Voorontwerp bestemmingsplan Woongebieden 2019 Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 27 juni 2019 gedurende acht weken, dat wil zeggen tot en met 21 augustus 2018, bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het voorontwerp bestemmingsplan ‘Woongebieden 2019’ met bijbehorende toelichting. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden.

Het voorliggende voorontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de actualisatie van de bestemmingsplannen ‘Weert-Noord en Graswinkel 2010’ en ‘Woongebieden 2014’ en een aantal kleinere bestemmingsplannen. Het in de Structuurvisie Weert 2025 vastgelegde beleid wordt verwerkt in dit bestemmingsplan. Zo komen onbenutte indirecte bouwmogelijkheden voor woningen (binnenplanse afwijkingen en wijzigingsbevoegdheden) te vervallen. Ook komen directe bouwmogelijkheden op gronden van de gemeente te vervallen of wordt het maximum aantal te bouwen woningen verminderd). Verder wordt op een aantal plaatsen, waar detailhandel, horeca of dienstverlening is toegestaan binnen de bestemming Wonen, maar waar geen of andere functies aanwezig zijn, de aanduiding van de verbeelding verwijderd dan wel omgezet in een passende aanduiding, afhankelijk van de feitelijke situatie. Verder wordt de bestemming in een aantal situaties afgestemd op de feitelijke situatie.   

Afbakening plangebied

Het plangebied omvat de woonwijken in de stad Weert, te weten Boshoven (incl. Centrum-Noord), Hushoven, Molenakker, Fatima, Heiligenbuurt, Biest, Groenewoud, Leuken, Rond de Kazerne, Keent, Moesel en Graswinkel.   

Raadplegen, indienen zienswijze

Het voorontwerp bestemmingsplan met het ontwerp raadsbesluit en bijbehorende stukken via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPWoongebieden2019-VO01.

Gedurende bovengenoemde periode van terinzagelegging (27 juni 2019 tot en met 21 augustus 2019) kunnen ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Op dinsdag 2 juli 2019 vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur wordt een inloopavond in de Boskamer van het stadhuis georganiseerd, waar naar behoefte een nadere toelichting op het plan wordt gegeven.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 221 of 575 232. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Vervolgprocedure

Van de ingekomen reacties ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan zal een eindverslag inspraak worden opgesteld. Hierna zal het ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dit wordt bekend gemaakt in VIAlimburg, het Gemeenteblad en de Staatscourant. Het ontwerp bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. Binnen deze periode kunt u een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. De gemeenteraad zal een besluit nemen over vaststelling van het plan. De zienswijzen betrekking hebbende op het ontwerpbestemmingsplan zullen bij de besluitvorming worden betrokken.

Nadat de gemeenteraad zijn besluit heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend, daarover schriftelijk worden bericht.

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Woongebieden 2019’ kan door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om ontvankelijk beroep in te kunnen stellen, is het op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel van belang dat tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan is ingediend.

Weert, 26 juni 2019

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.