage van de stukken op papier zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden.

Ligging en begrenzing plangebied bestemmingsplan ‘Windpark Weert’

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van drie windturbines en een klantstation in het gebied tussen de A2, de Galgenbergweg en de spoorlijn Roermond-Weert.

Toelichting op het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van drie windturbines en een klantstation. Voor de activiteit milieu is het Activiteitenbesluit van toepassing met een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM).

De omgevingsvergunning is gecoördineerd aangevraagd met het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan ‘Windpark Weert’. De omgevingsvergunning is verleend na vaststelling van het bestemmingsplan ‘Windpark Weert’. 

Raadplegen

De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) en op de website van ruimtelijke plannen. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPWindparkWeert-VA01. Het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning voor drie windturbines en een klantstation is toegevoegd als bijlage bij het bestemmingsplan dat ook op deze wijze digitaal kan worden geraadpleegd.

Beroepsmogelijkheden

Tegen het besluit van de raad van 9 oktober 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan en de door het college op 10 oktober 2018 verleende omgevingsvergunning (welke besluiten voor de mogelijkheid van beroep op grond van artikel 8.3 Wet ruimtelijke ordening als één besluit worden aangemerkt) kan schriftelijk beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan respectievelijk het ontwerpbesluit tot verlening van de omgevingsvergunning bij de gemeenteraad respectievelijk burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot verlening van de omgevingsvergunning geen zienswijze naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden, voor zover het beroep betrekking heeft op wijzigingen die door de gemeenteraad in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit (dus vanaf 19 oktober 2018 tot en met 29 november 2018).

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende de beroepsgronden tegen het besluit in het beroepschrift moet opnemen. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de gronden niet meer worden aangevuld.

Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet op. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op voormeld adres.

Ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wro treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en, vanwege de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking, het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning, in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening inzake een bestemmingsplan of de omgevingsvergunning is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het desbetreffende bestemmingsplan en het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Voor zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor de hoogte van de bedragen kan de website van de Raad van State geraadpleegd worden. Daar is ook meer informatie te vinden over de beroepsprocedure. Het is ook mogelijk het beroep- en verzoekschrift via het digitaal loket in te dienen bij de Raad van State. Daar staan ook de voorwaarden. Advocatuur, bedrijven en (overheids)organisaties kunnen nog niet digitaal procederen.

Weert, 17 oktober 2018

Vastgestelde omgevingsvergunning

BestandGrootte
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Besluit.pdf 2.19 MB

Bijlagen

BestandGrootte
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 01 Aanvraag.pdf 1.59 MB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 02 Besluit mer aanmeldnotitie windpark.pdf 1.60 MB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 03 Melding activiteitenbesluit.pdf 277.74 kB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 03a Overzicht maatregelen activiteitenbesluit.pdf 8.23 MB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 04 Positie windturbines.pdf 422.86 kB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 05 Situatieschets parklayout.pdf 31.04 MB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 06 Visualisaties.pdf 424.65 kB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 07 Tekeningen mogelijke turbines.pdf 2.67 MB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 08 Tekening Enexis klantstation.pdf 28.63 MB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 09 Beleidsregels windturbines rijkswaterstaatwerken.pdf 2.26 MB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 10 Onderzoek akoestiek en slagschaduw.pdf 5.70 MB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 11 Onderzoek externe veiligheid.pdf 2.20 MB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 12 Straalpaden.pdf 974 kB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 13 Verlichtingsplan.pdf 407.80 kB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 14 Radarhindertoetsing.pdf 2.46 MB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 15 Archeologisch inventariserend veldonderzoek.pdf 2.64 MB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 16 Quick scan flora en fauna.pdf 11.47 MB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 17 Brief defensie over radar.pdf 490.40 kB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 18 Ontvangstbevestinging aanvraag vergunning Wet natuurbescherming.pdf 266.14 kB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 19 Regels bestemmingsplan.pdf 1.48 MB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 20 Verbeelding bestemmingsplan.pdf 41.56 MB
 Omgevingsvergunning Windpark Weert - Bijlage 21 Toelichting bestemmingsplan.pdf 12.21 MB

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.