Schuldhulpverlening, begeleiding

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Schuldhulpverlening, begeleiding

Schulddienstverlening is een breed aanbod voor mensen die schulden hebben. Ook het voorkomen van schulden is een onderdeel van schulddienstverlening. U kunt dus hulp vragen bij de gemeente als er schulden zijn of als die dreigen te ontstaan. De gemeente Weert voert sinds 1 januari 2016 zelf schulddienstverlening uit.

Ziet u geen mogelijkheden meer om uit de schulden te komen? Dan kan schuldhulpverlening u wellicht uit de zorgen helpen. Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen oplossen.

Wilt u weten of u recht heeft op één of meerdere vergoedingen? klik dan hier

Kosten

Er zijn géén kosten aan de dienstverlening vanuit de gemeente verbonden.

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Gang van zaken

Aanmelden

U kunt zichzelf aanmelden bij de Vraagwijzer. Zij helpen u met kleine vragen direct of zorgen ervoor dat u een uitnodiging ontvangt voor een intakegesprek bij het team schulddienstverlening. Dit gesprek zal binnen 14 dagen plaatsvinden. Organisaties als maatschappelijk werk en bewindvoerders kunnen u rechtstreeks bij schulddienstverlening aanmelden.

Wat gebeurt er als ik mij aanmeld?

We starten met een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek gaan we in op uw hulpvraag. Wat is de reden van uw aanmelding? Daarnaast kijken we breed naar uw situatie. Waardoor zijn uw problemen ontstaan en op welke andere terreinen ervaart u problemen? Maar we kijken ook naar wat u zelf kunt doen aan uw financiële situatie en waarbij we u kunnen ondersteunen. Uiteraard mag u zelf ook alle vragen stellen die u heeft. Aan het einde van het intakegesprek ontvangt u van ons een lijst met de gegevens die we nodig hebben over uw persoonlijke situatie. U verzamelt deze stukken en levert de stukken bij ons in of stuurt deze toe. Soms is een vervolggesprek nodig als we uw stukken hebben ontvangen.

Tijdens het intakegesprek is belangrijk dat uw eventuele partner aanwezig is.

Wat kan de gemeente bieden?

Na het intakegesprek is duidelijk of en hoe we u kunnen ondersteunen. Hou er rekening mee dat niet bij iedereen een schuldregeling mogelijk is. Als er geen schuldregeling mogelijk is, dan ondersteunen we met een ander aanbod. Na het intakegesprek wordt bepaald welke oplossingsrichting het beste bij uw situatie past. Hierbij zijn de volgende mogelijkheden:

 • Informatie en advies

 • Traject schulddienstverlening

  • Optimalisatiefase: we helpen u om zo goed mogelijk te leven met schulden

  • Schuldregeling: we proberen een regeling te treffen met uw schuldeisers

Bij het aanbod Informatie en Advies sturen we u een beschikking met ons advies als bijlage. De dienstverlening is daarmee afgerond. Uiteraard kunt u altijd bellen als u vragen heeft over ons advies.

Bij een traject (optimalisatie en schuldregeling) stellen we voor u een persoonlijk Plan van Aanpak op. In het Plan van Aanpak beschrijven we uw persoonlijke situatie. Het gaat over zaken als uw woon- en leefsituatie, inkomen, vermogen, schulden en uw hulpvraag. Verder beschrijven we hoe uw traject er uit ziet en welke activiteiten wanneer plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan:

 • Deelname aan de budgetgroep

 • Budgetcoaching

 • Ondersteuning bij uw administratie

 • Het opstellen van een schuldenoverzicht

 • Het treffen van betalingsregelingen

 • Het treffen van een schuldregeling (schuldsanering)

Tenslotte vindt u uitleg en verplichtingen in het Plan van Aanpak. U ontvangt het Plan van Aanpak met een uitnodiging voor het Aanpakgesprek. In dit gesprek bespreken wij het Plan van Aanpak. We bespreken hoe uw persoonlijke traject er verder uit gaan zien. We maken aanvullende afspraken en leggen dit vast in het Plan van Aanpak. Tijdens het aanpakgesprek ondertekenen de regisseur schulddienstverlening en u samen het Plan van Aanpak. U ontvangt zelf een ondertekend exemplaar voor uw administratie.

U kunt bij de gemeente schuldhulpverlening aanvragen

Procedure van aanvraag

Nadat u een aanvraag heeft ingediend, zal de gemeente optreden. Hoe snel hangt af van de ernst van de schuldsituatie. In noodsituaties zal de gemeente in maximaal 3 dagen optreden. In alle andere gevallen in maximaal 4 weken.

Als eerste beoordeelt de gemeente of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening.
De beoordeling bestaat uit

 • De intake.
 • De inventarisatie van uw inkomen, vermogen, vaste lasten, huishoudgeld en schulden.
 • De berekening van uw aflossingscapaciteit.
 • Het onderscheiden van de soorten schulden (juridisch preferente schulden, feitelijk preferente schulden en concurrerende schulden).

Schuldsanering

De schuldsanering kan bestaan uit

 • Het opzetten van een schuldenregeling.
 • Bemiddeling (met of zonder afkoop) of sanering (met of zonder afkoop).
 • Het overtuigen van de schuldeisers.
 • Afronding van de schuldenregeling met of zonder toekenning van een (schuld)saneringskrediet.

Budgetbeheer

Budgetbeheer kan bestaan uit

 • De intake.
 • Onderzoek en vaststelling van uw inkomsten en uitgaven.
 • De berekening van uw aflossingscapaciteit.
 • Het opstellen van een maandbegroting (met evenwicht tussen inkomen en uitgaven).
 • Het opzetten van een administratie.
 • Het leren omgaan met uw nieuwe budget.
 • Nazorg.

U moet in ieder geval de vaste maandelijkse lasten blijven betalen, totdat de gemeente anders beslist. Dat voorkomt dat de schulden onnodig oplopen. Ook moet de schuldeiser de gemeente de tijd geven om een schuldhulpverleningsplan op te stellen.

Voorwaarden

Iedereen kan zich aanmelden voor schulddienstverlening via de Vraagwijzer, maatschappelijk werk of uw bewindvoerder.

Tijdens de aanvraag en het schulddienstverleningstraject heeft u een inlichtingenplicht en een medewerkingsplicht. Dat betekent dat u alle medewerking moet verlenen en alle informatie moet geven die voor de schuldhulpverlening van belang zijn. Er wordt een persoonlijk Plan van Aanpak voor u opgesteld waarin de verplichtingen voor u worden uitgewerkt. De regisseur schulddienstverlening bespreekt met u welke verplichtingen er voor u gelden en wat dit voor u betekent. U moet dit Plan van Aanpak ondertekenen.

Wie komt voor schuldhulpverlening in aanmerking?

Iedereen die in financiële problemen verkeert, kan schuldsanering (schuldhulp) aanvragen.

Voorwaarden

 • De gemeente bemiddelt tussen u en de schuldeiser om afspraken te maken over de betaling van de schuld. Aan deze afspraken zijn regels verbonden.
 • U stelt alle middelen ter beschikking voor het betalen van uw schuld. Indien nodig moet u bijvoorbeeld uw auto verkopen om uw schulden af te lossen en uw maandelijkse uitgaven naar beneden te brengen.
 • De schuldeiser moet zich aan de afspraken houden.
 • U bent bereid om uw financiële problemen daadwerkelijk op te lossen. Deze voorwaarde geldt tijdens het gehele schuldhulpverleningstraject. Als u de afspraken niet nakomt of als blijkt dat uw motivatie onvoldoende is, eindigt het hulpverleningstraject.
 • Om te voorkomen dat u nieuwe schulden krijgt, kijkt de schuldhulp ook naar de oorzaak van uw problemen.
 • U kunt begeleiding krijgen bij het afstemmen van uw uitgaven op uw inkomen. Deze begeleiding kan een voorwaarde zijn voor de hulp.

Schuldhulp voor ondernemers

Er is een verschil tussen schuldhulp voor particulieren en voor ondernemingen. Schuldhulpverlening zoals hierboven beschreven, is van toepassing op particulieren of gewezen ondernemers. Ondernemers die een eigen bedrijf hebben, kunnen andere trajecten volgen. Zij kunnen bijvoorbeeld schuldhulpverlening vragen bij hun boekhouder of administratiekantoor, bij een advocaat, banken of het Instituut Midden en Kleinbedrijf, of een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.

Meenemen

Voor het intakegesprek moet u de volgende zaken meenemen:

 • een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)

 • gegevens over uw inkomen

 • laatste brief van al uw schuldeisers

Als u een partner heeft, dan moet deze ook aanwezig zijn bij het intakegesprek.

 1. Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
 2. Bewijs van de Burgerservicenummers van u en eventueel uw partner.
 3. Persoonsgegevens van alle gezinsleden (naam, leeftijd en burgerlijke staat).
 4. Een volledig ingevuld en ondertekend inventarisatieformulier, met de benodigde bewijsstukken.
 5. Bewijzen van uw inkomen en vermogen over de laatste drie maanden, ook van alle gezinsleden (salaris/uitkeringsspecificaties, bankafschriften, toekenning huurtoeslag, toekenning kinderbijslag, arbeidscontracten, alimentatie, enzovoort).
 6. Bewijzen van de schulden van alle gezinsleden (contracten, rekeningen, brieven van deurwaarders en incassobureaus, enzovoort).
 7. Gegevens over andere hulpverlenende instanties.

Achtergrondinformatie

Wat is een schuldregeling?

Bij een schuldregeling spaart u in drie jaar zoveel mogelijk geld voor uw schuldeisers. Dit spaargeld wordt jaarlijks onder uw schuldeisers verdeeld. Voor u betekent dit dat u drie jaar met weinig geld moet rondkomen. Bij de budgetgroep van AMW leert u hoe u toch kunt rondkomen met een krappe beurs. Omdat de schuldregeling een lang en zwaar traject is, moet u voldoende gemotiveerd zijn.

Om tot een schuldregeling te komen, moet de regisseur schulddienstverlening eerst weten hoe hoog uw schulden zijn. We sturen daarom brieven naar al uw schuldeisers. Als bekend is hoe hoog uw schulden zijn en hoeveel u in drie jaar kunt sparen, wordt er een voorstel aan alle schuldeisers gedaan. Al uw schuldeisers moeten akkoord met het voorstel. Gaan alle schuldeisers akkoord? Dan heeft u een geslaagde regeling. Als een of meer schuldeisers niet akkoord gaan, dan kan de regisseur schulddienstverlening soms de schuldeiser laten dwingen om toch met het voorstel akkoord te gaan. In andere gevallen kunnen wij u helpen met een verzoek tot toegang tot de wettelijke schuldsanering (WSNP). De rechter moet een beslissing nemen op dit verzoek.

Welke vormen van schuldhulpverlening zijn er?

De gemeente stelt eerst uw vermogen, inkomen en vaste lasten vast. Daarmee berekent de hulpverlener hoeveel u kunt aflossen: uw aflossingscapaciteit. De hulpverlener gebruikt dit bedrag voor een aanbod aan uw schuldeiser. U bent verzekerd van een deel van uw geld om uw vaste lasten te betalen en u krijgt geld voor de kosten van levensonderhoud. De schuldeiser krijgt wat overblijft. De gemeente baseert de oplossing op uw financiële mogelijkheden gedurende een periode van 36 maanden. In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij zeer hoge schulden, bij schulden door fraude of ernstige verwijtbare handelingen, kan dat een periode van 60 maanden zijn. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk.

 • Schuldbemiddeling

  Bent u in staat uw schulden volledig te betalen dan probeert de gemeente een bemiddelingsvoorstel met uw schuldeisers te treffen. Dit heet schuldbemiddeling.

 • Schuldsanering

  Bent u niet in staat uw schulden binnen de gestelde termijn te betalen, dan probeert de gemeente de schuldeiser een aflossing aan te bieden die in uw vermogen ligt, tegen kwijtschelding van het deel van de schuld dat u niet kunt betalen. Hiermee gaat de schuldeiser vaak alleen akkoord als hij de aflossing in één keer kan ontvangen. Daarvoor krijgt u dan een (schuld)saneringskrediet. Dit heet schuldsanering.
  De schuldeiser of verstrekker van een (schuld)saneringskrediet kan voorwaarden stellen aan de hulpverlening, zodat u binnen de aflossingsperiode niet opnieuw schulden maakt. De meest voorkomende voorwaarden zijn budgetvoorlichting, budgetbegeleiding en budgetbeheer.

Budgetvoorlichting

Budgetvoorlichting is een kort traject waarin u informatie en advies krijgt over hoe u kunt rondkomen met uw besteedbaar inkomen. Zo krijgt u inzicht in uw financiële mogelijkheden, waardoor u zelfstandig in staat bent rond te komen.

Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is een intensieve begeleiding, waardoor u inzicht krijgt in uw financiële mogelijkheden. Uw vaardigheden komen ook aan de orde. Het doel van budgetbegeleiding is dat u zelfstandig in staat bent rond te komen. Budgetbegeleiding duurt langer dan budgetvoorlichting.

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer beheert een budgetbeherende instantie uw inkomen. Het wordt op een speciaal daarvoor bestemde rekening gestort. Niet u zelf maar de budgetbeherende instantie zorgt voor het betalen van uw vaste lasten. U krijgt alleen huishoudgeld uitbetaald. Budgetbeheer duurt vaak de gehele aflossingsperiode. Afhankelijk van uw vaardigheden krijgt u budgetbegeleiding in de laatste fase van budgetbeheer.

Schuldhulpverlening gebeurt op basis van vrijwilligheid van u en de schuldeisers (dit heet een minnelijke regeling). Het is belangrijk dat u de schuldeiser iets te bieden heeft (uw aflossingscapaciteit).
Heeft u geen aflossingscapaciteit of werken de schuldeisers niet mee, dan kunt u, na het stranden van de minnelijke regeling, een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Deze wet is onderdeel van de Faillissementswet. U kunt de rechtbank vragen een saneringsplan vast te stellen. De rechter bekijkt waarom een minnelijke regeling niet is gelukt en hoe de schulden zijn ontstaan. Onverantwoordelijk koopgedrag of fraude kan een reden zijn om het verzoek af te wijzen. Ook als u in de tien jaar voor het verzoek gebruik heeft gemaakt van de WSNP, kan de rechter het verzoek afwijzen.

Stelt de rechtbank een wettelijk schuldsaneringregeling vast, dan moet de schuldeiser meewerken. Gedurende een periode van 3 of 5 jaar wordt een deel van uw inkomen en bezittingen gebruikt om zo veel mogelijk schulden af te lossen. Tijdens de schuldsanering stelt de rechter een bewindvoerder aan. Deze gaat na of alles volgens afspraak verloopt. In het wettelijk saneringsplan van de rechter staat de vastgestelde periode en het aflossingsplan. Na afloop beoordeelt de rechter of het saneringsplan goed is uitgevoerd.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over 'Schuldhulpverlening, begeleiding'? Of wilt u hulp bij het maken van een afspraak of het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Synoniemen

sanering van schulden; kredietverstrekking; hulp bij financiële problemen; financiële ondersteuning; krediet aanvragen; beoordelen noodzaak en zonodig bieden van een tijdelijk krediet aan personen met een minimuminkomen

Deel deze pagina

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten