Ontwerp omgevingsvergunning Coolenstraat 28-28a Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 12 september 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 23 oktober 2019, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt de ontwerp omgevingsvergunning ‘Coolenstraat 28-28a’ met bijbehorend ontwerp besluit en stukken. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden.

Ligging plangebied en strekking omgevingsvergunning ‘Coolenstraat 28 en 28a’

Het plangebied ligt aan de Coolenstraat 28 en 28a te 6005 NZ Weert. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het bouwen van 2 woningen.

Raadplegen, indienen zienswijze

De ontwerp omgevingsvergunning ‘Coolenstraat 28 en 28a’ met bijbehorende stukken, is digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBCoolenstraat28-ON01.
Gedurende bovengenoemde periode van terinzagelegging (12 september 2019 tot en met 23 oktober 2019) kunnen ten aanzien van de ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 950, 6000 AZ Weert.
Bij een zienswijze dient het onderdeel van de ontwerp omgevingsvergunning waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 221.
Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Vervolgprocedure

Het college van burgemeester en wethouders zal een besluit nemen over het verlenen van de vergunning. De zienswijzen betrekking hebbende op de ontwerp omgevingsvergunning zullen bij de besluitvorming worden betrokken.
Nadat het college van burgemeester en wethouders zijn besluit heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend, daarover schriftelijk worden bericht.
Voorts wordt het besluit algemeen bekend gemaakt via publicatie en kan tegen de omgevingsvergunning, door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Rechtbank Limburg. Om ontvankelijk beroep in te kunnen stellen tegen dit besluit, is het op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel van belang dat tijdig een zienswijze tegen de desbetreffende ontwerp omgevingsvergunning is ingediend.

Weert, 11 september 2019

Ontwerp omgevingsvergunning

BestandGrootte
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 01 Ontwerp omgevingsvergunning Coolenstraat 28 en 28a.pdf 170.09 kB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 02 Situatie.pdf 438.75 kB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 03 Gevels en plattegronden.pdf 4.28 MB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 04 Berekening regenwaterinfiltratie woonhuis nummer 28.pdf 369.72 kB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 05 Berekening regenwaterinfiltratie woonhuis nummer 28a.pdf 346.15 kB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 06 Aanvraag omgevingsvergunning.pdf 113.49 kB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 07 Gebruiksfuncties en ventilatie.pdf.pdf 97.53 kB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 08 EPC woning nummer 28.pdf.pdf 250.49 kB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 09 EPC woning nummer 28a.pdf.pdf 250.69 kB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 10 Rapportage bouwbesluit woning nummer 28.pdf.pdf 1.21 MB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 11 Rapportage bouwbesluit woning nummer 28a.pdf.pdf 1.21 MB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 12 Warmteterugwinning 1 woning nummer 28.pdf.pdf 122.09 kB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 13 Warmteterugwinning 2 woning nummer 28.pdf.pdf 72.46 kB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 14 Warmteterugwinning 1 woning nummer 28a.pdf.pdf 122.10 kB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 15 Warmteterugwinning 2 woning nummer 28a.pdf 72.46 kB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 16 Principedetails constructie.pdf.pdf 1.66 MB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 17 Plattegronden constructie.pdf.pdf 825.92 kB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 18 Computeruitvoer constructie.pdf.pdf 885.51 kB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 19 Berekening constructie.pdf.pdf 3.40 MB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 20 Bodemonderzoek.pdf 2.09 MB
 Omg.ver. Coolenstraat 28 en 28a - 21 Ruimtelijke onderbouwing Coolenstraat 28-28a.pdf 1.62 MB

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.