Ontwerp bestemmingsplan Gebleektesteeg 3 - Tungeler Dorpsstraat ong. Weert

 

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 13 juni 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 24 juli 2019, bij de Informatie- en Servicebalie in het stadhuis Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Gebleektesteeg 3 - Tungeler Dorpsstraat ong.’ met bijbehorende toelichting en het ontwerp vaststellingsbesluit. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden.

Ligging plangebied en strekking bestemmingsplan ‘Gebleektesteeg 3 - Tungeler Dorpsstraat ong.’

Het bestemmingsplan omvat het verplaatsen van een bestaande bouwtitel aan de Tungeler Dorpsstraat ong. naar de Gebleektesteeg tussen de woningen Vensteeg 2 en Gebleektesteeg 5. De overige gronden op de kavel aan de Gebleektesteeg worden herbestemd tot ‘Tuin’. De gronden aan de Tungeler Dorpsstraat ong. worden herbestemd tot ‘Agrarisch’.

Raadplegen, indienen zienswijze

Het ontwerp bestemmingsplan met het ontwerp raadsbesluit en bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPGebleektesteeg3-ON01.

Gedurende bovengenoemde periode van terinzagelegging (13 juni 2019 tot en met 24 juli 2019) kunnen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 221. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Vervolgprocedure

De gemeenteraad zal een besluit nemen over vaststelling van het plan. De zienswijzen betrekking hebbende op het ontwerp bestemmingsplan zullen bij de besluitvorming worden betrokken.

Nadat de gemeenteraad zijn besluit heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend, daarover schriftelijk worden bericht.

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Gebleektesteeg 3 - Tungeler Dorpsstraat ong.’ kan door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om ontvankelijk beroep in te kunnen stellen, is het op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel van belang dat tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan is ingediend.

Weert, 12 juni 2019

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.