Jeugd

Spelende kinderen.

Spelende kinderen.

De gemeente Weert profileert zich als kindvriendelijke stad. Dit kenmerkt zich door een goed onderwijs- en voorzieningenniveau en door subsidiëring en ondersteuning van verenigingen met jeugdleden.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Ouders kunnen voor al hun vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Heel veel onderbouwde informatie over 1001 onderwerpen en over (gratis) cursussen voor ouders is te vinden op de site www.cjgml.nl. Zie deze pagina voor meer informatie over het CJG of kijk op de pagina veel gestelde vragen op de website van het CJG.

Jongerensite JustYoung.nl

Jongeren kunnen terecht op de speciale jongerensite van het CJG: www.justyoung.nl. Onder andere goede informatie over bijbaantjes, relaties, internet en alle andere onderwerpen die jongeren bezig houden.

Jeugdbeleid

Op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft de gemeente Weert samen met Nederweert en Leudal een deelnota WMO jeugd opgesteld, waarin is vastgelegd op welke gebieden de gemeente jeugdbeleid voert. Aandachtsgebieden zijn: opvoed- en opgroeiondersteuning, jeugd en veiligheid, vrijetijdsbesteding, wonen, voorschoolse voorzieningen, onderwijs en werk, jongerenparticipatie en gezondheidszorg. De gemeente heeft een regietaak in ketenaanpak rondom risicojongeren. Partners zijn de Jeugdgezondheidszorg, Algemeen Maatschappelijk Werk, RIAGG, GGZ, Bureau Jeugdzorg, Rubicon en Mutsaertsstichting.

Waar zoekt u hulp?

Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, zij bieden kinderen een goede basis om gezond en veilig op te groeien. Daar waar ouders onvoldoende in staat zijn deze goede basis te leveren, kunnen zij ondersteuning zoeken vanuit de basisvoorziening. Basisvoorzieningen zijn alle voorzieningen waar ouders en kinderen komen. Denk hierbij aan scholen, consultatiebureaus, kinderopvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin, verenigingen en huisartsen. Deze professionals werken met en voor de gezinnen die ondersteuning nodig hebben. Zijn er daarna nog vragen of 

Kinderopvang

Kinderopvang die voldoet aan de Wet Kinderopvang staat in het landelijk register kinderopvang www.landelijkregisterkinderopvang.nl. De gemeente ziet toe op naleving van de kwaliteitseisen Wet Kinderopvang. De GGD inspecteert tweemaal per jaar de kinderopvangvoorzieningen, de rapporten zijn openbaar en in te zien op www.ggdlimburgnoord.nl en in het register. De kinderopvangtoeslag van het rijk wijzigt voortdurend. Voor actuele informatie wordt verwezen naar de website van de Belastingdienst of www.rijksoverheid.nl. De gemeente subsidieert peuterplekken voor 2-4 jarigen voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Zie voor meer info de pagina 'Kinderopvangregister & peuterspeelzalen'.

Peuterspeelzalen

Peuterspeelzalen zijn grotendeels opgegaan in kinderopvang. Alleen in Altweerterheide, Swartbroek en Leuken zijn nog peuterspeelzalen. Ouders die gebruik maken van kinderopvang voor 2-4 jarigen kunnen – als zij GEEN recht hebben op belastingtoeslag kinderopvang- bij de gemeente een aanvraag indienen voor peuterplaats. De gemeente subsidieert extra activiteiten bij (taal)achterstanden bij peuters en stimuleert ouderprojecten. Zie voor meer info de pagina 'Kinderopvangregister & peuterspeelzalen'.