Ontwerp bestemmingsplan Pelmersheideweg 18

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 25 juli 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 4 september 2019, bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis Wilhelminasingel 101 te Weert, ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘4e gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2011, Pelmersheideweg 18’ met bijbehorende toelichting en het ontwerp vaststellingsbesluit. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden.

Wijziging bedrijfskavel

Het bestemmingsplan voorziet in de vergroting van de agrarische bedrijfskavel en vormverandering van het bouwvlak aan de Pelmersheideweg 18. Op 3 juli 2018 heeft het college het bestemmingsplan ‘3e gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2011, Pelmersheideweg 18’ vastgesteld. Tegen dat besluit zijn beroepen ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gebleken is dat het vastgestelde plan aanpassing behoeft. Derhalve is een nieuw ontwerpplan opgesteld ter vervanging van het in 2018 vastgestelde plan.

Raadplegen, indienen zienswijze

Het ontwerpbestemmingsplan met het ontwerp vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPBuitengeb2011H4-ON01. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij burgemeester en wethouders, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak gemaakt worden via tel. (0495) 575 232. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Vervolg

Burgemeester en wethouders zullen een besluit nemen over de vaststelling van het plan. De zienswijzen betrekking hebbende op het ontwerpbestemmingsplan zullen bij de besluitvorming worden betrokken. Nadat het besluit is genomen, zullen de indieners van een zienswijze daarover schriftelijk worden bericht.

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘4e gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2011, Pelmersheideweg 18’ kan door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om ontvankelijk beroep in te kunnen stellen, is het op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel van belang dat tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan is ingediend.

Weert, 24 juli 2019

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.