Omgevingsvergunning

Zoekt u gepubliceerde omgevingsvergunningen? Deze zijn te vinden op deze pagina.

Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen, slopen of iets anders in uw woonomgeving veranderen? Vaak hebt u dan een omgevingsvergunning nodig volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Via deze wet zijn 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Zo kunt u al uw benodigde vergunningen in een keer aanvragen bij slechts één loket. Dit bespaart u tijd en geld. Ook geldt er één bezwaar- en beroepsprocedure.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges op grond van de legesverordening.

Energiezuinig (ver)bouwen

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat onze inwoners bewust zijn van de verschillende besparingsmogelijkheden die er liggen in en rondom de woning. (Ver)bouwen is vaak een natuurlijk moment deze meteen mee te nemen. Om u te helpen is de gemeente een samenwerking aangegaan met het Duurzaam Bouwloket, die online voorziet in deskundig energieadvies. Mogelijke subsidies voor het nemen van energiebesparende maatregelen zijn te vinden op de website van het Duurzaam Bouwloket en op de pagina Subsidies en leningen.

Gang van zaken

 • U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 • Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook online aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van eHerkenning).
 • U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 • Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 • Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 • Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar of beroep aantekenen.

Het is ook mogelijk de vergunning op papier aan te vragen. U kunt dan de aanvraag downloaden, uitprinten en opsturen naar of indienen bij de gemeente.

Procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag).

 • Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 8 weken (van ontvangst van de aanvraag tot bekendmaking van het besluit).
 • Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 6 maanden.

Beide afhandelingstermijnen kunnen éénmaal met 6 weken worden verlengd. Daarnaast kan het zijn dat u verzocht wordt de aanvraag met gegevens aan te vullen, in dat geval wordt de tijd die u heeft gebruikt voor het aanvullen van de aanvraag bij de afhandelingstermijn opgeteld.
Het bevoegd gezag geeft vooraf aan van welk type er sprake is.

Gefaseerde aanvraag

Bij meer complexe aanvragen met meerdere activiteiten is het in de meeste gevallen mogelijk de activiteiten apart aan te vragen. Ook is het mogelijk de omgevingsvergunning in fasen aan te vragen. Het voordeel hiervan is dat de vervolgaanvraag kan worden afgestemd op het besluit van de eerdere aanvraag.

Milieumelding voor bedrijven

Let op! Het kan zijn dat u in het kader van het milieubeheer ook een melding moet doen.

Bezwaar en beroep

Tegen alle besluiten omtrent vergunningverlening kunt u beroep instellen bij de rechtbank, respectievelijk hoger beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Afhankelijk van de procedure moet u daarvoor wel eerst bezwaar aantekenen (reguliere voorbereidingsprocedure) of een zienswijze indienen (uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Wat is een vooroverleg?

Bij een vooroverleg wordt de haalbaarheid van uw plannen getoetst. Eventuele wijzigingen kunt u dan vóór de definitieve aanvraag aanbrengen. De kans op toewijzing van de vergunning wordt hierdoor groter. Kiest u ervoor het vooroverleg over te slaan, dan loopt u meer kans op een afwijzing. En moet u met een nieuwe aanvraag de gehele procedure opnieuw doorlopen.
U kunt een vooroverleg aanvragen met het pdf-bestand dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden (zie blok 'online regelen').

Gereedmelding werkzaamheden

U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en gekregen voor het bouwen of slopen van bouwwerken? Deze werkzaamheden zijn nu afgerond en u wil dit aan de gemeente laten weten? Dit kunt u online melden. Gebruik hiervoor de link die u bovenaan deze pagina vindt in het blok 'online regelen'.

Voorwaarden

Als u voor de bouw/sloop van een bouwwerk een omgevingsvergunning hebt, moet u bouwen conform de eisen in deze vergunning. Zijn de activiteiten afgerond, dan moet u dit melden aan de gemeente. Na melding mag u het bouwwerk in gebruik nemen als u overeenkomstig de omgevingsvergunning hebt gebouwd / gesloopt..

Gang van zaken

U meldt aan de gemeente dat het bouwwerk in overeenstemming met de vergunning is gebouwd / gesloopt. Gebruik hiervoor de link die u vindt bovenaan deze pagina in het blok 'online regelen'. Het is verstandig om de melding schriftelijk te doen. U kunt dan achteraf aantonen dat u aan uw meldingsplicht heeft voldaan.

Voorwaarden

U hebt wellicht een omgevingsvergunning nodig voor de volgende activiteiten:

 • bouw, verbouw en sloop
 • brandveilig gebruik van een pand
 • kappen van bomen
 • aanleg van een inrit of uitrit op een provinciale weg
 • veranderen van een monument
 • reclame op de gevel van panden
 • aanleg van wegen, parkeerplaatsen, planten van bomen en dempen of graven van sloten
 • oprichten of veranderen van een milieu inrichting
 • afwijken van planologische regels in een bestemmingsplan
 • plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg

Meenemen

Welke documenten, tekeningen, foto's en dergelijke u moet hebben verzameld bij de indiening van uw aanvraag verschilt sterk per activiteit die u wilt verrichten. Bij de vraaggeleiding in het omgevingsloket blijkt dat vanzelf. Als het bevoegd gezag behoefte heeft aan aanvullende stukken, dan zullen zij u daarover berichten.

Indien u een omgevingsvergunning aanvraagt voor een groter bouwwerk (zoals een huis), dan moet u daarvoor een milieuprestatieberekening meenemen. Zie op de website van de Rijksoverheid voor nadere informatie.

Tips

De gemeente adviseert burgers en ondernemers te beginnen met een vooroverleg. Het overleg heeft geen juridische status, maar er zijn wel legeskosten aan verbonden. De legeskosten van een vooroverleg bedragen 50% van de totale verschuldigde leges. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning worden voornoemde leges in mindering gebracht van de totaal verschuldigde leges.

Wat is een vooroverleg?

Bij een vooroverleg wordt de haalbaarheid van uw plannen getoetst. Eventuele wijzigingen kunt u dan vóór de definitieve aanvraag aanbrengen. De kans op toewijzing van de vergunning wordt hierdoor groter. Kiest u ervoor het vooroverleg over te slaan, dan loopt u meer kans op een afwijzing. En moet u met een nieuwe aanvraag de gehele procedure opnieuw doorlopen.

U kunt een vooroverleg aanvragen met het pdf-bestand dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden (zie het blok 'online regelen').

Regels zijn versoepeld

De mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen zijn verruimd en de regels voor aanbouw zijn versoepeld. U kunt nu het hoofdgebouw vergunningvrij uitbreiden met 4 meter. Het is ook makkelijker gebouwen aan de achterkant van een hoofdgebouw te plaatsen. Denk daarbij aan mantelzorgwoningen. Ook leegstaande gebouwen kunnen eenvoudiger 10 jaar lang in afwijking van het bestemmingsplan worden gebruikt. Denk daarbij aan de ombouw van kantoorpanden naar studentenwoningen.

Contact met de gemeente

Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.